01 november 2018

Algemene beschouwing CDA Harlingen 2018

Algemene beschouwing CDA Harlingen 2018.

 

Harlingen, 31 oktober 2018

 

Geachte raad, Geacht college,

 

Er ligt een ambitieuze begroting voor ons. Hiermee kunnen we weer bouwen aan een betere toekomst voor onze gemeente. Ook na deze investering laat het financieel meerjarenperspectief voldoende overschot zien. We zijn ons bewust dat de uitvoering nogal wat van onze medewerkers vraagt. Daar zullen we oog voor moeten houden in de komende periode en waardering geven waar nodig na uitzonderlijke prestaties.

 

Het CDA maakt zich regelmatig sterk voor het waterbeheer in Harlingen. We vertrouwen erop dat knelpunten die in het waterbeheerplan van 2013 zijn blijven liggen, in het nieuwe rioleringsplan worden aangepakt. In het kader van gespreide verantwoordelijkheid zullen naast gemeente en het Wetterskip, ook de inwoners zich er  bewust van moeten worden dat iedereen een bijdrage zal kunnen leveren. Het CDA is blij dat het initiatiefvoorstel Tegel eruit boom erin op het punt staat om uitgevoerd te worden.

 

Op advies van o.a. het CDA zijn er informatiebijeenkomsten gehouden over de effecten van de Zoutwinning. Het feit is dat de vergunningen verleend zijn. We zijn daarom blij met de oprichting van de Stichting bescherming historisch Harlingen. Een groep die zich Inzet om elke vorm van schade voor Harlingen te voorkomen en te komen tot een pakket van waarborgen. Op deze manier voorkom je dat er onrust komt.

 

Het CDA zal zich inspannen om voldoende budget beschikbaar te houden om te kunnen voorzien in de vraag naar professionele hulp voor jong en oud op sociaal en mentaal vlak. Het Gebiedsteam moet in staat zijn om naast het oplossen van een acute hulpvraag ook de preventieve taken te kunnen oppakken zonder dat dit ten koste gaat van wachtlijsten. Deze eerstelijns zorg leidt tot kostenreductie in de duurdere tweedelijns hulp.

 

Empatec heeft noodgedwongen de koers moeten verleggen. Er zal aandacht moeten blijven voor de werknemers bij de sociale werkvoorziening. De gemeentelijke bijdrage per werknemer zal de komende jaren worden verhoogd. Het CDA zal zich inspannen om voor deze groep inwoners op te komen. Als de landelijke politiek niet met een alternatief komt moet de lokale politiek de beurs trekken. Het CDA zal zich solidair opstellen voor de belangen van deze groep en ze niet in de kou laten staan

 

Harlingen Werkt, een nieuw initiatief om mensen aan het werk te krijgen. De economie trekt aan, wij hebben er vertrouwen in. De vermindering van het aantal mensen in de bijstand neemt echter nog niet snel af. Iedereen die kan werken moet ook werken. Als Harlingen Werkt nu niet werkt, dan werkt het nooit.

 

Er worden in diverse wijken en dorpen nieuwe woningen gerealiseerd en gerenoveerd. Zo houden we de stad en de dorpen leefbaar. Het CDA stimuleert nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses en Wonen op het Water. Wij vertrouwen erop dat initiatiefnemers door de gemeente optimaal worden gefaciliteerd. We willen blijvend aandacht vragen voor verkoop van woningen in de binnenstad voor recreatieve doeleinden. Zoals ook tijdens het verkiezingsdebat al is gezegd, Harlingen moet voor de Harlingers blijven. Uiteraard zijn nieuwe Harlingers welkom. We moeten voorkomen dat recreatieve bewoning concurrerend wordt tegenover permanente bewoning.

 

Het toenemende aantal arbeidsmigranten zorgt voor een stijgende vraag naar huisvesting. Voor hen, maar ook voor hun omgeving, is het dan ook van belang dat hun huisvesting goed wordt geregeld. Hier zullen we over na moeten denken en we vragen hier lokaal aandacht voor.

 

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht, zou het CDA graag zien dat Harlingen mee doet aan de pilot Noordwest Friesland Ontregelt. Dat we alvast kunnen werken alsof de Omgevingswet al van kracht is. Dit kan echter niet zonder initiatieven vanuit het bedrijfsleven. We zullen dit zelf moeten blijven aanmoedigen.

 

De FUMO is al een paar jaar een terugkerend onderwerp van gesprek. Wij hopen dat er nu eindelijk een kwaliteitsslag wordt gemaakt bij de FUMO. Wij hebben vertrouwen dat de uitgangspunten in de kaderbrief 2019-2023 zullen leiden tot een verbetering en dat de overige deelnemende gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Gemeenschappelijke regeling’ zegt volgens ons al genoeg….

 

 

 

Het CDA vindt de vrijheid van schoolkeuze een groot recht. In het verleden, in de tijd van de verzuiling werd een keuze gemaakt op grond van religie of geen religie. De keuze wordt nu door ouders gemaakt op basis van betrokkenheid en onderwijsvorm. De kern van het IKC beleid is de doorgaande lijn. Zonder onderbreking het kind volgen van opvang tot einde basisonderwijs. Dit is de wens van het CDA.

 

De woonlasten voor woningen zijn de laagste van Friesland, we zeggen er jammer genoeg niet bij dat dit niet bepaald geldt voor bedrijven en niet-woningen.

 

De ‘A’ in het CDA verwijst naar het appél wat wij doen op mensen die de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de samenleving. Het CDA ziet de kracht in de gemeenschap voor het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Wij hebben het vertrouwen dat mensen samen veel tot stand kunnen brengen en naar elkaar om willen (blijven) zien. Met elkaar bouwen aan de samenleving en aan een betere toekomst. Ieder met de eigen talenten en inzet. Het CDA appelleert hier nadrukkelijk aan zoals de Liefde de belangrijkste is in de bekende Bijbeltekst ’Geloof Hoop en Liefde’ is voor het CDA de A het belangrijkste!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.