15 juli 2021

Verslag Raadsvergadering 7 juli

Harlingen – Beleidsplan Hannemahuis, Jaarrekening Gemeente Harlingen, Begroting 2022 GR Fryslan West.   

Deze avond stond in het teken van de jaarrekening, maar naast de jaarstukken waren er nog een aantal voorstellen die de nodige aandacht vroegen.

Het college had vanavond 1 mededeling:

De burgemeester gaf aan dat de communicatie over het doorgaan van de Visserijdagen toch iets genuanceerd is. De visserijdagen gaan in aangepaste vorm door. Dat betekent dat het geen visserijdagen zullen worden zoals we gewend zijn, maar op een gesloten terrein op de Willemshaven en vooral voor de Harlingers zelf. Een grote menigte wordt niet toegelaten. En in de binnenstad mogen geen activiteiten plaatsvinden bij de horeca.

Na het behandelen van de toezeggingenlijst, de mededelingen van het college en de vragen voor het vragenhalfuurtje, konden we na 40 minuten beginnen met de raadsvoorstellen.

Raadsvoorstellen

Beleidsplan Hannemahuis 2021-2024 van de bestuurscommissie

Bij dit voorstel was een wijzigingsverzoek (amendement) ingediend door het CDA, VVD, CU en D66.

Het Hannemahuis, het Gemeentelijk museum, heeft een eigen bestuurscommissie. Deze commissie heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het besluit dat de gemeenteraad moest nemen was: Het beleidsplan vast te stellen. Het voorliggende beleidsplan omvat een beschrijving van de taken en werkzaamheden van de bestuurscommissie, museum- en archieftaken en publiekstaken. Inzake de publiekstaken ligt het accent op het verzorgen van tentoonstellingen, lezingen, educatie en activiteiten voor de jeugd.  In het beleidsplan stonden ook nadrukkelijk een aantal wensen benoemd van de commissie. Omdat in het beleidsplan geen bedragen werden genoemd, had dit voor de raad geen financiële consequenties. Maar bij het aannemen van het beleidsplan, stel je in principe alles vast wat erin vermeld staat inclusief de wensen volgens Sietse Zoodsma. Daarom wilden de indieners dat er een besluitpunt aan het voorstel zou worden toegevoegd; dat de wensen van de commissie via een andere route, bijvoorbeeld via een apart voorstel of begroting aan de orde komt.

Inhoudelijk vindt het CDA dit beleidsplan een ambitieus plan. Een duidelijke visie. Het beleidsplan geeft het college van B & W en de gemeenteraad van Harlingen duidelijkheid over de manier waarop het Hannemahuis zijn bijdrage wil leveren aan het culturele leven van de stad en gemeente. Onze complimenten! Het CDA miste hierbij wel een zienswijze van het college op het plan. Een aantal aanbevelingen werden meegegeven, zoals de lokale betrokkenheid van het museum en meer tentoonstellingen over Harlingen en meer onderlinge samenwerking om zo meer activiteiten te organiseren en meer geld te genereren. Sinds de samenwerking met de Bibliotheek en Boekhandel van der Velde, zijn wij benieuwd naar de resultaten van de evaluatie die volgens de wethouder al heeft plaatsgevonden.

Zowel het amendement en het voorstel zijn aangenomen.

Jaarrekening Gemeente Harlingen

Voorafgaand aan de bespreking gaf  Reynold Bontes vanuit de auditcommissie een toelichting over de jaarrekening en het verslag van bevindingen en controleverklaring van de accountant. Daarna volgde voor het eerst een rondje langs alle portefeuillehouders die een toelichting gaven over enkele projecten en activiteiten van hun portefeuille van het afgelopen jaar.

De jaarrekening 2020 van de Gemeente Harlingen is afgesloten met een positief resultaat. Wat wel gezegd moet worden, is dat dit te danken is aan (alweer) eenmalige inkomsten. Het financiële resultaat is natuurlijk prachtig, in onzekere tijden toch een toevoeging kunnen doen aan de reserves is mooi. Een mooi appeltje voor de dorst, maar voor de toekomst zal dit waarschijnlijk steeds minder worden en zal er naar structurele inkomsten gezocht moeten worden.

