CDA Regiotour Noord-Brabant

Eerlijke economie

CDA, politiek, politicus, campagne, verkiezingen, tweede kamer, politieke partij

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.

Het CDA streeft naar een eerlijke en duurzame economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan niet alleen voor eigen winst, maar hebben veelal ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan zich uiten in diverse vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bijvoorbeeld samen te werken met onderwijsinstellingen en overheden. Ondernemers zijn vaak ook van groot belang voor de ondersteuning van lokale verenigingen. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en een de werkgelegenheid laten groeien.

Ondernemers hebben samen met de gemeente hun ambities en opgaven vastgelegd in het sociaaleconomisch beleidsplan. Deze opgaven moeten gezamenlijk opgepakt worden. Veel inwoners van onze gemeente zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Bedrijvigheid in dorpen, stad en land

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de gemeente. Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. Naast algemene bedrijvigheid is de specifieke bedrijvigheid veelal (cultuur)historisch bepaald. Duurzame werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de historische bedrijfstak, en dus de kennis, en door het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen die hier waarde en kennis aan toevoegen. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.

Vitale gemeente

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van dorpen, buurten en stad is het nodig dat de bewoners en bezoekers passende belevingen aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelgeving. Het CDA zet in op een centraal centrumgebied in dorpen en stad met een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en meegegaan wordt met de behoeften van de consument. Een centrum waarin ondernemers volop mogen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen beleven.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA vindt dat de dorpen en stad met elkaar in gesprek moeten om ook voor de toekomst vitale functies te behouden. Samen optrekken en kijken naar de mogelijkheden is noodzakelijk om de voorzieningen te behouden.
 • Het CDA gaat zich samen met de Sleattemers inzetten voor het verder ontwikkelen van Sloten Ideale Stad 2.

Ondernemerschap

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis uit, en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien.

Gebruik leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Trek daarbij samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA is van mening dat de contacten met de provincie maar ook landelijk en in Europa moeten worden aangehaald.
 • Het CDA vindt dat er een onderzoek moet komen of uitbreiding van de fte bedrijvencontactfunctionaris noodzakelijk is om bovenstaande te realiseren.
 • Het CDA staat open voor nieuwe bedrijven die een duurzame bedrijfsvisie hebben. Ook het ontwikkelen van bestaande bedrijven moet binnen De Fryske Marren doorgang kunnen vinden. Speciale aandacht is er voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werkgelegenheid

Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten zijn de aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te zoeken naar vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste mensen daarbij te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren om efficiëntie van bedrijfsvoering te zoeken binnen het bedrijf door zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden. De gemeente geeft ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. De gemeente heeft hiertoe voldoende grond beschikbaar.

Iedereen aan het werk

Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren.

Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil bedrijven de ruimte geven om te ontwikkelen. Dit ook om de werkgelegenheid te stimuleren.
 • Het CDA vindt dat de gemeente door moet gaan met Pastiel en De Wurkjouwer.
 • Het CDA vindt dat mensen met een beperking actief moeten worden geholpen bij het vinden van een stageplek / werkplek.
 • Wij zetten in op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.
 • De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.
 • Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.
 • Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

Landbouw

De Fryske Marren is voor een landelijke gemeente waarin de agrarische bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van onze gemeente. Landbouw is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Het CDA vindt het mede daarom belangrijk dat de bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en ondersteunt ondernemers bij het maken van duurzame keuzes bij o.a. vergunningverlening.

Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de realisatie van natuurdoelen moet, daar waar mogelijk, opgetrokken worden met agrarische ondernemers. Samenwerking wordt gezocht bij het onderhoud (bijv. bermen en boomwallen) van de landelijke omgeving.

Wat wil het CDA?

 • Daar waar mogelijk ondersteunt onze gemeente bedrijven om aan eisen van markt en maatschappij te voldoen.
 • De Fryske Marren ondersteunt de transitie naar duurzame energie, daken van onder meer agrarische bedrijven zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het CDA wil onderzoeken of de opgewekte energie in het eigen dorp kan worden afgezet.
 • Het CDA wil de productie en afzet van producten in de eigen regio stimuleren en zichtbaar maken in het landschap, met een link naar horeca en toerisme in onze omgeving.
 • Voor de levensvatbaarheid van bedrijven is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, dit genereert extra inkomsten, het landschap blijft beheerd en deze activiteiten kunnen ondersteunend zijn aan een aantrekkelijke toeristische gemeente.
 • Met de eigenaren van de stoppende agrarische bedrijven wordt gezocht naar herbestemming of herinrichting in de directe omgeving. Verpaupering van agrarisch onroerend goed moet worden voorkomen.
 • Wij willen meewerken aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat bezien of bedrijfswoningen nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Wij willen jonge boeren de ruimte geven, continuïteit wordt daarmee ondersteunt.
 • Het CDA is geen voorstander van het vestigen van nieuwe niet grondgebonden veehouderij.
 • Het CDA ondersteunt initiatieven van boeren om te komen tot een gesloten economische en ecologische kringloop op hun bedrijven.

