29 juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Herbestemming Gereformeerde kerk Lemmer
De renovatie van de Gereformeerde kerk en omliggende gebouwen in hartje Lemmer gaat dit jaar van start. Stichting Papageno Fonds gaat in deze gebouwen het Papageno Huis Fryslân ontwikkelen. Belangrijk onderdeel van de herbestemming is het in ere herstellen en verduurzamen van de monumentale gebouwen èn het openbaar toegankelijk houden ervan. Door de panden een nieuwe bestemming te geven kunnen de prachtige monumenten, waar vele mooie herinneringen liggen,
voor de toekomst bewaard blijven.

In Lemmer komt het tweede Papageno Huis in Nederland. Papageno Huis Fryslân biedt straks 16 zelfstandige woningen en 45 plekken voor dagbesteding gericht op jongeren met autisme. Veiligheidsregio Friesland, GGD en Stichting Lemster Sjerke maken als toekomstige gebruikers ook onderdeel uit van de invulling. In de voormalige consistorie komt het consultatiebureau van de GGD. Stichting Lemster Sjerke is medeverantwoordelijk voor de invulling van de voormalige kerkzaal. Deze Stichting is
opgericht in 2020 om bestaande en nieuwe initiatieven in Lemmer en omstreken een plek te geven. Voor jong en oud, échte Lemsters en mensen die nieuw zijn in het dorp; iedereen is welkom. Naar verwachting opent het Papageno Huis in Lemmer in het voorjaar van 2022.

Programmacommissie
De programmacommissie bestaande uit: Lucienne Boelsma, Geeske Homma, Cor Flapper en Meine van Dijk zijn bezig met het vormgeven van het nieuwe  verkiezingsprogramma. Inmiddels heeft u als CDA lid al het verzoek, via de mail, ontvangen om een aantal vragen te beantwoorden. De commissie heeft al reacties ontvangen maar ook uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. U mag ook een keuze maken in de vragen die u wilt beantwoorden. Alle reacties zijn welkom!

Naast de input van u als lid vindt de commissie het ook belangrijk om dorpen en organisaties te bezoeken. De komende periode kunt u onze raadsleden en commissieleden overal tegenkomen, zij gaan namelijk in gesprek met de inwoners van de dorpen/stad in ‘De Fryske Marren’ maar ook met Plaastelijk Belangen en organisaties. Mocht uw organisatie nog iets mee willen geven aan de programmacommissie dan kan dat via de e-mail: mboelsma@kpnmail.nl


AZC Balk
Aan de Wikelerdyk in Balk is het azc Balk gevestigd. In het azc is plaats voor ongeveer 500 bewoners. Destijds, augustus 2015, is de gemeenteraad met het COA overeen gekomen dat het azc voor vijf jaar een plaats in Balk zou krijgen. Het COA heeft de gemeente tijdens een bestuurlijk overleg benaderd met de vraag of de gemeente bereid is om na te denken over de vraag of het azc in Balk tot september 2023 operationeel kan blijven.
Het langer in stand houden van het azc in Balk kent een aantal redenen:
- een grote druk op het aantal beschikbare opvangplekken in Nederland, dit wordt veroorzaakt door de achterstanden bij de IND.
- stijging van de opvangbehoefte.
- het COA werkt aan een locatie- en vastgoedstrategie omdat succesvol te kunnen voltooien wil men graag de komende jaren gebruik blijven maken van de locatie in Balk.
De tijdelijkheid van de opvang ( maximaal 5 jaar ) in Balk is vaak en intensief gecommuniceerd met de bewoners van Balk en omgeving. Daarnaast is bekend dat iemand vanuit de directe omgeving van het azc procedeert tegen de tijdelijke omgevingsvergunning die destijds is afgegeven. De kans is groot dat de rechtbank het beroep deels of volledig gegrond verklaard.
Nieuwe bestuurlijke besluitvorming moet gestoeld zijn op draagvlak vindt het college. In maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een lokaal draagvlakonderzoek onder de bevolking van Balk. De uitkomst van het onderzoek laat geen overtuigend draagvlak zien voor de verlenging, daarnaast geven de inwoners aan dat de gemeente zich aan zijn woord moet houden en dat 5 jaar ook echt 5 jaar is.
Op 23 juni heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten het draagvlakonderzoek over het verlengen van de gebruiksperiode azc Balk.
Namens het CDA heeft Jan van Zanden het woord gevoerd tijdens de behandeling van dit agendapunt. Vijf jaar geleden is de CDA fractie akkoord gegaan met de vestiging van het AZC in Balk. Destijds maar ook nu is de CDA fractie van mening dat ieder mens in nood een goede plaats moet krijgen en hebben. Dat laatste staat absoluut niet ter discussie Bij de opening van het azc is de CDA fractie akkoord gegaan met de voorstellen van het COA dat het zou zijn voor een periode van vijf jaar. Het COA heeft zijn zaken nog niet volledig op orde en zadelt nu de gemeente op met de vraag over verlening van het azc met twee jaar. Dat legt druk op iedereen, het CDA vindt dat jammer.
Het CDA heeft in maart 2021 ingestemd met het draagvlakonderzoek onder haar inwoners. De uitkomst van dit onderzoek is democratisch en weegt zwaar bij de fractie. Het CDA accepteert de uitkomsten van dit onderzoek. Er is geen overtuigende meerderheid voor de verlenging van de periode van twee jaar.
De CDA fractie vindt het belangrijk dat de gemeente de gemaakte afspraken die in 2015 zijn gemaakt nakomt. Vijf jaar is vijf jaar, een betrouwbare overheid moet zich aan de afspraken houden. Het CDA vindt het belangrijk dat er voor de inwoners een goede nieuwe huisvesting is en dat de kinderen na de zomervakantie naar school kunnen. Het college heeft benadrukt dat het laatste zeker het geval zal zijn.
Het azc zal sluiten (uiterlijk februari 2022) en voor alle inwoners zal een goede plek worden gezocht.

Agenda
18 september – Startdag CDA Fryslân
8 november – Themabijeenkomst met Derk Boswijk – Welk land willen wij doorgeven?

Voor nu wensen fractie en bestuur u een heerlijke zomer toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.