14 juni 2022

Oer stront en koffie yn Broek

Fannemiddei mei de steatefraksje fan CDA Fryslân op besite by Klaas Kloosterman yn Broek. Ús bijprate litten oer it plan fan in grut oantal boeren yn de Haskerveenpolder foar in biogashub. Biogas út kowestront fan al dizze bedriuwen kin by Douwe Egberts op 'e Jouwer brûkt wurde foar it produksjeproses. Yn GrootdeFryskeMarren fan maaie stie der al in moai artikel oer. In prachtich plan. Sirkulêre lânbou ten top. In win-win-sitewaasje foar minsk en miljeu.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.