CDA Regiotour

Waarden en Tradities

Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang vooropstellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Waarden en traditie helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden.

Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil activiteiten uit de samenleving ondersteunen, die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling.
 • Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn.
 • Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met regels en verordeningen.
 • Het CDA wil het aantal regels verminderen zodat het aantrekkelijk blijft om nieuwe en bestaande initiatieven te ontplooien.
 • Ook grootschalige initiatieven hebben kans van slagen, durf groot te denken. Er zijn voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in het land die geleid hebben tot het opknappen van dorpscentra, beeldbepalende (historische) gebouwen, het instellen van buurt- en gemeenschapscentra of het runnen van het lokale cultuurcentrum of zwembaden door vrijwilligers. Met minimale middelen is hier vaak maximaal resultaat bereikt.
 • Het CDA vindt dat het budget voor inwonersinitiatieven moet blijven bestaan. De verantwoording van de bestede middelen moet zo eenvoudig mogelijk worden gehouden.
 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal.
 • Het CDA vindt dat de raad meer gebaat is bij directe contacten met de burgers.

Lokale Eigenheid

De Fryske Marren kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor mensen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en uitdrukkingswijzen van identiteit.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente ondersteunen die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse en Fryske cultuur, waarden en tradities.
 • Het CDA vindt dat het gebruik van de Fryske taal verder dient te worden gestimuleerd en wil daarin zelfs het voortouw te nemen. De gemeente heeft een zorgplicht om de Fryske taal in stand te houden en het gebruik daartoe te bevorderen
 • Het CDA wil een prijs in het leven roepen voor het mooiste Fryske promotiefilmpje voor De Fryske Marren.

Kunst- en cultuurbeleid

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving, het is namelijk ons verleden en ons heden. De gemeente De Fryske Marren is een gemeente met een rijke cultuur en een actief cultureel leven. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid in onze kernen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.
Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus en agrarisch erfgoed, aan de ‘Fryske taal’ en oranje- en dorpsfeesten in onze kernen. 

Wat wil het CDA?

 • Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden kennisgemaakt met de lokale cultuur, geschiedenis en de Fryske taal en worden vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee. Kortom ‘cultuur kun je zien en meebeleven’.
 • Het CDA wil naast de bestaande regeling, samen met het culturele veld een zogenaamd ‘Cultuurfonds’ opzetten met als doel de cultuureducatie van de jongeren te bevorderen.
 • Het CDA vindt het noodzakelijk een behoeftenonderzoek te doen onder de instellingen/verenigingen en individuele beoefenaars van specifieke disciplines waarvoor geen verenigingsverbanden bestaan in de kunst- en cultuursector in de gemeente De Fryske Marren, teneinde de bestaande regelingen en ondersteuningsvormen te toetsen aan de feitelijke behoeften en wensen en de ondersteuning van de gemeente daar op aan te passen. Het bedoelde onderzoek dient in nauwe samenwerking van de gemeente met het Cultuurplein De Fryske Marren tot stand te komen.
 • Het CDA wil naast een dorpencarrousel ook een cultuur/sport carrousel. Organisaties en verenigingen kunnen zo ideeën en ervaringen uitwisselen.
 • Het CDA zal zich inzetten om de bibliotheken in de drie grote kernen te behouden, naast het lezen is het ook een belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud. 
 • Wanneer historische gebouwen niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen denkt de gemeente actief mee naar een passende nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat.

Burgerschap

Burgerschap is een term die veel gebruikt wordt in het onderwijs en de politiek. Wat het CDA betreft ligt de focus op, nadenken over jezelf in de wereld en inleven in de leefwereld van anderen. Het CDA wil graag dat inwoners optimaal betrokken zijn op elkaar, de wijk/buurt of dorp. Dat betekent voor ons als CDA dat wij niet van alles willen regelen voor iedereen maar meer loslaten, meer vertrouwen en meer faciliteren in plaats van bovenaf opleggen.

Wat wil het CDA?

 • Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving.
 • Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget.
 • Het project Kleine Kernen, Eigen Krachten (KKEK) heeft als doel in dorp, wijk of stad een groep van vijf tot acht inwoners samen te stellen, die signalen en ideeën op het terrein van onderlinge hulp omzet in activiteiten en voorzieningen zoals burenhulp en ontmoetingsmomenten. Het project ‘Kleine Kernen Eigen Krachten’ heeft haar nut bewezen en kan rekenen op de steun van het CDA. Wanneer dorpen, buurten hiervan gebruik willen maken zal er extra budget vrijgemaakt worden.

Intergratie

Ook in De Fryske Marren wonen en/of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. Daarbij vinden wij dat te veel vergunninghouders lange tijd of zelfs permanent aangewezen zijn op de bijstand. Door ze actief te betrekken bij activiteiten en optimaal te zorgen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt is een goede beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA vindt dat de gemeente bij voorkeur in het Nederlands met vergunninghouders communiceert.
 • Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.
 • Het CDA wil dat de integratiestage een vast plaats krijgt binnen onze gemeente.
 • De gemeente heeft de verplichting om vergunninghouders een woning toe te wijzen. Het CDA wil dat De Fryske Marren bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.
 • Vergunninghouders dienen verplicht een alfabetisering en inburgeringscursus te volgen. Immers zonder het leren van de Nederlandse taal en kennis van onze normen en waarden kan een vergunninghouders niet succesvol integreren. De kosten die aan dit traject verbonden zijn worden door de gemeente gefinancierd.  

Zondag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting

Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die in onze cultuur is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Het CDA staat volledig achter deze visie maar heeft ook te maken met een veranderende samenleving. In de afgelopen periode is er twee keer in de Raad gesproken over de zondagsopening van de winkels in onze gemeente. Het CDA houdt van een éénduidig en consistent beleid. De afspraken die waren gemaakt, waren zowel voor de ondernemers als burger niet duidelijk. Dat heeft ertoe geleid dat het CDA samen met haar leden heeft gesproken over de ontstane situatie in de gemeente. Om meer duidelijkheid te scheppen voor toerist, burger en ondernemer heeft het CDA ingestemd met het harmoniseren van de openingstijden in de gemeente De Fryske Marren. Natuurlijk staat het iedere burger en ondernemer vrij om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor het CDA blijft het belangrijk dat er ruimte is voor bezinning en ontmoeting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.