18 mei 2021

Verslag raadsvergadering 19 mei

Harlingen – Mantelzorgondersteuning, Herziene begroting 2021 GR Fryslan West, Adviesraad Sociaal Domein NW Fryslan, Marrekrite Jaarstukken 2020 en begroting 2022 en Welstandsnota.   

Het college had vanavond geen mededelingen en na een viertal rondvragen konden we al vrij snel beginnen aan de bespreekstukken.

Raadsvoorstellen

Mantelzorgondersteuning

Eind 2019 is de beleidsnotitie “Mantelzorgwaardering- en ondersteuning in Noardwest Fryslân”, die geldig is sinds eind 2015, geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het vooraf bedachte beleid en de daadwerkelijke uitvoering daarvan uiteen zijn gaan lopen. Het beleid was aan vernieuwing toe. De voorliggende beleidsnotitie is het resultaat van de herijking. Hierin zijn visie, missie en hoofddoelen beschreven voor 2021-2025. Daarnaast is beschreven op welke manier dat zal worden bereikt. De raad van de gemeente Harlingen werd gevraagd om de beleidsnotitie 'Ondersteuning en waardering van mantelzorgers in Harlingen 2021 – 2025' vast te stellen.

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen eraan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen wonen. Met deze beleidsnotitie en het uitwerkingsplan probeer je daarmee te bereiken dat mantelzorgers het volhouden. Het blijkt dat er van het mantelzorgfonds, dat het gebiedsteam op maat kan inzetten voor financiële ondersteuning, de laatste jaren weinig gebruik van gemaakt is door onbekendheid met het fonds bij mantelzorgers, maar daar ligt ook een taak voor de gemeente en gebiedsteam.  De communicatie, de financiële- en materiele ondersteuning kan en moet beter.

50% van de mantelzorgers maakt extra kosten en 15% hiervan kan de extra kosten moeilijk betalen. Sietse Zoodsma verzocht het college om de financiële tegemoetkomingen die er zijn, beter in te zetten en te communiceren. Ook in materiele hulp kan gedacht worden aan het verstrekken van een (digitale) parkeervergunning voor mantelzorgers. Wij vragen hier opnieuw aandacht voor, om dit in de parkeerverordening op te nemen. Het CDA is blij met deze beleidsnotitie en hopen dat we binnenkort ook het uitwerkingsplan te zien krijgen van het mantelzorgbeleid. Het CDA heeft ingestemd met dit voorstel dat unaniem is aangenomen.

Herziene begroting 2021 GR Fryslan west

De gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. Omdat de eerste begroting van de GR niet op tijd is ingediend, heeft de Provincie Fryslan besloten de GR wegens termijnoverschrijding onder preventief toezicht te plaatsen tot het moment waarop de begroting 2021 wordt goedgekeurd. Om tot een goede beoordeling te komen heeft de Provincie de herziene begroting 2021 nodig.

Een van de besluitpunten was om geen zienswijze in te dienen, maar daar kon het CDA niet mee instemmen. Het CDA herkent zich niet in de besluiten die het algemeen bestuur van de GR neemt,  in de lijn met wat er door het CDA en een aantal fracties in de raad gezegd wordt. Het geeft ons het gevoel dat we er iets van mogen vinden, maar dat het niet zoveel zin heeft. Dus bracht het CDA via een wijzigingsvoorstel (amendement) samen met VVD, D66 en HOOP een zienswijze in, om o.a. te verzoeken duidelijke afspraken te maken tussen GR en NV over kosten, opbrengt en winstverdeling en een onderbouwing te geven waarom de bijdrage aan de GR verhoogd moet worden van 2000 naar 3000 euro per medewerker.

