Dorpencoördinator

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. Om de sociale samenhang te versterken zijn de dorpencoördinatoren en het budget voor inwonersinitiatieven behouden. Het CDA wil deze sociale samenhang, samen met de dorpen en stad, nog verder verbeteren. Dit vanuit de gedachte ‘Vertrouwd en Dichtbij'.

Alle inwoners kunnen zelf bijdragen aan de samenleving. Het CDA wil dat er aandacht is voor de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een netwerkende of zelfs participerende overheid vraagt om een ander type bestuur. Het CDA vindt dat de politiek moet aansluiten bij inwoners en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente moet vooral kader stellend en ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een beheerste, voorzichtige en verbindende houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft.

Wat wil het CDA?

  • Het CDA vindt het belangrijk dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid. Wij geven Plaatselijk Belangen een eigen budget voor initiatieven vanuit de buurt.
  • De dorpencoördinatoren vervullen een essentiële rol in de contacten met de gemeente. Het CDA vindt dat deze functie moet blijven bestaan en daar waar nodig uitgebreid moet worden met de buurtsportcoaches zodat initiatieven van onderop direct opgepakt kunnen worden.
  • Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving.
  • Het CDA vindt dat er ‘right to challenge‘ mogelijk moet zijn. Betere ideeën van inwoners verdienen altijd een kans op serieus besproken te worden in de commissie en/of de Raad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.