05 september 2020

Verslag extra Raadsvergadering 2 september 2020

Harlingen – Huisvesting ambtelijke organisatie

Deze extra raadsvergadering was ingepland met maar 1 onderwerp: Nieuwe huisvesting voor onze ambtenaren.

Op dit moment is de ambtelijke organisatie verdeeld over 5 locaties, waarbij een aantal gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit heeft geleid dat de gemeenteraad heeft besloten dat de huidige situatie niet meer gewenst is. Er is een plan van aanpak opgesteld met daarin de gewenste situatie en een aantal toetsingscriteria waaraan de toekomstige huisvesting aan moet voldoen. Uiteindelijk bleven er 4 scenario’s over die voldeden aan het gestelde financiële kader;  Waddenpromenade, N31, Binnenstad en Westerzeedijk.

In het voorliggende voorstel van het college, wordt scenario centrum als voorkeurslocatie voorgedragen en verder uitgewerkt om te beoordelen of de kosten binnen de gestelde investerings- en exploitatiekosten blijven. De jaarlijkse huisvestinglasten bedragen € 643.000,- een verhoging van 350.000 euro.

Wat voor het CDA bovenaan staat, is dat we een nieuwe werkomgeving gaan creëren voor onze ambtenaren waarin klimaat, duurzaamheid, groen, voldoende daglicht en ontmoeten centraal staat. Dit draagt bij aan de prestaties van onze medewerkers.

Het CDA had een wijzigingsvoorstel(amendement) voorbereid om 2 scenario’s tegelijkertijd te onderzoeken om een beter en gefundeerder vergelijk te krijgen tussen verbouw van de panden in de binnenstad en een nieuwbouwlocatie. Daarnaast is het CDA van mening, dat wanneer er een alternatief is, de verkoopprijs van een nog aan te schaffen pand in de binnenstad positief zal beïnvloeden. Maar dit initiatief kreeg helaas geen meerderheid.

Over ongeveer een half jaar zullen de onderzoeksresultaten aan de raad worden gepresenteerd. Als de resultaten binnen de gestelde kaders blijven, zal de binnenstad door het college als definitieve keuze worden voorgelegd aan de raad. Het CDA heeft ondanks dat haar amendement het niet gehaald heeft, voor het voorstel gestemd. 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Hendrik Sijtsma.

 

 

 

        

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.