08 juli 2021

zomerreces

We staan aan de vooravond van de vakanties. Hoe dat gaat en wat we wel en niet kunnen blijft onzeker. De afname van de Coronabesmettingen leek goed te gaan, maar de laatste dagen lopen de aantallen weer sterk op, alhoewel de opnames in ziekenhuis en op IC gelukkig beperkt blijven. Laten we hopen dat dit zo blijft en een ieder kan genieten van een mooie zomer.

Gisteravond, 7 juli, hebben we onze laatste raadsvergadering gehad voor het zomerreces. Net als afgelopen maandag kon dit gelukkig weer fysiek plaats vinden met natuurlijk de nodige maatregelen in acht te nemen. Het is fijn elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Dat is toch wel anders dan achter zo’n schermpje. Eerlijk gezegd was ik daar wel een beetje klaar mee, maar het kon ook niet anders.

Dan naar een aantal inhoudelijke zaken die we de laatste tijd hebben behandeld/besproken.

Perspectiefnota 2022

Het college heeft de Perspectiefnota gepresenteerd en wij konden als raad/fractie onze bevindingen daarover aangeven. Over de jaren 2022-2025 wordt een sober beleid voorgesteld. Dit is noodzakelijk omdat er nog een aantal onzekerheden zijn op gebied van jeugdhulp, WMO en de algemene uitkering. Als fractie begrijpen we dit, maar we willen wel onze bewoners, bedrijven en verenigingen perspectief kunnen bieden. In najaar bij de begroting gaan we de financiën opnieuw bekijken en waar mogelijk nieuwe initiatieven ontplooien voor het jaar 2022.
Verder is op initiatief van onze fractie een amendement aangenomen waardoor de Blikken Skuorre in Sleat wordt omgevormd tot woningen voor starters. We zijn hier heel content mee, mede omdat dit een initiatief is van de bewoners van de stad en er door hen veel voorbereiding en inzet is gepleegd.
Tevens hebben wij samen met een aantal partijen via een motie aandacht voor de ontwikkeling van de woningbouw gevraagd. Achter de schermen wordt bij de gemeente veel inzet gepleegd, maar dit is niet altijd zichtbaar voor de dorpen en stad. De motie is aangenomen en college zal ons actief informeren over verloop van de bouwontwikkelingen.

AZC Balk

Zoals je uit de pers hebt kunnen vernemen wordt het AZC in Balk in september gesloten. De periode van 5 jaar is dan verstreken. Begin dit jaar is er via het COA een verzoek neergelegd bij de gemeente om deze periode met 2 jaren te verlengen. Voorop staat dat we onze medemens in nood dienen te helpen en te borgen dat zij/hij een veilige plek heeft. Anderzijds zijn er afspraken met omwonenden in Balk gemaakt over de tijdelijke opvang in Balk. Wij als fractie stonden niet afwijzend tegenover een verlenging, maar vonden dat meningsvorming met direct omwonenden een goede zaak was om het draagvalk na te gaan. Dit onderzoek is uitgevoerd en het bleek dat er onvoldoende draagvlak was. Wij hebben het college gevraagd wat er gaat gebeuren met de bewoners van het AZC als dit gesloten wordt. Ons is verzekerd dat zij een goede opvang elders krijgen en dat dit voor gezinnen met schoolgaande kinderen voor 1 september geregeld is. We zijn door diverse mensen (ook CDA-leden) benaderd over de mogelijkheden. Voor ons als fractie was het een uitermate lastige afweging, maar voor ons doorslaggevend was de goede opvang van de bewoners op een andere locatie en de afspraken die gemaakt zijn met de omwonenden.

Zomervakantie

We gaan nu eerst van de zomervakantie genieten. We hebben als fractie een drukke periode achter de rug en zoals eerder aangegeven helpt het digitaal vergaderen daar niet bij. Toch zien we de toekomst zeer positief tegemoet. We hebben een prachtige gemeente met vele mogelijkheden. Na de vakantie gaan we ons ook voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit is met alle ontwikkelingen binnen het CDA een uitdaging die we met volle inzet aangaan. De afgelopen jaren hebben we als CDA veel kunnen bereiken voor onze gemeente en met onze regionale betrokkenheid moet dit ook de komende jaren lukken.

Het ga je goed, geniet van de zomer en we spreken elkaar ongetwijfeld.

Jan van Zanden
Fractievoorzitter
CDA De Fryske Marren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.