15 oktober 2020

Inzamelen oud papier in Dantumadiel blijft bij verenigingen

Het inzamelen van oud papier blijft in de gemeente Dantumadiel bij verenigingen en lokale organisaties liggen. Dat is opgenomen in een raadsbreed gesteund voorstel, die is ingediend door CDA-raadslid Sietse Hilverda bij de behandeling van de Kadernota Grondstoffenbeleid.

Tijdens de laatste raadsvergadering van Dantumadiel is de Kadernota Grondstoffenbeleid behandeld. Doel van deze kadernota is om samen met de burgers te zorgen voor een goede leefomgeving en het bewuster omgaan met ons afval. Zo ging in 2019 nog 150 kilo restafval per inwoner naar de verbrandingsoven. De landelijke doelstelling is om dit in 2025 terug te brengen naar 30 kilo. Om dit te bereiken is ook bij de inwoners van Dantumadiel een gedragsverandering nodig. Uitgangspunt daarbij is minder weggooien en het afval beter scheiden. Dat betekent dus geen groen-, fruit- en tuinafval meer in de grijze container gooien. Want uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 33% van het afval in de grijze container eigenlijk in de groene container had gemoeten. Gevolg hiervan zijn hogere afvoerkosten voor de gemeente en dus inwoners die te maken krijgen met hogere tarieven. Oud papier is één van de grondstoffen die thuis gemakkelijk gescheiden kan worden. In Dantumadiel zijn 18 verenigingen actief die maandelijks zorgdragen voor een verantwoorde inzameling van oud papier. Dit zijn kerken, scholen en lokale verenigingen die hiermee ook betrokkenheid weten te krijgen in het dorp. Sommige gemeenten willen deze inzameling zelf weer ter hand nemen. Om de verenigingen in de gemeente Dantumadiel te blijven betrekken bij de afvalinzameling heeft raadslid Sietse Hilverda namens het CDA een amendement ingediend.

“De inzameling van oud papier blijft zoveel mogelijk via verenigingen en lokale organisaties in de dorpen plaatsvinden. Dat zorgt voor betrokkenheid bij het verenigingsleven en het milieu” aldus raadslid Sietse Hilverda. Zijn voorstel met deze strekking kon rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad.

Naschrift: wij zijn alle andere fracties in de gemeenteraad dankbaar voor hun steun die zij geven aan het lokale verenigingsleven en de participatie van burgers voor een beter milieu.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.