26 juni 2021

Verslag Raadsvergadering 16 juni

Harlingen – Hus en Hiem, Bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk, Regionale Energie Strategie en drie moties.   

Woensdag 16 juni was de eerste raadsvergadering onder de leiding van een nieuwe voorzitter, Burgemeester Sjerps. Het voelde hier en daar een beetje onwennig, maar over het algemeen is de vergadering goed verlopen.

Mededelingen college B&W

De tent die sinds enige tijd bij de Waddenhal staat, is 1 van de 88 testlocatie in Nederland waar je je kunt laten testen voor het bezoeken van evenementen. Dit is geen GGD testlocatie. De testlocatie op de waddenpromenade is ingericht als snel-testlocatie.

Wethouder Schoute had een mededeling over een lokaal participatie initiatief. Circa 5/6 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in samenwerking met het parkeerbedrijf In Public, ingezet als stewards en als  gastheer-gastvrouw van de gemeente om gasten welkom te heten voor 3-4 uren per dag.

Vragenhalfuurtje

Het CDA had een rondvraag over de FUMO, De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Een gemeenschappelijke regeling waar Harlingen ook aan deelneemt en medeverantwoordelijk is. In een artikel van de LC van 5 juni werd een ‘mogelijk’ milieuvergrijp breed uitgemeten in de krant waarbij de ondernemer in kwestie door de straatnaam te vermelden, al snel bekend was. Twee Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) stonden triomfantelijk met fictieve namen in de krant om te laten zien dat ‘ze er weer eentje te pakken hadden’. Deze vorm van publicatie door de Fumo vindt het CDA behoorlijk misplaatst. Een individueel ‘delict’ breed uitmeten in de media is een doodzonde. Delicten moeten worden gecommuniceerd, maar niet met een triomfantelijke omlijsting van een individuele Boa.

Ook na het antwoord van de FUMO, dat deze actie eigenlijk bedoeld was als promotie voor de FUMO om de vacatures die diezelfde dag in de krant zaten, aan te prijzen. Als mede-eigenaar van de FUMO verzocht Hendrik Sijtsma de wethouder om in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur aan te dringen om hiervoor mediabeleid op te stellen.

Raadsvoorstellen

Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Hus en Hiem
Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten. Op 14 april 2021 is het concept jaarverslag 2020 en de Ontwerpbegroting 2022 van hûs en hiem binnengekomen bij de gemeente. De gemeenteraad werd in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen op het Jaarverslag 2020 en de Ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken. Daar werd geen gebruik van gemaakt. Buiten het feit dat de Wad n Partij Hus en Hiem niet deskundig genoeg vindt en tegenstemde, werd het voorstel met 16 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen

Bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk
In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. In het schetsontwerp is een beoogde functie van verblijfsrecreatie toegekend. Vervolgens is na een inschrijvingsprocedure Zeelenberg Architectuur bv en Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij bv als beste plan gekozen.

Om die reden is er nu een ontwerpbestemmingsplan en is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader om maximaal 50 recreatiewoningen te realiseren op de Westerzeedijk. Het besluit wat de gemeenteraad vanavond moest nemen was; Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk’ zes weken ter inzage te leggen.

Na het raadsbesluit wordt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken voor iedereen ter inzage gelegd.. Gedurende deze periode van ter inzage legging zal voor iedereen ook een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. Na de ter inzage periode van het ontwerpbestemmingsplan worden de ontvangen zienswijzen beantwoord in een zienswijzennota.

Het CDA is positief over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied en enthousiast over het plan voor verblijfsrecreatie wat nu voor ligt. Dit plan past binnen de ideeën en wensen die wij voor recreatie en verblijfsvoorzieningen in Harlingen hebben. Reynold Bontes gaf namens het CDA aan dat we gelukkig kunnen wij constateren dat het geen “massa is kassa” taferelen zijn maar een hoogwaardig plan waarbij er veel ruimte is voor rust en natuur. De bezoekers van dit park zullen een bijdrage geven aan de lokale economie.

