Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.

Preventie en zorg

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil dat gemeente en instanties gezamenlijk werken aan een rookvrije omgeving, zoals de schoolpleinen en sportvelden.
 • Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te bieden, helpt zij mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan. Het CDA wil dat de gemeente, scholen en (sport)verenigingen deze uitdaging gezamenlijk aan gaan.

Organisatie

Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is.

Zorg voor ouderen

Ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, dat we eenzaamheid tegengaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven. De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente het overleg met ‘Fryske Marren Vitaal’ behouden.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. De aanbevelingen uit het manifest ‘waardig ouder worden’, ook onderschreven door het CDA, worden uitgevoerd. Er komt extra geld voor een goede ondersteuning en doorverwijzing van ouderen.

Ook ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

Wat wil het CDA?

 • Voor het CDA is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
 • Het CDA wil een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht door opgeleide vrijwilligers.
 • Het CDA vindt dat het onderwerp ‘eenzaamheid’ ook tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orden moet komen.
 • Het CDA vindt dat de gemeente het onderwerp ‘eenzaamheid’ gezamenlijk met ‘Fryske Marren Vitaal’ moet oppakken.
 • Het CDA vindt dat dementerenden zo lang mogelijk mee moeten kunnen blijven doen in de samenleving.
 • Het CDA staat voor voldoende levensloop- en zorgbestendige woningen.
 • Het CDA vindt dat op het gebied van ‘veiligheid voor ouderen’ nog veel winst te behalen is, dit vanuit het oogpunt kostenbesparing als voorkoming verlies van kwaliteit van leven. Er moet fors worden ingezet op preventieve maatregelen bij vallen, brand, gebruik rollator, scootmobiel en elektrische fiets.
 • Het CDA wil dat het taboe op ouderenmishandeling en financiële uitbuiting van ouderen wordt doorbroken en bespreekbaar wordt gemaakt. Daarom moeten er meer voorlichtingsprogramma’s voor ouderen en vrijwilligers komen en meer maatwerktraining voor professionals. 

Werk en participatie

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toe leiden naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.

Werk

De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.

Wij willen voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA wil kijken samen met de sportverenigingen, of sport en bewegen ook benut kunnen worden als vast onderdeel van arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gebruik de sportaccommodaties als setting voor dagbesteding en activiteiten in de sfeer van werkbemiddeling. 

Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van gemeenten. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En voorkomen beter is dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend worden.

Wat wil het CDA?

 • Wij gaan door met projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’.
 • We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.
 • Het CDA vindt dat jongeren met schulden de kans moeten krijgen hun opleiding af te maken. Nu stoppen deze jongeren vaak vroegtijdig met hun opleiding om (laag) betaald werk te zoeken in een poging hun schulden af te lossen. Het CDA vindt dat de gemeente in deze gevallen de afloscapaciteit voor haar rekening moet nemen, mits de jongeren hun opleiding afmaken en zich enkele uren per week inzetten voor vrijwilligerswerk in het kader van de WMO.
 • We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of van Humanitas, of scholen).
 • Het CDA wil het kindpakket behouden en streven moet zijn dat alle kinderen die binnen de doelgroep vallen daar gebruik van kunnen maken.
 • Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig bij het vinden van een geschikte accommodatie. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven.

Omzien naar elkaar

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.

 

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn de zachte krachten in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente.

Wat wil het CDA?

 • Het CDA vindt dat de mantelzorger, ouderenadviseur of onafhankelijke cliëntondersteuner een vaste positie bij het keukentafelgesprek mag hebben.
 • Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning.
 • Het CDA vindt dat de blijk van waardering aan mantelzorgers moet blijven bestaan.
 • Het CDA wil onderzoeken of een zogenaamd ‘respijthuis’ in onze gemeente of gezamenlijk met andere gemeenten mogelijk financieel haalbaar is zodat overbelaste mantelzorgers even tot rust kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.