03 juli 2019

Verslag Raadsvergadering 12-06-19 CDA Harlingen

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 12 juni 2019

Harlingen – Jaarrekening, ontslag loco griffier, concept-begroting 2020 Dienst Sociale zaken en
Marrekrite.


De voorliggende agenda had deze avond 6 voorstellen. De gemeenteraadsvergadering begon deze
keer met de jaarrekening. Reynold Bontes herhaalde nog eens de mooie ontwikkelingen in 2018.
Aanpak van verkeersituaties, bevorderen van het toerisme en woningbouw projecten. Het project
van het CDA ‘tegel eruit, boom erin’ heeft bijgedragen aan de bewustwording voor het klimaat. Er
zijn ook weer heel veel mooie evenementen geweest en we kunnen constateren dat de veiligheid
goed op orde was. Het heeft bijgedragen aan de lokale economie en nog belangrijker, de promotie
van onze mooie gemeente. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: het functioneren van de Fumo en
de hoge juridische kosten. Ondanks het positieve resultaat op het sociaal domein blijven de kosten in
de jeugdhulp verontrustend.
De jaarrekening 2018 heeft een positief resultaat. Complimenten voor de organisatie die de
jaarstukken zowel cijfermatig en inhoudelijk duidelijk heeft weergegeven.


Onze griffiemedewerkster en loco griffier heeft aangegeven dat ze de griffie gaat verlaten. De griffier
is het eerste aanspreekpunt van de raad. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de
(raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te
stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee
de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier
tezamen wordt de 'griffie' genoemd.
Het is dan ook een logisch gevolg dat medewerkers die (willen) doorgroeien een stapje hogerop gaan
doen. Hendrik Sijtsma die als commissievoorzitter veel met de loco griffier te maken had, was zeer
content over de voorbereidingen en de steun bij de vergaderingen. Het CDA heeft dan ook
ingestemd met het eervol ontslaan van de raadsadviseur.


Over de conceptbegroting 2020 van de dienst Sociale zaken en werkgelegenheid waren een aantal
kritische bijdrages. Sinds de overheveling van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet van het rijk naar de
gemeentes zijn de hoge kosten en de aantallen zorgelijk. Door de doorverwijzing buiten het zicht van
het gebiedsteam om en de inkoopsystematiek van zorg, ontstaat er met name in de jeugdzorg een
forse overschrijding. Deze financiële oorzaak is wel uit te leggen, maar Sietse Zoodsma verzocht het
college om de achterliggende oorzaak te onderzoeken en wellicht eerder passende hulpverlening te
kunnen bieden bij bijvoorbeeld echtscheidingsproblematiek en verslaving. In het voorstel staat
vervolgens dat er de komende jaren meer aandacht en inzet besteed gaat worden aan
kostenbeheersing om betere sturing en grip te krijgen op zorgtrajecten. Het CDA benadrukte hierbij
nog dat het belang van de hulpvrager voorop moet staan en niet het maximaal haalbare in geld
uitgedrukt.


Als laatste voorstel werd de jaarrekening behandeld van de Marrekrite. Een Gemeenschappelijke
regeling. De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van
de aangesloten colleges, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de
recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap.
Voor het CDA is het niet helemaal duidelijk wat dit nu precies voor Harlingen inhoudt. We missen een
beetje de onderbouwing en het inzicht wat de Marrekrite allemaal doet. Onze mening is dat het heel
veel gaat over Zuidoost en Zuidwest Friesland. We laten ons graag het komende jaar overtuigen
waarom wij hier bij aangesloten moeten blijven.

6 voorstellen, 5 bespreekstukken en 4 bijdrages van het CDA. Goed voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.