Ook was in het meerjarenperspectief geen rekening gehouden met de besluitvorming en uitwerking van het keuzedocument dat onze raad op 21 april heeft vastgesteld en we nog in afwachting zijn van de governance (beleidsdocument) en bedrijfsplan. Sietse Zoodsma bracht in het debat naar voren dat er niets is gedaan met het gewijzigde voorstel van 9 december 2020 waar de gemeenteraad had opgeroepen aan de GR om in de begroting met een aantal concrete aanpassingen en aanvullingen te komen. Dit is grotendeels niet gebeurd en de begroting na 2022 is niet sluitend. De meerjarenraming n.a.v. het keuzedocument en de business case zou ons inziens juist positief moeten wijzigen. Deze begroting is ambitie loos. Er wordt ook niet gesproken over wat de eventuele aanvullende maatregelen moeten zijn met betrekking tot de negatieve meerjarenraming en hoe je dat gaat oplossen. Daarom pleitte Sietse Zoodsma ervoor om alleen een verhoging van de bijdrage voor 2021 vast te stellen omdat we op dit moment nog wel door moeten in de huidige constructie met Empatec en in afwachting zijn van de governance en businesscase. In de begroting van 2022 moet de verhoogde bijdrage duidelijker worden onderbouwd en nu niet structureel vast te stellen. Dat gaat ons te ver.

Het CDA is van mening dat we niet zondermeer een begroting kunnen vaststellen zonder voldoende inhoudelijke onderbouwing en zonder uitvoering van eerder vastgestelde besluiten en een begroting die op termijn negatief is. Een gemeenteraad stelt namelijk de kaders van het beleid vast en we zitten niet in de raad om achteraf nog eens kritisch te zijn. De meerderheid stemde in met het amendement wat daarmee het voorstel wijzigde, waarna een grote meerderheid ook het voorstel steunde.

Adviesraad Sociaal domein NW Fryslan

De verordening Adviesraad Sociaal Domein Dienst NWF 2016 is met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken. Met de omvorming van de Dienst sociale zaken naar een bedrijfsvoeringorganisatie/uitvoeringsorganisatie is de vaststelling van deze verordening bij de gemeenten komen te liggen. Aan de raad wordt gevraagd de verordening Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân 2021 vast te stellen.

De Adviesraad heeft tot taak het College en de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de drie hoofddomeinen: zorg en maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugd. Met dit voorstel wordt de verordening Adviesraad sociaal domein Noardwest Fryslan 2021 vastgesteld waarmee de inwoners van Noardwest Fryslan worden betrokken bij de uitvoering van de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Bij dit voorstel was in eerste instantie een amendement(wijzigingsvoorstel) ingebracht door de Wad n Partij, maar die is op verzoek van de wethouder ontraden, waarna het amendement is ingetrokken.

GR Marrekrite jaarstukken 2020 en begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025.

Sinds maart 2011 neemt de gemeente Harlingen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Marrekrite. De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen provincie Fryslân en de gemeenten in Friesland. Naast het beheer en onderhoud van de voorzieningen rondom de Friese meren ontwikkelt en beheert de Marrekrite in het kader van landrecreatie wandel- en fietsroutes, zoals het Fietsnetwerk Fryslân, de Elfsteden fiets- en wandelroute en Wandelnetwerk Fryslân. Routes waar Harlingen onderdeel van uitmaakt en die goed aansluiten op het bestaande waternetwerk wat duurzaam recreëren in Harlingen aantrekkelijk maakt en bevordert. Daarnaast streeft de Marrekrite naar een samenhangend en gevarieerd Fries campernetwerk.

Jaarlijks overlegt de GR Marrekrite de Jaarrekening van het voorgaande jaar en de concept Begroting voor het komende jaar. Het CDA is van mening na het lezen van de jaarstukken en de begroting dat er bij de GR Marrekrite een solide financiële huishouding is. Dat maakt je wel eens anders mee... De jaarstukken en begroting zijn duidelijk en transparant en de opstelling om een deel van het vermogen, het rekeningresultaat over 2020 terug te geven aan de deelnemers valt te prijzen. Meer GR-en met een riante vermogenspositie zouden dit voorbeeld (in de toekomst) moeten volgen. Oppotten van gemeenschapsgeld binnen een GR is volgens Sietse Zoodsma iets wat je niet zou moeten willen. Het CDA riep de portefeuillehouders op om bij algemene ledenvergaderingen van andere GR-en hierop alert te zijn.

