10 juni 2019

De maand mei 2019…

Voor de CDA-fractie weer een drukke maand. Kort na de Koningsdag was het de dag van herdenken dat ons land 74 jaar geleden werd bevrijd. Altijd weer een bijzondere avond waar gelukkig ook veel jongeren aan deelnemen. Veel fractieleden waren aanwezig of leidden de stoet. Wij voelen ons verbonden met hen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Jammer dat nog altijd weinig aandacht wordt gegeven aan de strijd in onze voormalige kolonie Nederlands-Indië. Ook in onze gemeente woonden mensen die zelf ervaren hebben hoe het was te leven in de Jappenkampen of die onze voormalige kolonie zijn uitgezet. Gelukkig wordt Nederland rijp om de recente geschiedenis vanuit een ander perspectief te bezien (hoewel ik laatst in museum Bronbeek -vroeger woonden hier oud-KNIL militairen- was waar in de boekafdeling iemand mij toebeet ‘Niet alles geloven wat ze nu weer schrijven hoor meneer, het is  gewoon niet waar allemaal’ en dan denk ik dat het nog even duurt voor we onze rol in de Indische koloniale tijd kunnen erkennen). Gaan wij de geschiedenis in als mensen die gestreden hebben voor een rechtvaardige samenleving waar voor iedereen plaats is? De tijd zal het leren. We staan erbij en kijken ernaar.


De Nieuwe Coalitie heeft zich gepresenteerd. De fractie is blij dat het college met de nieuwe wethouders Irona Groeneveld en Roel de Jong weer compleet is! Op 15 mei zijn de nieuwe collegeleden beëdigd en aan het werk gegaan. Omdat de agenda daardoor te vol raakte is een extra raadsvergadering gehouden op 22 mei. In de raadsvergadering van 22 mei werd het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Uit een daarbij gepresenteerde enquête kwam dat de grootste ergernissen van onze burgers zijn het te hard rijden en de overlast van huisdieren. Namens het CDA zijn opmerkingen gemaakt over onze jongeren die kwetsbaar zijn en wij hebben gevraagd in te zetten op de informatievoorziening en het ‘kennen’ van onze jeugd want wij hebben een gezonde, gemotiveerde en vitale jeugd in onze gemeente nodig. Wij hebben onze zorgen geuit over het gebruik van lachgas waarop de burgemeester, als portefeuillehouder, uitvoerig is ingegaan en heeft toegezegd alert te blijven (maar lachgas is niet verboden…). Wat stond er nog meer op de raadsagenda? Ik noem de punten maar even: Het coalitieakkoord is besproken, Scania kan zich vestigen op een nieuwe locatie in Joure, er is gesproken over de afgifte van een Omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Bantegaplein in Lemmer, uitvoerig is gesproken over de Position Paper visie op de Participatie(wet) in Friesland-West, het Uitvaartcentrum Westermeer gaat naar de gemeente, de leges-regeling voor kabels en leidingen wordt uitgebreid, er wordt een positief advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de media om Radio Spannenburg aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor onze gemeente, het bestemmingsplan Wâldwei te Elahuizen is vastgesteld evenals een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe melkstal in Sondel, de nota Vastgoedbeleid en de begrotingswijziging van de FUMO (de Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) zijn ter sprake gekomen en tenslotte is De Erfgoednota is nog niet vastgesteld (doorgeschoven naar de maand juni) vanwege onvolkomenheden in de stukken. Op verzoek van het CDA wordt -naar verwachting- opgenomen dat panden niet tegen de wil van de eigenaren op de monumentenlijst terecht kunnen komen.

Ondertussen hebben we de Kadernota 2019 ontvangen en bespreken we de financiële mogelijkheden voor het komend jaar. Hoe verdelen we de tekorten zo eerlijk mogelijk over alle inwoners en organisaties zonder aanziens des persoons. Welke kant willen we met onze gemeente op en wat mag dat kosten? In juni zal dit onderwerp ons bezighouden.

Goed CDA-nieuws uit Leeuwarden waar Sybrand van Haersma Buma voorgedragen is voor het ambt van burgemeester. Niet alleen voor Leeuwarden is dit van belang ook voor ons nu de burgemeester van Leeuwarden een aantal gemeente overstijgende taken heeft.

Op 23 mei waren de Europese verkiezingen. De Brexit-ellende in het Verenigd Koninkrijk heeft ons het belang van de Europese Unie nog meer doen inzien! Esther de Lange hopen we weer in Brussel te ontmoeten. Jammer dat de EVP kleiner werd. Gelukkig bleef de partij, waar het CDA zich bij heeft aangesloten, toch de grootste in het Europees Parlement. In onze gemeente trok de PvdA de meeste stemmen. Bijna 17.600 inwoners maakten van hun kiesrecht gebruik. Helaas bijna 13.000 inwoners nog niet. Ook deze uitslag is een wake-up call om ons uiterste best te doen aan onze inwoners te laten zien wat wij doen en het contact met onze inwoners nog intensiever te laten zijn.

Wat we wel gezien hebben is dat we het contact met onze achterban niet moeten verliezen. We zijn en blijven een brede volkspartij. Ook als fractie zien we de noodzaak in van een regelmatig contact met onze leden en stemmers. Wij doen, samen met het bestuur, ons best vaker met elkaar aan tafel te gaan. Helaas zijn ook wij mensen met drukke agenda’s maar we realiseren ons steeds meer, mede door de laatste verkiezingen, dat de afstand tussen kiezers en gekozenen kleiner moet worden. Als u tips voor ons hebt graag! En wilt u nog eens verder praten over dit verslag of over onze fractie of gewoon zomaar: u kunt gerust even een afspraak maken. Ik of één van mijn fractiegenoten kom graag bij u langs!

Henk Alderse Baas

mail: h.aldersebaas.cda@defryskemarren.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.