12 november 2018

KRAPPE TIJDEN VOOR ARM DANTUMADIEL

Met deze ‘kop’ vatte de journalist van de Leeuwarder Courant de raadsvergadering over de (meerjaren) begroting 2019 – 2022 van 5 november jl. samen. Wellicht een tikkeltje overdreven, maar de journalist wist wel de vinger op de pijnpunten in de begroting 2019 van de gemeente Dantumadiel te leggen.

Niet alleen het CDA, maar ook Tom Bakker van de SGP, wezen op de financiële gevaren. Om de Baten & Lasten in balans te brengen, worden voor 2019 de financiële reserves voor bijna € 700.000 aangesproken. Daarnaast kleuren de cijfers achter de cijfers (risicotabel, netto schuldquote en solvabiliteitsratio) donkeroranje. De financiële risico’s voor 2019 worden ingeschat op ruim 4 miljoen. Doordat er een drietal risico’s niet met een risicobedrag zijn ‘benoemd’ en de risico’s in het Sociaal Domein volgens het CDA te laag zijn ingeschat, dienen de financiële risico’s voor 2019 tenminste vastgesteld te worden op € 4.5 miljoen en misschien wel op 5 miljoen.

Wat betekent dit mogelijk voor de Algemene reserves? 
In 2019 wordt in totaal 52.3 miljoen uitgegeven. Daarnaast zeggen de rekenmeesters van DDFK: beste raadsleden en college, de kans dat deze uitgaven met een bedrag tot 4.5 miljoen hoger kunnen uitvallen is reëel te noemen.  M.a.w.: houd rekening met mogelijke tegenvallers tot een bedrag van   € 4.5 miljoen! Iedere extra uitgaaf gaat ten koste van de Algemene reserve, dus in 2019 kan dit bedrag oplopen tot 4.5 miljoen. Dit betekent dat de Algemene reserve - per 1.1.2018 nog € 9.6 miljoen - per 31-12-2019 is gedaald tot 2.3 miljoen niet is uitgesloten. In twee jaar een daling van 7.3 miljoen = 76%. Ook de schulden hebben per 31-12-2018 het plafond bereikt en de solvabiliteit van 20% (het percentage dat de verhouding aangeeft tussen het Eigen Vermogen en het Totaal Vermogen) is gedaald naar het absolute dieptepunt. Het roer moet dus om.

Gaat dat lukken?
Dat zal de (nabije) toekomst moeten uitwijzen. De coalitiepartners kijken thans nog wat optimistischer naar de financiële cijfers. De coalitieleider vatte deze zonnige blik als volgt samen: Wy ha no de tiid mei en krije de wyn wer yn de seilen!    

En de altijd kritische en deskundige Tom Bakker dan? Tom merkte o.a. bij de risicotabel op dat het ziekteverzuim, ingeschat op een tegenvaller van € 226.100, waarschijnlijk voor 100% gerealiseerd zal gaan worden. Tom: waarom neemt het college dit bedrag alvast niet op als een uitgaaf? Een volkomen terechte opmerking. De ‘âlde Tom’ zou gelijk met een amendement op dit punt zijn gekomen. De ‘gedoog Tom’ benoemt het punt en gaat vervolgens over tot de orde van de dag…..     In de raad werd Tom onlangs al aangesproken als de heer Tom Bakker van de CU….
Conclusie: alleen de oppositie (CDA, de VVD en de FNP) zal blijven proberen het roer om te buigen, maar hebben met 7 zetels helaas geen meerderheid.

Wat heeft het college in het afgelopen halfjaar gedaan?
Het college is de afgelopen zes maanden druk bezig geweest met van alles en nog wat en dat wordt van een college ook verwacht. Het college heeft echter ook goed voor zichzelf gezorgd. Ik noem de verhoging van het aantal fte’s bij de wethouders van 2.4 naar 2.9 fte. Ook het salaris van de gemeentesecretaris is verhoogd met 12.5% tot 1 fte (bruto € 104.050 per jaar), te betalen door de inwoners van Dantumadiel.

Is deze laatste verhoging wel te rechtvaardigen? De hoogte van een salaris hangt in de eerste plaats af van de zwaarte van de functie. Daarnaast is het aantal benodigde uren voor het goed kunnen uitvoeren van de functie bepalend. Voorheen gaf de gemeentesecretaris in Dantumadiel ook leiding aan bijna 200 medewerkers (direct en indirect). De huidige gemeentesecretaris heeft geen medewerkers om aan te sturen, toch krijgt hij thans hetzelfde salaris als zijn voorganger. Heeft het college wel opnieuw een weging laten doen van de nieuwe functie van gemeentesecretaris van Dantumadiel?

Maar zegt het college: onze secretaris werkt tenminste 36 uur per week (en dat zal ongetwijfeld) en heeft daarom recht op een fulltime beloning als gemeentesecretaris…….
Dit is natuurlijk krom geredeneerd en een doelredenatie. Het college vergeet dat de functie van gemeentesecretaris van Dantumadiel sinds de ambtelijke fusie aanzienlijk is verlicht (gedevalueerd) en daardoor is er thans sprake van overbeloning. Met een salaris van 0.8 fte, waarvoor de gemeentesecretaris vorig jaar is aangesteld,  zou de huidige functie van gemeentesecretaris van Dantumadiel meer dan voldoende zijn beloond en ook voor die beloning mag je best fulltime werken!!

Klaas Houtstra,
Riedslid CDA gemeente Dantumadiel  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.