20 januari 2021

Verslag raadsvergadering 20 januari

 

Harlingen - Woensdag 20 januari stond de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar op het programma, het was wederom een “digitale” raadsvergadering. Op de agenda stonden onder andere de volgende punten; Actualisering detailhandelsbeleid, eervol ontslag griffier, benoeming interim griffier en een begrotingswijziging inzake de verkoop en gedeeltelijke aankoop van grond in het Westerzeekdijk gebied.

Mededelingen van het college

Vanuit het college was er een mededeling over de toeslagenaffaire, wethouder Schoute gaf aan dat één gezin uit Harlingen die getroffen is zich heeft gemeld bij de gemeente. Dit na eerdere vragen vanuit de raad over dit onderwerp.

Burgemeester Sluiter deed een mededeling over overlast van jongeren tussen de 12 en 15 jaar, voornamelijk in het gebied rondom de Voorstraat. De veroorzakers zijn in beeld bij de gemeente en politie. Er zijn brieven gestuurd en huisbezoeken geweest, helaas nog niet met het gewenste resultaat. Er is nog steeds sprake van overlast. Er zal nu samen met de politie een plan van aanpak worden gemaakt om dit probleem op te lossen, ook is het Jongerenwerk betrokken. Er zal harder en sneller worden opgetreden richting de veroorzakers, zoals de burgemeester zei; “de tijd van praten is voorbij”.

Rondvraag

Vanuit het CDA waren er twee rondvragen, Reynold Bontes stelde een vraag over de status van Tiny Houses en wonen op het water. Hendrik Sijtsma stelde vragen over bewoning van arbeidsmigranten in het centrum en overlast welke dit veroorzaakt.

In reactie op de vraag over Tiny Houses gaf wethouder De Groot aan dat er samen met de initiatiefnemers concreet gemaakt moet worden hoeveel behoefte er is voor de woonvorm, wat een geschikte locatie is, het CDA heeft in het verleden de locatie van De Diamant aan de Vierkantsdijk aangedragen, en in welke vorm dit kan komen in de gemeente. De wethouder zal de raad op de hoogte houden van de vorderingen in dit proces. De CDA fractie is benieuwd en zal hier aandacht voor blijven houden.

Wat betreft wonen op het water; hier wordt de raad op korte termijn via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd, wordt dus vervolgd.

Hendrik Sijtsma heeft vragen gesteld over huisvesting van arbeidsmigranten, dit naar aanleiding van een aantal feiten die onze fractie zijn bereikt;

-Het woningaanbod is krap in Harlingen

-In de regio kan de economie niet meer zonder arbeidsmigranten

-Arbeidsmigranten huisvesten boven winkelpanden en goedkope huizen is zeer lucratief

-De binnenstad is redelijk vol met geparkeerde auto’s in de nacht

-Er wonen op de kleine Voorstraat in verhouding veel arbeidsmigranten

-Dit niet van vandaag en gisteren is

-Het college of collegeleden hier al meerdere keren op gewezen zijn

De situatie zoals die nu is, overlast geeft aan direct omwonenden en ondernemers op de Kleine Voorstraat en dat dit onrust veroorzaakt

Wij hebben gevraagd of het college deze feiten erkent, bekend is met de onrust in en nabij de Kleine Voorstraat, actie onderneemt, beleid opstelt voor huisvesting van arbeidsmigranten en wat de visie van het college is op de huisvesting van deze groep waardevolle medewerkers.

Wethouder De Groot reageerde vanuit het college op deze vragen en gaf aan dat ze niet alle gestelde feiten herkennen en erkennen, het zijn volgens de wethouder niet allemaal feiten. In de woonvisie is opgenomen dat de gemeente Harlingen tot 2030 220 woningen toevoegt aan de woningvoorraad, er wordt wel degelijk aanvullend gebouwd. Er is op dit moment wel sprake van krapte.

Het college erkent wel dat er sprake is geweest van onrust op de Kleine Voorstraat, er is contact geweest met bewoners en gevraagd om formeel klachten in te dienen, dit is helaas niet gebeurd. De gemeente doet wel zeker wat, er zijn onaangekondigde controles geweest en gesprekken gevoerd met verhuurders. Tijdens de controles waar gekeken wordt naar aantal bewoners en brandveiligheid, zijn geen onjuistheden geconstateerd.

Samen met de gemeente Waadhoeke wordt samengewerkt aan het vraagstuk inzake huisvesting arbeidsmigranten, ook beleidsmatig. Er wordt bekeken hoe dit in de regio het beste kan worden gefaciliteerd. Voor het CDA zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven, (a) om de overlast in de stad te beperken en (b) om deze groep waardevolle medewerkers goede huisvestiging te kunnen bieden.