Vanuit de woonwijk Plan Zuid is via de klankbord wel angst en ongerustheid geuit. Deze aandachtspunten moet je serieus meenemen in de verdere uitwerking van het plan en hier zal de exploitant ook aandacht voor moeten hebben. Het is mooi dat er gebruik is gemaakt van de inloopavond en dat aanwezigen daar gelijk een antwoord konden krijgen op hun vragen of opmerkingen.

Het CDA is benieuwd welke zienswijzen er volgen na de ter inzage legging. Het CDA stemt in met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk’ zes weken ter inzage te leggen. Het voorstel is met uitzondering van de tegenstem van D66, aangenomen.

Regionale energiestrategie (RES 1.0)
Vorig voorjaar hebben alle gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân ingestemd met het concept RES, zo ook onze gemeenteraad. In het concept stond een voorlopige bijdrage vanuit de regio Fryslân aan de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord voor het onderdeel Elektriciteit aangegeven: 2,3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land.

De regiegroep RES heeft de afgelopen maanden, samen met verschillende belanghebbenden, gewerkt aan deze definitieve RES 1.0. De regiegroep heeft vastgesteld dat er nu een voldragen stuk ligt, waarmee een regionaal (en Fries) antwoord wordt gegeven op de uitdagingen die het klimaatakkoord voor de RES regio’s heeft gesteld. De RES 1.0 ligt nu ter instemming voor met als doel een bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen te leveren voor een uiteindelijk volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Bij de behandeling vorig jaar van de Concept RES is meerdere malen de oproep gedaan door verschillende gemeenteraden, colleges en de maatschappelijke organisaties georganiseerd in de Friese Energie Alliantie (FEA) om in de RES 1.0 een hogere ambitie op te nemen.

Het definitieve voorstel is nu om een RES bod te doen om in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land te produceren. Hiermee levert RES regio Fryslân een evenredige, realistische bijdrage aan het Klimaatakkoord.

Hendrik Sijtsma gaf namens het CDA aan dat dat er nog heel veel vragen zijn:

Wat zijn de uiteindelijke gevolgen? Welke uitwerking heeft dit op de inwoners die wij als raad vertegenwoordigen? Hebben wij in een later stadium nog wel keuzes?

Allemaal vragen en het CDA worstelt hiermee. In onze visie is er naast opwekking nog een belangrijke pijler, namelijk minder energie consumeren of efficiënter met de energie omgaan die er is, het is maar net hoe je het wilt noemen. Iets wat nog niet concreet naar voren is gekomen is de stukken.

Zoals eerder benoemd is een onderdeel van onze visie, de mogelijkheden van minder energie consumeren te onderzoeken, aangevuld met verduurzaming in de vorm van isolatie en opwekken (en opslaan) van zon- en windenergie. Wel kan nu al gezegd worden volgens Hendrik Sijtsma, dat de provincie Friesland trots mag zijn dat er met dit bod een concrete en realistische bijdrage wordt gegeven aan de landelijke doelstelling! Voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Moties

Er waren vanavond drie moties ingediend. Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat of over een onderwerp dat niet op de agenda staat (vreemd aan de orde van de dag). In dit laatste geval vondt behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen waren behandeld. In veel gevallen (maar niet altijd) vraagt een motie om een actie van burgemeester en wethouders. Het college kan een dergelijke motie geheel of gedeeltelijk uitvoeren of naast zich neerleggen. Een aangenomen motie schept op zich dus geen (juridische) verplichtingen.

Motie 1 – CDA - Witte Anjer perkje
Het CDA Harlingen zet zich in voor een prominentere plek voor het Witte Anjer Perkje in de gemeente. Dit is een veldje witte anjers – het symbool voor erkenning en waardering van veteranen – dat in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeit

Het Witte Anjer Perkje is een initiatief van het Nationaal Comité Veterandag, dat elk jaar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag organiseert op de laatste zaterdag van juni. Samen met verschillende veteranenambassadeurs doen zij de oproep om in elke Nederlandse gemeente een Witte Anjer Perkje aan te planten. Zo zijn ze al gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leeuwarden. In Harlingen is er al een perkje op de Algemene Begraafplaats. Het CDA Harlingen vindt het de hoogste tijd dat het Witte Anjer Perkje binnen Harlingen een prominentere plaats krijgt.

