15 mei 2020

De raadsvergadering van 13 mei 2020

Op 13 mei 2020 was de 3e digitale vergadering van gemeente De Fryske Marren. Alhoewel fysiek vergaderen de voorkeur heeft, gaat het digitaal vergaderen steeds beter. We hopen, zodra de situatie het toelaat, weer in het gemeentehuis te kunnen vergaderen.

Tijdens de vergadering waren een paar onderwerpen die we nader willen toelichten.

Concept RES Fryslân

De gemeenteraad heeft ingestemd met het concept-bod van 2,3 TerraWatt (TW) die de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten zullen indienen om de landelijke doelstelling van 35 TW te halen. De verwachting is dat deze landelijke doelstelling ook gehaald wordt en voor 1 juni 2021 zal het definitieve besluit hierover bekend zijn.
Onze fractie heeft tijdens haar betoog ingestemd, maar daarbij wel aangegeven dat er draagvlak dient te zijn en zo ook haalbaar en betaalbaar. Daarbij is benadrukt de huidige tijd van de Corona-crisis, de ambities en uitgangspunt van vrijwilligheid en evenredigheid.

Motie vreemd aan de orde van de dag (horeca) VVD/FNP/D66

Op 7 mei is op initiatief van de VVD een bijeenkomst belegd met horeca-ondernemers. Ook waren raadsleden uitgenodigd dit bij te wonen en daar hebben wij gebruik van gemaakt. Vervolgens heeft dit geresulteerd in een motie waarbij het College o.a. gevraagd wordt ruimhartig beleid toe te passen, de inning van precariorechten vrij te stellen en mild te zijn bij de handhaving. Als fractie hebben we deze motie niet gesteund met de volgende redenen. Wij onderkennen dat de horeca zwaar getroffen is door de Corona-crisis, net als andere sectoren zoals cultuur, sport en recreatie en vele anderen. Ook vinden wij dat de gemeente alles op alles moet zetten om binnen de richtlijnen van de centrale overheid (RIVM) en de veiligheidsregio het maximale mogelijk moet maken voor de horeca om te kunnen ondernemen. Echter op 12 mei heeft het College een nieuwsbrief laten uitgaan naar alle horeca-ondernemers. Daarin is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en dat de gemeente maatwerk wil leveren naar de horeca-ondernemer. Verder vinden we op voorhand vrijstelling van precariorechten zonder de effecten te overzien op dit moment niet verstandig. In juni 2020 presenteert het College de crisisnota 2020 waarin een weergave wordt gegeven aangaande de financiële impact die de Corona-crisis heeft. Wij willen dat afwachten en dan een besluit nemen. Als laatste zijn wij van menig dat de gemeenteraad niet gaat over de toepassing van handhaving. De motie is aangenomen met 16 stemmen voor en 14 (waaronder CDA) tegen.

Heeft u/heb je vragen/opmerkingen over bovenstaande dan zijn wij altijd bereid daarop een reactie te geven.

Hartelijke groet,
Jan van Zanden
Fractievoorzitter CDA De Fryske Marren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.