28 januari 2019

Verslag Raadsvergadering 14-11-18

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 14 november 2018

Harlingen – Over Lage papier prijs, rookvrije generatie, belastingen, winkeltijden, Westerzeedijk en een mededeling uit de provincie over het zee zwembad

 

De vergadering van 14 november had relatief weinig agendapunten, maar dan te denken dat je weleens vroeg thuis kon zijn ging weer eens niet op. Op sien Harlingers…..

 

De CDA fractie vroeg aandacht voor de lage papieropbrengst bij verenigingen door een lage papierprijs. Reden hiervan is dat China van de Europese papiermarkt afgegaan is. De opbrengst is bijna even hoog dan de afvoerkosten van de containers. Het zou zonde zijn dat deze oude vorm van verzamelen zou verdwijnen.

 

Bij het eerste agendapunt over de Drank- en Horecawet lag een motie door Harlinger Belang gemaakt en door ons mee ingediend over een rookvrije generatie. Om dit onderwerp nu bij dit agendapunt toe te voegen had niet onze voorkeur. Een motie die bedoeld is om een plan op te stellen om roken te verbieden op o.a. scholen, sportterreinen en speeltuinen. In onze ogen een ontmoedigingsbeleid om te voorkomen dat jongeren gaan roken en te stimuleren dat mensen gaan stoppen. Maatregelen die bijdragen aan de-normalisatie van roken in de directe leefomgeving van jongeren. Een handhavingsplan gaat ons te ver. Als je gaat handhaven en inwoners op bijvoorbeeld sportterreinen te bekeuren door onze opsporingsambtenaren dan creëer je een rare situatie. Laten we elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Staatssecretaris Blokhuis is ook al met een landelijk preventieakkoord bezig, zo was te lezen op RTL nieuws. Wellicht kunnen we met een enkele toevoeging hierop aansluiten. Dit werd unaniem aangenomen.

 

De jaarlijkse belastingverordeningen passeerden weer de revue. Hierbij stellen wij de tarieven vast voor 2019 voor de gemeentelijke belastingen en leges/heffingen. Van de 8 verordeningen die er in totaal waren, zijn er 6 unaniem aangenomen. De Onroerendzaakbelasting en Hondenbelasting konden niet rekenen op de steun van alle partijen.

 

Bij het voorstel over verruiming van de winkeltijden was er ineens een ander standpunt van de meerderheid van de supermarkteigenaren dan het voorstel van het college. Het voorstel van het college was om op zon- en feestdagen de winkeltijden te verruimen van 12.00-18.00 uur naar 9.00-18.00. Na inventarisatie onder de supermarkten had de meerderheid alleen behoefte aan een opening op zon- en feestdagen van 11.00-18.00 uur. Dit werd door middel van een amendement aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad.

 

Daarna begonnen we aan het voorstel over het Open Plan Proces Westerzeedijk. Een plan waarvan het CDA een aantal jaren geleden al een initiatiefvoorstel voor heeft geschreven. Er wordt eindelijk begonnen aan het opknappen van het Westerzeedijkgebied. Er lag een ruimtelijk raamwerk oftewel een voorkeursmodel met 6 verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Het CDA kan zich hierin prima vinden en zou graag zien dat er snel begonnen wordt met de quickwins en rekening houdend met bewoners en omwonenden van het gebied. Het proces kan nu van start gaan, initiatiefnemers kunnen zich nu melden. Er wordt nu een ontwikkelstrategie gevormd, project- en planvoorbereiding gemaakt en de planne gemaakt voor uitvoering. Ontwikkelingen zullen door bestemmingsplan wijzigingen pas gestart kunnen worden. Wij hopen dat het college zorgvuldig te werk zal gaan en dat we over een aantal jaren een mooi gebied hebben waar we kunnen wandelen, fietsen en recreëren.

 

Tijdens de behandeling van dit voorstel kreeg het CDA heugelijk nieuws binnen van onze provinciale CDA collega’s dat de provincie planologisch mee gaat werken aan een initiatief voor een zee zwembad in Harlingen en dat er 120.000 euro beschikbaar is gesteld als eenmalige bijdrage voor de Willem Barentz. Dit nieuws konden we de overige raadsleden natuurlijk niet onthouden.   

 

Als laatste lagen er nog 2 moties, verzoeken van fracties om een besluit te nemen over een onderwerp/voorstel die niet op de agenda stond. De eerste motie was een verzoek tot aanpassing van de portefeuilles van wethouders Kuiken en Schoute. Doel van de motie om het Sociaal domein inclusief werk en inkomen weer bij 1 wethouder neer te leggen. Het CDA heeft hierin geen feitelijke bevindingen gevonden die aanleiding geven om het huidige beleid aan te passen. Wat het college hierin heeft gedaan staat niet op zichzelf en sluit aan bij de visie om Economie en Werk en Inkomen bij dezelfde wethouder te houden.

 

De tweede motie was een overbodige motie over de REC ingediend door de oppositie. Een die niets toevoegt aan alle initiatieven en opdrachten die er nu liggen. Op initiatief van VVD en CDA is er geschorst en ter plekke een motie gemaakt om als gemeenteraad en college van Harlingen op korte termijn te praten met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten over de situatie rond de REC. Hierin kon iedereen zich vinden.

 

Het is uiteindelijk toch weer uitgelopen op een lange avond, maar we kunnen constateren dat er weer belangrijke besluiten genomen zijn!

 

CDA Harlingen         

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.