Betaalbare woningen

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA wil aan het begin van de nieuwe raadsperiode in gesprek met alle betrokkenen om te analyseren wat nodig is aan nieuwbouw in onze gemeente. Inbreiding heeft daarbij onze voorkeur.
  • Het CDA vindt dat er voldoende bouwgrond beschikbaar moet zijn in de gemeente voor zowel sociale als particuliere woningbouw. Een heroverweging uiterlijk medio 2019 van de bestaande woonvisie moet leiden tot bouwmogelijkheden in meer dorpen dan de huidige situatie binnen de gemeente.
  • Het CDA wil dat de gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter versterking van de participatiesamenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.