“Onze veteranen hebben hun leven vaak op het spel gezet voor onze vrijheid. Daar zijn zij terecht trots op en wij natuurlijk ook. Met een Witte Anjer Perkje laten we aan onze lokale veteranen onze dankbaarheid en waardering zien,” aldus CDA fractievoorzitter Hendrik Sijtsma.

Op dit moment kent Nederland circa 110.000 veteranen. Vrouwen en mannen die overal rond de wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest. Van Joegoslavië tot Nieuw-Guinea en van Afghanistan tot Congo. Ook in onze gemeente wonen mensen die tot deze groep behoren. “Veel mensen weten niet wie er veteraan is. Uw buurvrouw zou bijvoorbeeld zomaar veteraan kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat er ook in onze gemeente ruimte is voor veteranen en daarover het gesprek aan te gaan met elkaar. Hopelijk draagt een Witte Anjer Perkje daaraan bij,” aldus Sijtsma.

Voor deze raadsvergadering heeft het CDA een motie voorbereid en gezamenlijk met alle andere partijen ingediend met als opdracht aan het college om een Witte Anjer Perkje op een prominentere plek binnen Harlingen te realiseren en hierbij ook lokale veteranen te betrekken. Daarnaast is er gevraagd om ook een informatiebord te plaatsen met uitleg over de betekenis van het symbool van de witte anjer en veteranen. De motie is raadsbreed ingediend en dus unaniem aangenomen. Een mooi signaal vanuit de gemeenteraad van Harlingen waar wij trots op zijn.

Motie 2 – GroenLinks - brief aan informateur mbt alleenreizende kindvluchtelingen
De gemeente Harlingen verzoekt samen met de ruim 190 andere Coaltion of the willing gemeenten steeds weer het draagvlak voor human vluchtelingenopvang onder de aandacht te brengen bij ons landelijk bestuur. Het initiatief van Houten kan daarbij als voorbeeld dienen en gesteund worden.

Het verzoek van Groen Links aan het college was:

1.De brief van de gemeente Houten mede te ondertekenen en dit in een aparte brief aan de informateur bekent te maken;

2. De raad van de uitgevoerde acties en eventueel reacties op de hoogte te stellen

De Wad n Partij stemde als enige tegen, waardoor met 16-1 de motie is aangenomen.

Motie 3 – PvdA - Bio-LNG centrale in de industriehaven van Harlingen
De fractie van de PvdA had de intentie om de communicatie en het omgevingsmanagement van het bedrijf SFP aan de orde te stellen over de komst van een Bio LNG centrale in de industriehaven, maar kwam volgens ons door haar constateringen en meningen onbewust lijnrecht tegenover de hele gemeenteraad te staan. Achter een groot deel van het verzoek aan het college kon het CDA echter wel staan, namelijk:

  • Naar de SFP te communiceren dat er naar de inwoners en de raad van Harlingen volledig, transparant en regelmatig gecommuniceerd dient te worden over het plaatsen van deze centrale, zowel over de positieve als over de negatieve punten.

  • De zorgen die leven in de Harlinger raad en gemeenschap zoals vermeld in de motie te delen met SFP en de opdracht om meer informatie te verstrekken over al de punten die hen aangaan bij hen neer te leggen.
  • PoH te verzoeken de havengebondenheid van dit bedrijf beter te onderbouwen dan tot nog toe gebeurd is.
  • De onvrede vanuit de raad over het afgelasten van de informatie bijeenkomst op 30 juni naar SFP duidelijk te maken.
  • Te pogen alsnog een openbare informatieve raadscommissie te beleggen over dit onderwerp.
  • De raad op korte termijn te informeren over de ontwikkelingen en resultaten

Hendrik Sijtsma gaf in zijn bijdrage diverse tegenargumenten aan de PvdA, waar het CDA inhoudelijk niet achter kon staan. Sommige andere fracties waren behoorlijk fel en kritisch tegen de motie waarna Hendrik Sijtsma een schorsing voorstelde. Een toezegging van de wethouder om wederom in gesprek te gaan met SFP en een informatieve raadscommissie te beleggen over dit onderwerp, was voldoende voor de PvdA om de motie in te trekken.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.