Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk. Het CDA vindt dat de inwoners daarbij een stem moeten hebben.

Wat wil het CDA?

  • Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Een goed voorbeeld daarvan is de buurt WhatsApp. Veel kernen en wijken maken hier al gebruik van.
  • Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners bovendien actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van knelpunten in eigen dorp of wijk.
  • De gemeente attendeert bewoners op de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam.
  • Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. De wijkagent dient voor 80% van zijn werktijd zichtbaar te zijn in de buurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.