2020 was een bijzonder jaar, voor de inwoners, de bedrijven en verenigingen maar zeker ook voor de gemeente Harlingen en haar ambtenaren. Daarom sprak Reynold Bontes de waardering uit en een compliment  te maken richting de ambtenaren voor hetgeen er allemaal is gedaan. Naast de reguliere werkzaamheden zijn er veel extra werkzaamheden opgepakt , de reguliere werkzaamheden waren ook anders als andere jaren, dit o.a. door het vele thuiswerken. Het is goed te horen dat de gemeente veel zaken in de macht heeft gehouden en snel heeft geschakeld, ook hiervoor een compliment aan het college.

In de jaarstukken is veel terug te lezen wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd en om welke reden dan ook. Het CDA wilde een aantal punten benadrukken en extra aandacht te geven:

Bij de CDA fractie is de forse overschrijding kostenpost inhuur derden niet onopgemerkt gebleven, ruim 1 miljoen euro. De oorzaken zijn voor nu duidelijk uitgelegd, de ambitieuze projecten in Harlingen vragen om specifieke (externe) kennis. Het CDA verwacht wel een structurele oplossing voor de nabije toekomst hierin.

Tijdens de commissie vergadering heeft het CDA een vraag gesteld over een aantrekkelijk werkgever zijn voor jong talent. In de jaarstukken staat hierover niets weggeschreven, dit is jammer want tijdens de beantwoording van het college, bleek dat er wel degelijke jong talent aan onze gemeente is verbonden gelukkig. Dit is positief, maar laat dit dan ook zien. Want alleen nieuwe ambtelijke huisvesting gaat jong talent niet aantrekken en binden voor een lange periode. Een goed werkgever zijn voor jong talent gaat verder, wat faciliteer je als gemeente nog meer? Je wilt niet alleen een goede opleider zijn maar ook een werkgever waar jong talent zich voor jaren aan bindt, ambitie genoeg in Harlingen volgens ons!  Spreek dit uit en laat je zien op hogescholen en universiteiten. De beantwoording van de burgemeester Sjerps stemde onze zeer positief, zij wil samen met de nieuwe gemeentesecretaris de arbeidsmarktpositie voor de gemeente Harlingen in heroverweging nemen. Wij hebben hier vertrouwen in en zien de verdere uitwerking t.z.t. graag tegemoet.

Het CDA heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en het resultaat te bestemmen zoals voorgesteld:

  • toevoeging aan de reserve overdracht zeewering Industriehaven € 440.000,-
  • toevoeging aan de reserve nog uit te voeren werken € 533.000,-
  • toevoeging aan de reserve sociaal domein € 963.000,-
  • toevoeging aan de algemene investeringsreserve € 1.640.000,-

Eerste begroting 2022 GR Fryslan West

De gemeenschappelijke Regeling Fryslan-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. Een aantal onderwerpen in de begroting 2022 worden hierna kort aangestipt: De wijziging in de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR Fryslân-West en NV Empatec zoals deze in de herziene begroting 2021 is doorgevoerd is verhoogd met € 70.000 structureel ten laste van de GR voor accountant/advieskosten, kosten van contributies, abonnementen en verzekeringen. Deze kosten zijn direct aan de GR gerelateerd. Daarnaast is er met ingang van 2022 structureel € 45.000 opgenomen als budget ter dekking van de kosten van de "eigen" GR secretaris en controller. Om deze begroting sluitend te krijgen na de bovengenoemde toevoegingen, wordt de bijdrage die de gemeente per SE (sociale werkvoorziening) medewerker moet betalen verhoogd van € 2000,-- naar € 3000,-  Er wordt al enige tijg gesproken over de wens en de mogelijkheid om structureel een deel van het arbeidsvermogen/arbeidscapaciteit door de GR Fryslan-West aan NV Empatec door te belasten, maar die laten de meest recente meerjarencijfers van de NV Empatec echter niet toe.

