Sterke samenleving

Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen, dorpen en onze stad; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De gemeente is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.

Samenlevingsgericht werken

Het CDA gelooft dat de burger en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.

Dienstverlening gemeente

Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren invullen: de laatste jaren zien we een overgang van meer traditionele middelen (spreekuren van wethouders, sociale raadslieden) richting middelen die zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk daar is waar de vragen ontstaan. Een mooi voorbeeld is de dorpen coördinator die in nauw contact staat met de Plaatselijk Belangen. Het CDA staat voor een overheid die dicht bij de samenleving staat en de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA is voor een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. De drie loketten die er zijn moeten worden behouden en dat geldt ook voor de openingstijden.
 • Het CDA zal zich hard maken voor het behoud van de dorpen coördinatoren en de bedrijvencontactfunctionaris zodat zij hun huidige taken kunnen blijven uitvoeren.
 • Het CDA vindt dat de onlinedienstverlening meer moet worden uitgebreid, uiteraard blijft de dienstverlening bij het loket voor de burger behouden.
 • Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend.

Jeugd

Voor het CDA is het belangrijk dat de jongeren ook in onze gemeente blijven wonen, zodat jong en oud elkaar kunnen helpen en ondersteunen daar waar het nodig is. Daarom is het belangrijk dat er voldoende geschikte betaalbare woningen zijn en banen voor jongeren.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA is vijf jaar geleden gestart met het wisseldebat. Ook de komende periode zullen wij dit jaarlijks organiseren. Het wisseldebat is een avond voor jongeren in onze gemeente. Aan de hand van stellingen wordt er op locatie (bijvoorbeeld ‘De Wissel’) gedebatteerd.
 • Het CDA vindt het belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken. Wanneer er een ‘jeugdonderwerp’ aan de orde komt willen wij dit samen met de scholen voor Voortgezet Onderwijs oppakken.
 • Het CDA wil een groep leerlingen van het Voortgezet Onderwijs uitnodigen om kennis te maken met de politiek. Tijdens de jaarlijkse ‘Eigenwijsdag’ wordt er samengewerkt tussen jongeren, ambtenaren, raad en college van De Fryske Marren.
 • Het CDA vindt dat alle gebouwen waarin jeugdactiviteiten plaatsvinden, zoals bijv. de Wissel en It Haske, behouden moeten blijven.
 • Het ketenbeleid in onze gemeente moet worden vormgegeven volgens het ‘Gaasterlandse model’. Dit houdt in dat jeugdketen in onze gemeente aan regels moeten voldoen en gecontroleerd worden. 

Lokale democratie

Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren.

Wat wil het CDA?

 • Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn.
 • Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met regels en verordeningen.
 • Het CDA wil het aantal regels verminderen zodat het aantrekkelijk blijft om nieuwe en bestaande initiatieven te ontplooien.
 • Ook grootschalige initiatieven hebben kans van slagen, durf groot te denken. Er zijn voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in het land die geleid hebben tot het opknappen van dorpscentra, beeldbepalende (historische) gebouwen, het instellen van buurt- en gemeenschapscentra of het runnen van het lokale cultuurcentrum of zwembaden door vrijwilligers. Met minimale middelen is hier vaak maximaal resultaat bereikt.
 • Het CDA vindt dat het budget voor inwonersinitiatieven moet blijven bestaan. De verantwoording van de bestede middelen moet zo eenvoudig mogelijk worden gehouden.
 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal.
 • Het CDA vindt dat de raad meer gebaat is bij directe contacten met de burgers. 

Right to Challenge

Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil dat inwoners een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen, om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.

Vrijwilligers

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.

Meer ruimte, minder knellende regels

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.

Sport en leefbaarheid

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.

Goede sportvoorzieningen

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en dorpen.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil inzetten op toegankelijke sportfaciliteiten zoals open clubs en beweegcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt. Eigen leden, bezoekers en buurtbewoners kunnen uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij maatschappelijke verbondenheid worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de gelegenheid om iets voor elkaar te doen. Zo dragen we actief waarden en normen over.
 • Het CDA vindt het belangrijk dat sportfaciliteiten veilig zijn en ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • Het CDA vindt het noodzakelijk dat oudere en jongere mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan sportbeoefening in de reguliere verenigingsverbanden binnen de gemeente. De mogelijkheden daartoe dienen inzichtelijk te worden gemaakt op grond waarvan beweegcoaches een stimuleringsprogramma kunnen ontwerpen en uitvoeren.
 • Het CDA wil vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken naar combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.
 • Het CDA vindt dat verenigingsgebouwen en sportkantines net als dorpshuizen vrijgesteld moeten worden van OZB indien zij ingezet kunnen worden voor WMO-activiteiten. Onderzocht moet worden wat hier de mogelijkheden voor zijn.

Zet sport breder in dan alleen bewegen

Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde (sport)kantines. Maak de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’. Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven.

Het CDA ziet kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten.

Voldoende en betaalbare woningen

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil aan het begin van de nieuwe raadsperiode in gesprek met alle betrokkenen om te analyseren wat nodig is aan nieuwbouw in onze gemeente. Inbreiding heeft daarbij onze voorkeur.
 • Het CDA vindt dat er voldoende bouwgrond beschikbaar moet zijn in de gemeente voor zowel sociale als particuliere woningbouw. Een heroverweging uiterlijk medio 2019 van de bestaande woonvisie moet leiden tot bouwmogelijkheden in meer dorpen dan de huidige situatie binnen de gemeente.
 • Het CDA wil dat de gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter versterking van de participatiesamenleving.

 

Subsidies met maatschappelijk effect

Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA in duurzame woningen. Dat doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere samenleving (warmtenet).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.