05 maart 2021

Waarom stemde het CDA tegen het nieuwe Wegenbeleid?

Op de raadsvergadering van 2 maart stond op de agenda o.a. het Beleid- en beheerplan wegen, straatverlichting en gemeentelijke gebouwen. Deze aanzienlijke klus is op een gedegen wijze voorbereid en geklaard door het ambtelijke apparaat. Mijn complimenten hiervoor. De fractie van het CDA kon zich in feite prima vinden in het raadsvoorstel van het college. Het CDA stemde toch tegen. Dit verdient nadere uitleg.

Planmatig onderhoud van de wegen en een tweetal amendementen
Vanwege de financiële situatie is in 2011, door sterk aandringen van o.a. de PvdA, het onderhoudsniveau van de wegen afgewaardeerd van basis naar sober. Op korte termijn levert dit natuurlijk een aardige bezuiniging op. Het verschil tussen basis en sober is op dit moment per jaar bijna € 240.000. Op de wat langere termijn ben je echter slechter uit, omdat de onderhoudskosten toenemen i.v.m. achterstallig onderhoud. Op voorstel van Dantumadeel 82 en het CDA is het planmatige wegenonderhoud vanaf 2018 weer verhoogd naar het niveau basis. Het college stelde de raad op 2 maart in de meerjarenplanning voor ook de komende jaren het onderhoudsniveau op basis te handhaven. Gemeente Belangen Dantumadiel diende echter een amendement in om het onderhoudsniveau van alle doodlopende wegen en paden (ook in de bebouwde kom) en ruilverkavelingswegen weer terug te brengen naar sober. Het CDA vindt dit een slecht plan, omdat dit op termijn weer tot extra onderhoudskosten zal leiden. Helaas stemde de meerderheid van de raad in met het amendement.                                                                             

Daarnaast stelde het college voor de financiële consequenties van het meerjarenplan mee te nemen bij de begroting van 2022 en dus ook bij de meerjarenbegrotingen 2022 t/m 2025. Sociaal Links kwam met een amendement om de financiële consequenties pas te begroten op het moment dat de investering c.q. het planmatige onderhoud zich voordoet. Dit betekent dat de raad ieder jaar in november bij het vaststellen van de begroting een afweging moet maken of je wel of geen dan wel meer of minder planmatig onderhoud aan de wegen gaat doen. Dit is niet verstandig. Bij een meerjarenplan met de bijbehorende financiële dekking heb je de garantie dat het geplande onderhoud tijdig en volledig wordt uitgevoerd. Helaas stemde de meerderheid ook in met dit amendement. 

Beleid- en beheerplan wegen, straatverlichting en gebouwen
Omdat de twee wijzigingen (amendementen) in het onderhoud van de wegen door de raad werden aangenomen, heeft dit natuurlijk direct gevolgen voor het beleid- en beheerplan wegen. Zoals eerder aangegeven kan de fractie van het CDA zich absoluut niet vinden in de aangenomen amendementen. Dit betekent dat we ook niet konden instemmen met het daardoor gewijzigde beheerplan wegen. Dat was de reden dat het CDA tegen het genoemde beleid- en beheerplan stemde. Jammer, maar we hadden o.i. geen andere keuze. De overige partijen stemden wel in.

 

Klaas Houtstra
Financieel woordvoerder CDA Dantumadiel

   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.