22 december 2017

Waarom de nieuwe sporthal De Boppeslach privatiseren?

De gemeenteraad heeft maandagavond 18 december nagenoeg unaniem het besluit - onder voorwaarde - genomen tot bouw van een nieuwe sporthal in Damwâld. De stichtingskosten worden geraamd op vijf miljoen, exclusief btw. De kans is aanwezig dat dit bedrag nog verhoogd moet worden met ruim één miljoen, omdat het kabinet onlangs heeft aangekondigd dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 2019 zal worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties en zwembaden door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Nu is het zo dat indien de exploitant aan bepaalde voorwaarden voldoet, hij het 6% btw-tarief kan toepassen bij betaling van een gebruikersvergoeding (huur). De exploitant heeft dan ook recht op aftrek van de btw (21%) die drukt op alle kosten, ook de bouwkosten! Wanneer de wijziging doorgaat gaat de nieuwe Boppeslach dus ruim zes miljoen kosten.

Kosten sporthal De Boppeslach in 1977

In 1977 waren de kosten voor de bouw van De Boppeslach ruim 750.000 gulden (€ 350.00), destijds een forse investering! Als we de kosten van toen afzetten tegen de geraamde kosten van nu spreken we over een toename van (mogelijk, zie btw-risico) ruim 1.600%!

Kostendekkendheid van de sport

De kostendekkendheid van de sportaccommodaties, zeg maar de huur die de sportverenigingen betalen, is nog geen 10% van de werkelijke exploitatie- en kapitaalskosten (rente + aflossing). Daarnaast zijn de sporthallen in Feanwâlden en De Westereen binnen vijf jaar aan een grondige renovatie toe. Deze kosten kunnen worden geraamd op tenminste € 4 miljoen.

Luxe situatie Dantumadiel

Het beschikken over drie sporthallen op een inwonersaantal van ruim 19.000 is royaal te noemen, wanneer je dit afzet tegen het landelijke gemiddelde. Het is dan ook de vraag of we als gemeente in de nabije toekomst financieel drie sporthallen ‘in leven kunnen houden’.

Privatisering een ‘must’

Volgens de visie van de CDA-fractie is privatisering - of beter gezegd mienskipiseren -, dé oplossing om de sportvoorzieningen enigszins op peil en ook voor de gebruikers betaalbaar te houden. Dit kan naar mening van het CDA maar op één manier, namelijk het overhevelen van de exploitatie, beheer en de eigendom (opstallen) van de sporthallen naar “de mienskip” van inwoners en verenigingen. We zien hier al jarenlang succesvolle voorbeelden van in een aantal van onze dorpen, waar dorpshuizen in beheer en eigendom zijn van het dorp zelf. Uiteraard blijft de gemeente als hoofdsponsor van de partij betrokken!

Draagvlak en haalbaarheid

Het besluit tot nieuwbouw van De Boppeslach is een besluit onder voorwaarde. Dit betekent dat er voorafgaand aan de privatisering een stappenplan doorlopen en geëvalueerd moet worden. De gebruikers (sportverenigingen) dienen in het proces naar - mogelijke - privatisering ondersteund te worden door een onpartijdige deskundige/vertrouwenspersoon. Wil de privatisering slagen, dan moet het uiteraard haalbaar zijn, maar een breed draagvlak in “de mienskip” dient doorslaggevend te zijn.

Oant slot. De fraksje fan CDA Dantumadiel winsket “de mienskip” noflike krystdagen en in lokkich en sportyf 2018. Yn jannewaris oan de slach mei it mienskipiseren fan De Boppeslach!

Klaas Houtstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.