Wij waren blij dat er dit jaar een toelichting bij zat n.a.v. ons verzoek van vorig jaar om inzicht te krijgen in de taken, werkzaamheden en uitvoering van projecten van onze deelname aan de GR Marrekrite. Onze complimenten! Het voorstel is aangenomen.

Welstandsnota, herijking 2021

In 2015 heeft de raad de Welstandsnota Harlingen vastgesteld. Nu 6 jaar verder, blijkt dat een aantal criteria niet meer voldoen aan de huidige ontwikkelingen. Toename van de vraag naar alternatieven voor energievoorzieningen, ontwikkelingen in bouwmaterialen en andere technologische ontwikkelingen vragen om een update van de welstandsnota. Installaties hebben door zowel ontwikkelingen als energievraagstukken in de loop van de tijd een transitie doorgemaakt en dit vraagt ook om hele andere toetsingscriteria. Het blijkt, na inventarisatie, dat op een aantal punten/criteria structureel wordt afgeweken, omdat deze criteria niet meer voldoen. Vanuit de inventarisatie is naar voren gekomen dat het huidige welstandsbeleid niet volledig veranderd hoeft te worden, maar op een aantal hoofdzaken te actualiseren en te wijzigen.

D66, Harlinger Belang, Groen Links en de Wad’n Partij dienden gezamenlijk een motie in met als verzoek richting het college om (1) het huidige voorstel in te trekken en (2) een nieuw voorstel op te maken waarin nadrukkelijk zou worden opgenomen dat ook woningeigenaren van de het beschermd stadsgezicht zouden worden betrokken bij het opstellen van de herijking. Als derde punt verzochten zij het college met deze motie de mogelijkheden te onderzoeken dat woningeigenaren kunnen participeren in projecten wanneer zij zelf geen mogelijkheden voor zonenpalen op hun eigen dak zouden hebben. 

Tijdens de presentatie van en debat over deze motie werd duidelijk dat voornamelijk D66 geen goed gevoel had bij de uitgevoerde burgerparticipatie en zij stelden dat woningeigenaren op geen enkele manier zijn betrokken. In reactie op de motie gaf wethouder De Groot wel degelijk te kennen dat dit is gebeurd alleen dat dit in het voorstel niet duidelijk/concreet is vermeld. Het debat over dit onderwerp verzande uiteindelijk in talloze herhalingen van zetten.

De CDA fractie kon niet instemmen met de motie, de redenen om hier tegen te stemmen waren als volgt;

  • In onze beleving is wel degelijk sprake geweest van burgerparticipatie, nee niet alle woningeigenaren zijn betrokken maar er is wel degelijk rekening gehouden met wensen van bewoners in het beschermd stadsgezicht. Ook zijn Oud Harlingen en de Huurdersvereniging betrokken in het proces. Een van de redenen dat op dit moment een herijking plaatsvindt is door inspraak van een bewoner bij de gemeenteraad eerder dit jaar. Hier heeft het college actie op ondernomen en de eisen opnieuw beoordeeld en herschreven, en dus nu voorgelegd aan de raad.
  • Het derde punt van de motie hoorde in onze optiek niet thuis bij dit onderwerp, het idee is niet verkeerd om dit op termijn nogmaals te onderzoeken of hier behoefte aan in. Harlingen heeft al een zonnepark waarbij dit de intentie was. Deze is in 2015 opgezet en alle inwoners van Harlingen konden hier in participeren, uiteindelijk heeft de gemeente hierin geparticipeerd omdat het zonnepark nog “te veel” ruimte over had. Wij hebben dan ook (nogmaals) opgeroepen om de participatie van de gemeente te verkopen aan inwoners van Harlingen als dit mogelijk is en wanneer hier vraag naar is.