Raadsvoorstellen

Eervol ontslag Griffier
Na ruim vijf jaar heeft de griffier van de gemeenteraad, Mevrouw Jansen, eervol ontslag aangevraagd omdat zij een nieuwe functie heeft aangenomen bij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad. Er is eervol ontslag verleend en er is op een (helaas) ongebruikelijke afstandelijke en digitale manier afscheid van haar genomen. De CDA fractie bedankt haar voor haar jarenlange enthousiaste en correcte invulling van haar taak als griffier!

Benoeming interim Griffier
In dezelfde vergadering heeft de werkgeverscommissie een voordracht gedaan voor een interim griffier voor een periode van zes maanden. In de tussentijd van 1 februari tot 1 juli zou de commissie opzoek naar een definitieve invulling van de functie. In de vergadering is de nieuwe griffier benoemd. Helaas heeft de interim griffier de functie, naar aanleiding van commotie veroorzaakt door een aantal raadsleden, die functie een dag later weer neergelegd. De CDA fractie stond volledig achter de voordracht van de commissie en de interim griffier, de ontstane situatie is ook zeer spijtig te noemen. Wij hopen op een snelle oplossing, hier is iedereen bij gebaat.

Actualisering detailhandel structuurvisie
Momenteel geldt nog de detailhandelsstructuurvisie uit 2013. Recente ontwikkelingen vragen om een actualisering van dit beleid. De afgelopen jaren zijn er gerechtelijke uitspraken geweest waardoor het tot nu geldende vestigingsbeleid voor detailhandel, veelal verwoord in visies en bestemmingsplannen, onder druk is komen te staan. Sinds 2018 is het duidelijk dat voor het opnemen van vestigingsbeperkingen een specifieke onderbouwing nodig is. Dit heeft aanleiding gegeven het detailhandelsbeleid te actualiseren op een aantal zaken.

Namens het CDA heeft Reynold Bontes de volgende reactie gegeven op het voorstel;

Tijdens de beantwoording in de raadscommissie van 6 januari stelde wethouder de Groot volgens ons terecht dat wij als gemeente goed moeten nadenken wat wij in de toekomst willen met de Voorstraat en de vestiging van de detailhandel in het algemeen. Dit zal dan aan de orde komen in de omgevingsvisie die nog opgesteld moet worden. Wij zijn blij met deze reactie van de wethouder en hopen dat er in de toekomst een goede oplossing komt waarbij de leegstand ook wordt tegengegaan.

In dezelfde commissievergadering stelde de heer Saakstra van Harlinger Belang terecht de vraag of Ondernemend Harlingen betrokken is geweest bij deze actualisering dan wel een reactie heeft gestuurd. Dit was niet het geval. Onze fractie heeft contact gehad met het bestuur van Ondernemend Harlingen en gevraagd naar hun reactie hierop. Voor hen is Kimswerda inclusief de verkleining van de minimale winkeloppervlakte een aandachtspunt, dat wat daar gevestigd mag worden ook echt alleen perifere detailhandel en supermarkten zijn, winkels die niet passen in de binnenstad van Harlingen.  Volgens ons wordt aan dit aandachtspunt voldaan. Er is richting ons ook aangegeven dat het bestuur contact heeft gehad met wethouder de Groot, daar is dit punt ook aangekaart. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel.

Begrotingswijziging
Er was een begrotingsvoorstel aan de orde die betrekking had op de verkoop en gedeeltelijke aankoop van grond in het Westerzeekdijk gebied. Gemeente Harlingen koopt van De Zeehoeve een perceel grond (574 m2) gelegen aan de Westerzeedijk. Camping De Zeehoeve koopt van de gemeente Harlingen een perceel grond (ca. 11.205 m²) eveneens gelegen aan de Westerzeedijk. Met de verkoop van de percelen kan de camping uitbreiden. Het CDA is blij met deze ontwikkeling in het gebied, door de uitbreiding van de camping zal er meer ruimte komen voor bezoekende toeristen aan Harlingen. Daarnaast is dit een belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkeling van het Westerzeedijk gebied. De gemeente kan met de aankoop van het stuk grond een wandelverbinding in het gebied realiseren.

Ook de overige voorstellen, aanpassing OZB percentages 2021, zienswijze kaderbief en werkgeversvereniging van de Veiligheidsregio Fryslân en wijziging verordening rioolheffing zijn door de raad aangenomen.

Heeft u het persbericht initiatiefvoorstel Schooltuinen Harlingen van het CDA gelezen en zou u hierover graag meer informatie willen hebben. Vanaf 22 januari staat het complete voorstel  op de website van de gemeente Harlingen:

https://channel.royalcast.com/harlingen/#!/gemeenteharlingen/20210203_1

Bij voorstel 8 kunt u de bijlage 8.1 downloaden

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA Harlingen

 

Sietse Zoodsma                                                                                            

Hendrik Sijtsma

Reynold Bontes

                                                                     

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.