De conclusie van het CDA na het lezen van deze begroting is dat dit een ambitie loos voorstel is, puur en alleen maar bedoeld om een sluitende begroting op tijd bij de provincie in te dienen. De Provincie die eerder haar zienswijze gaf op een eerdere begroting toen de GR onder toezicht geplaatst was, dat het niet de bedoeling is om de begroting niet alleen sluitend te maken door de bijdrage te verhogen van de deelnemende gemeentes.  

Het CDA heeft vanaf december vorig jaar diverse bijdrages geleverd en moties en amendementen ingediend waarin wij onze zorg en verwachting hebben geuit. Het verbaasd ons dat het college niet de moeite heeft genomen om een zienswijze bij de GR in te dienen zoals de overige deelnemers Sudwest Fryslan, Fryske Marren en Waadhoeke wel hebben gedaan. Wij weten wel waarom; de wethouder is namelijk zelf bestuurder bij de GR. Er is weinig gehoor gegeven door de GR aan eerdere moties en amendementen die door de gemeenteraad van Harlingen zijn aangenomen. Om opnieuw een zienswijze in te dienen, daar had het CDA geen vertrouwen meer in.

Het CDA deed nog een uiterste poging om in een schorsing de wethouder te vragen of hij alsnog een zienswijze aan het voorstel wilde toevoegen, maar dit werd niet goed ontvangen, waarna de schorsing direct ten einde was. Het moet duidelijk zijn dat de rol als raadslid een andere is dan dat van een collegelid. Een raadslid toetst het voorstel en beoordeeld of het voorstel heldere doelen bevat, is het consistent maar vooral wat is de inhoudelijke kwaliteit van het voorstel. Het CDA heeft bij de herziene begroting 2021 in de raad van mei al aangegeven geen verhoging meer te accepteren zonder voldoende onderbouwing en heeft mede omdat het college geen zienswijze heeft bijgevoegd, tegen dit matige voorstel gestemd.

Deze begroting laten wij voor wat het is en richten ons op de eerstvolgende herziene/gewijzigde begroting 2022 omdat er dan meer bekend is over rijksbijdrage voor de SW bedrijven en de uitwerking van het keuzedocument.

Bestemmingsplan Harlingen – Kimswerderweg-Oosterparkweg

Voor de locatie aan de Kimswerderweg 1, waar nu nog het schildersbedrijf Koopmans is gevestigd, is eerder het plan ingediend om 45 duurzame en levensloopbestendige huurappartementen te realiseren in de middenhuur. Er komen drie woongebouwen bestaande uit meerdere bouwlagen. De raad werd gevraagd om :

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Kimswerderweg – Oosterparkweg' definitief vast te stellen.
2. Het beeldkwaliteitsplan 'Harlingen – Kimswerderweg – Oosterparkweg' definitief vast te stellen

Het CDA is niet per definitie tegen hoogbouw. Inbreiding zien we als iets positiefs, maar we pleiten wel voor het  behouden van een binnenstedelijk karakter. Hoogbouw past naar ons idee prima op de hoek Kimswerderweg-Oosterparkweg, buiten het centrum. Het CDA is blij met deze mooie realisatie van kwalitatief betaalbare huurwoningen. Het voorstel is met twee stemmen tegen aangenomen.

Naast de bovenstaande voorstellen, zijn de volgende raadsvoorstellen vastgesteld:

  • Plan van nieuwe basisscholen – Geen plan van nieuwe basisscholen vast te stellen.
  • Afhandeling bezwaarschrift bestemmingsplan Harlingen-Ludinga
  • Huidig en nieuw beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
  • Concept tweede begroting na wijziging 2021 Dienst Sozawe NWF
  • Concept begroting 2022 Dienst Sozawe NWF

Er waren voor deze vergadering geen moties ingediend. Dit was de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen. Wij wensen u een mooie zomer.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

 

 

 

        

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.