De motie heeft uiteindelijk niet de meerderheid gekregen.

Bij het besluit over de herijking heeft Reynold Bontes de volgende bijdrage gegeven in het debat;

De herijking van de Welstandsnota die nu voor ligt heeft grotendeels betrekking op aanpassingen naar aanleiding van de toename in de vraag naar alternatieven voor de energievoorziening. Het uitgangspunt wat door de gemeente als uitgangspunt is genomen; blijven streven naar het beperken van de verstoring van het daklandschap in een monumentale omgeving als beschermd stadgezicht & bijzondere gebieden. Onderstreept de CDA fractie.

De richtlijnen voor zonnepanelen bij monumenten, beeldbepalende panden, in het beschermd stadsgezicht en bijzondere gebieden zijn uitgebreid maar duidelijk omschreven. Dit document biedt zowel voor de inwoners als professionele betrokken partijen en goed handvat.

In de welstandsnota zijn nu ook uitgangspunten opgenomen m.b.t. zonneweides. De CDA fractie heeft het standpunt dat binnen onze gemeenten op waardevolle akkerbouwgronden en grasland geen ruimte/prioriteit gegeven moet worden aan zonneweides. Wij zijn dan ook tevreden met de beantwoording op onze technische vragen en de opgenomen voorwaarden voor de plaatsing van grondgebonden zonnepanelen, zie hieronder;

Pagina 232

2. Sta daar plaatsing van grondgebonden zonnepanelen toe onder de volgende voorwaarden:

 - de verwachte energieopbrengst komt ten goede aan de energiebehoefte van het betreffende agrarische bedrijf,

- de daken van stallen, schuren en andere agrarische bedrijfsgebouwen bieden geen of onvoldoende mogelijkheden

Het CDA heeft ingestemd met het voorstel voor het vaststellen van de herijking, het voorstel is aangenomen.

Naast de bespreekstukken zijn nog de volgende besluiten genomen:

Mevrouw Sjerps, onze nieuwe burgemeester voor maximaal een jaar ontheffing te verlenen van de verplichting in art. 71 lid 1 Gemeentewet. Hoewel zij inmiddels een huis heeft gekocht in onze gemeente, is het vanwege de opleveringsdatum zeker dat zij nog niet in de GBA van Harlingen zal staan ingeschreven als zij wordt geïnstalleerd.

De raad heeft het besluit van het college bekrachtigd om geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring en de bijlagen m.b.t. ENSIA 2020. ENSIA betreft de verantwoording over informatieveiligheid naar de diverse toezichthouders, college en de raad. De geheimhouding wordt opgelegd omdat in de bijlagen informatie is opgenomen over beveiligingsmaatregelen die de gemeente treft om de systemen en gegevens te beveiligen.

De Begroting 2022, jaarstukken 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 van de veiligheidsregio Fryslan is aangenomen inclusief een raadsbrief taakdifferentiatie, dat wil zeggen dat de minder complexe taken gedelegeerd worden aan opgeleide professionals, anders dan specialisten. Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Veiligheidsregio's, ten behoeve van fysieke veiligheid.

De ontwerpbegroting 2022 van de FUMO en wijziging Gemeenschappelijke regeling FUMO (GR) zijn vastgesteld. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Zij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. De specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Actualisering van de gemeenschappelijke regeling (GR) is noodzakelijk in verband met de aanpassing van de financiering systematiek. Dit is de belangrijkste reden om de GR FUMO op dit moment aan te passen. Een andere reden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die in werking is getreden per 1 januari 2020.

Dit was de laatste reguliere raadsvergadering van burgemeester Sluiter, die op 28 mei in een bijzondere raadsvergadering afscheid zal nemen als burgemeester van de gemeente Harlingen.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.