12 juli 2017

Laatste raadsvergadering voor de zomervakantie

Laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.

Er stonden veel stukken op de raadsagenda deze keer. In de raadscommissievergadering van 2 weken terug waren hierover al veel technische en politieke vragen gesteld en uitvoerig beantwoord. Toen werd het een latertje. Kennelijk wilden alle betrokkenen dat nu voorkomen.

Omdat de raad over 4 stukken geen vragen of opmerkingen meer had waren dat zgn. hamerstukken.

Meer tijd werd er besteed aan de jaarrekening. De kern van de opmerkingen was of de wethouder niet beter aan de geldknoppen kan draaien. Zodanig dat er nog beter inzicht is op inkomsten en bestedingen. De raad wil nl. liever dat het geld dat binnenkomt ook wordt ingezet. Bij een overschot van 2,7 miljoen euro lijkt hier sprake van onbalans. Voor het grootste deel is het overschot afkomstig uit gelden voor het sociale domein i.v.m. de overheveling van die taken van het rijk naar de gemeente. De wethouder financiën zegde toe om nog scherper aan de knoppen te zullen draaien. De wethouder van Sociale zaken en welzijn lichtte nog maar eens toe dat door de grote overdrachtsoperatie van de zgn. 3 d’s (WMO, jeugd en arbeidsparticipatie) nu gelukkig nog veel geld kan worden gereserveerd. Straks zal dat hard nodig zijn als het rijk steeds meer de kraan dicht draait.

De voltallige raad (op 1 na) stemde in met de toevoegingen aan de reserves of het sociale domein.

De jaarrekening en begroting van de gemeenschappelijke regeling Fryslân West (sociale dienst en Empatec) leverde een oproep op om extra aandacht te hebben voor Empatec. Deze Sociale Werkvoorziening (SWZ) gaat per 2019 helemaal verdwijnen. Dat levert nu al problemen op voor de eigen werknemers (begeleiders) en de daar geplaatste werknemers (mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt). Deze zorg leeft raadsbreed omdat het een kwetsbare groep betreft. De wethouder deelt die zorg en zet volop in om de problemen zoveel mogelijk in te dammen. Bij een ieder leeft de hoop dat deze problematiek bij de coalitievorming in Den Haag wordt onderkend en opgepakt.

En toen waren er nog 4 moties. Dit kostte enige tijd, gaf veel discussie, verwarring en vrolijkheid.

Maar in alle gevallen (!) was de raad uiteindelijk unaniem over deze moties met als resultaat, dat:

-        De verkeersituatie bij Kimswerda-Marnehiem wordt opgepakt en in goed overleg van de gemeente met Kimswerda wordt gewerkt aan een veiliger oplossing.

-        Harlingen wordt straks opgesierd met meer mooie bankjes rond de singels.

-        Er een uitvoerig onderzoek komt naar PAK stoffen rond de REC.

Er een expert meeting komt om raadsleden meer duidelijkheid en inzicht te geven over alle facetten van bodemdaling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.