20 juni 2019

Extra raadsvergadering helpt MFC Feanwâlden (nog) niet

Op 18 juni heeft de voorzitter van de gemeenteraad op verzoek van de FNP een extra raadsvergadering uitgeschreven. Aanleiding was de financiële situatie van Dantumadiel die ons allen zorgen geeft, nu het afgelopen jaar met een tekort van 3,9 miljoen is geëindigd.Het college van B&W wil een herstelplan maken om de financiële problemen op te lossen. Tegelijk worden uitgaven die niet onomkeerbaar zijn niet meer gedaan. Dat zijn op zich noodzakelijke acties, maar het college gaat vervolgens ook op de stoel van de gemeenteraad zitten door raadsbesluiten op te schorten. Van een open overleg hierover met de gemeenteraad is geen sprake. Dat raakt daarmee de wettelijke posities die college en raad hebben en schaadt het vertrouwen van burgers.

Dit werd vervolgens concreet bij de subsidie voor het MFC Feanwâlden; een plan van jaren waar door vrijwilligers aan is gewerkt en de gemeenteraad in 2017 en begin 2019 het licht op groen heeft gezet. De architect heeft het ontwerp klaar, de sloopvergunning is afgegeven, er zijn dorpsacties op touw gezet en er zijn subsidies bij andere fondsen aangevraagd. Dit alles omdat de gemeente Dantumadiel had besloten om een subsidie van ruim 1 miljoen euro te geven. Maar op 6 juni laat het college op eigen initiatief weten voorlopig de subsidie niet uit te keren en de bijdrage te willen heroverwegen. Ruim 150 Feanwâldsters waren dan ook aanwezig bij deze raadsvergadering om het politieke debat te volgen en lieten voorafgaand aan de raadsvergadering hun standpunt blijken door het aanbieden van een petitie.

De FNP heeft in een motie gevraagd niet nog maanden te wachten met een herstelplan, maar direct te beginnen. Immers, heeft het college wel besloten om uitgaven die niet onomkeerbaar zijn niet meer te doen en daardoor kan er een lange tijd van onduidelijkheid ontstaan. Deze motie kreeg alleen de steun van de VVD en het CDA.

Het CDA hield vervolgens een gloedvol betoog over het MFC Feanwâlden en sprak respect uit op de wijze waarop deze vrijwilligers zich willen inzetten voor de samenleving. Dat moet een gemeente koesteren en zich daarbij als een betrouwbare partij gedragen. Belofte maakt immers schuld. Fractievoorzitter Jan Jitse Visser hierover: ,,Troch jild ta te sizzen en it dan net út te beteljen, toant de gemeente him in ûnbetroubere partner rjochting de boargers.”

Door sommige andere raadsleden werd het MFC plan deze avond echter denigrerend aangesproken als “een paar burgers” uit “dat dorpje”. Deze houding was tekenend voor deze extra raadsvergadering, waarbij van echt luisteren naar argumenten geen sprake leek. Vanuit de VVD en het CDA kwamen twee alternatieve financieringsmogelijkheden voor het MFC Feanwâlden. Maar dit werd door het college van de hand gewezen. Daarnaast bleef het college van mening dat het bewust niet uitvoeren van raadsbesluiten te billijken is: je kunt je dan afvragen wat de waarde van raadsbesluiten is? Waarom neemt de gemeenteraad - als hoogste bestuursorgaan - dan überhaupt besluiten? De subsidiestop op het toegezegde geld voor het MFC Feanwâlden bleef in iedergeval bestaan.

De leider van de coalitie vond het daarnaast nog nodig om met verwijten over het ontbrekende profiel van onze partij te komen. Tja, aan grootspraak geen gebrek deze avond… Maar de burgers in Feanwâlden werden steeds meer toeschouwer van een slecht politiek steekspel, waarbij beloftes werden verbroken en het college en de coalitie geen centimeter gingen bewegen in de richting van de vrijwilligers uit dit dorp.De voltallige oppositie van FNP, VVD en CDA zag dan ook geen andere uitweg dan een motie van afkeuring aan het adres van het college in te dienen. Daarin wordt de afkeuring uitgesproken over hun handelen rondom het MFC Feanwâlden. Alhoewel de motie werd verworpen door de coalitie van CU, Gemeentebelangen, SociaalLinks en SGP, bleek wel dat een stevig signaal was afgegeven.

Het CDA wil constructief meedenken en haar verantwoordelijkheid nemen bij de moeilijke besluiten die de komende tijd genomen moeten worden. We hebben vaker laten zien niet weg te lopen als het moeilijk wordt. Want in moeilijke tijden lijkt het ons van belang dat de gemeenteraad, over de schaduw van hun eigen partijpolitiek heen, met elkaar vooruit kijkt. Met respect voor elkaars positie. Wij hopen dat die houding het in Dantumadiel wint.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.