Recreatie

De Fryske Marren is aantrekkelijk voor toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland.
Toeristen en recreanten zoeken naar ervaringen en beleving van een gebied of een stad. Ook voor de eigen inwoners wordt het steeds belangrijker dat belevingen geboden worden. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van een gemeente. Vanuit de historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van dorp, stad of regio worden ontdekt.
 • Het CDA wil uitbreiding van recreatie en toerisme naar aard en schaal beoordelen.
 • Het CDA is voorstander van een divers aanbod, zij is geen voorstander van wildgroei.
 • Het CDA is voorstander van versterking van de regio. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de plannen van de ‘aanjagers van de Tsjûkemar’. Samen met belangengroepen is er vanuit de samenleving een plan gemaakt voor de invulling van het Tsjûkemar. Het CDA ondersteunt deze plannen.

Regionale economische samenwerking

Omdat mensen zich over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten meer de handen ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. Mensen bewegen zich, zeker op het platteland, in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun boodschappen. Vanwege deze aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een optimaal economisch klimaat werken gemeenten samen in bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit helpt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.

Wat wil het CDA?

 • De regionale economie dient een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van de omgevingsvisie.
 • Het CDA is blij met de gezamenlijke visie voor de regionale economie en vindt dat de verdere uitwerking prioriteit moet hebben.
 • De Fryske Marren bepaalt in beginsel zelf met wie zij wil samenwerken in welke gemeenschappelijke regeling. Zij is omgevingsbewust en neemt regionale verantwoordelijkheid.

Openbare ruimte

Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.

Het CDA is van mening dat een nette openbare ruimte het visitekaartje van de gemeente is. Door bezuinigingen en een andere manier van onkruidbestrijding is in de afgelopen raadsperiode niet het door het CDA gewenste niveau gehaald.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil dat er een inhaalslag komt om het niveau van onderhoud en inrichting openbare ruimte sterk te verbeteren en roept op dat een nieuwe afweging bij de Voorjaarsnota 2019 in dit verband gaat plaatsvinden.
 • Het CDA wil dat de gemeente het groen in de buurt afstemt op de wensen van de bewoners. Willen bewoners hoogwaardig groen in hun buurt dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden, bijvoorbeeld door geen chemische middelen te gebruiken.
 • Het CDA wil een prijsvraag verbinden om de vrije ruimte te vullen waar ooit de rotonde Joure was: ‘Wie heeft het beste idee voor deze openbare ruimte?’

 

Omgevingskwaliteit koesteren

Op dit moment is men in De Fryske Marren bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een gemeentelijk document en beschrijft het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de langere termijn. Hiermee bedoelen we de bebouwde en natuurlijke en ruimtelijke omgeving. De omgevingsvisie gaat over thema’s zoals, wonen, verkeer en vervoer, water en milieu, landbouw en cultureel erfgoed. Het CDA is van mening dat een dergelijke visie samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke groeperingen en gemeenteraad opgesteld moet worden.

 

Duurzaamheid

In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.

Van onderop

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Ambities die zijn gesteld moeten worden herijkt.
 • Duurzaamheid moet een onderdeel zijn van het aanbestedingsbeleid.
 • Het CDA is voorstander van de zogenaamde ‘dorpsmolen’.
 • Het CDA vindt dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen, subsidiekansen vanuit bijv. Brussel benutten.
 • Het CDA vindt dat de burger meer bewust moet worden van het scheiden van afval.
 • Het CDA vindt dat de gemeente zo snel mogelijk ‘Fair Trade’ moet zijn.
 • Het CDA vindt dat de gemeente burgerinitiatieven moet stimuleren zoals: energie coöperaties en ‘ho ho net yn de kliko’.
 • Het CDA vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en haar wagenpark elektrisch moet maken.
 • Het CDA vindt dat het onderdeel ‘duurzaamheid’ indien van toepassing mee moeten worden genomen in elk raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.