01 oktober 2018

Verslag van CDA Harlingen Raadsvergadering 26-09-'18

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 26 september 2018

Harlingen – Over jaarrekeningen, begrotingen en financiële tekorten


De eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen stond in teken van jaarrekeningen,
begrotingen, het financiële tekort bij de monumentenstichting Harlingen en een nieuw voorontwerp
bestemmingsplan om 18 woningen mogelijk te maken op het voormalige terrein van de Harnehal.
Voor de rondvraag waren er totaal 9 vragen ingediend: Er mogen per fractie maar 2 vragen worden
gesteld.


De 1 e vraag van het CDA ging over een eigen accommodatie voor turnvereniging V&K. Het CDA zag
mogelijkheden dat de oude brandweerkazerne misschien een mogelijke oplossing kon bieden. Door
o.a. het openplanproces Westerzeedijk en de forse investering die nodig zal zijn is dit volgens het
college niet wenselijk.


De 2 e vraag van het CDA ging over de pilot omgevingswet. In maart is er een overeenkomst getekend
over een unieke pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Het blijft echter stil met de uitvoering. De
adviesgroep is bij elkaar geweest en daar is ook aangegeven dat het tijd wordt om als Harlingen aan
te haken. Dat kan alleen als er ook projecten worden ingediend. Er zal door PR meer aandacht
gegeven moeten worden. Er komt nog een Informatieavond of inspraakavond om meer reuring
hieraan te geven. Het eerste project heeft zich inmiddels gemeld, dit is de werkgroep Tiny Houses.
De jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe is met een voordelig
resultaat afgesloten. De werkelijke kosten van de jeugdzorg vielen lager uit, dan de bijdrage die de
gemeente heeft betaald. Daarnaast is de behoefte van de gemeenteraad om meer grip te krijgen op
het beleid, dat wordt volgens de wethouder ook meegenomen in de nieuwe uitgangspunten van de
gemeenschappelijke regeling.


Over de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Fryslan West en Empatec waren de meningen
wat meer verdeeld. Over het algemeen was de extra (eenmalige) bijdrage aan de
Gemeenschappelijke regeling Fryslan West geen probleem. Dit betrof een bijdrage in het
exploitatietekort van Fryslan West omdat de Rijksbezuiniging anders niet op te vangen is. Er werken
84 inwoners van onze gemeente bij Fryslan West/Empatec. Als er vanuit den Haag geen directe actie
komt, dan moeten we zelf de beurs trekken om deze mensen aan het werk te houden. Solidariteit
staat voorop bij het CDA. Om dit voorstel samen met de begroting 2019 van de GR vast te stellen,
was niet iedereen even enthousiast. Uiteindelijk was er een meerderheid van stemmen.


De gemeenteraad werd gevraagd om een financiële bijdrage om het tekort van de
Monumentenstichting Harlingen aan te vullen. Met name aan de Singelbrug waren er meer
werkzaamheden nodig. In de leveringsakte is deze afspraak destijds gemaakt. De drie bruggen
vormen een bijzondere eenheid die historisch en toeristisch geliefd is. Het heeft ons alleen verbaasd
dat op 22 januari het tekort bekend is geworden en op 26 september aan de gemeenteraad pas
wordt voorgelegd, terwijl er een wethouder in het bestuur van de stichting zitting had. We zijn
uiteindelijk blij dat de bruggen weer gerestaureerd zijn.


Om 18 nieuwe woningen op het voormalige terrein van de Harnehal mogelijk te maken, moet er een
nieuw bestemmingsplan komen. Op basis van het huidige geldende bestemmingsplan is de nieuwe
ontwikkeling niet mogelijk. De gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met een voorontwerp.
Met 2 stemmen tegen en 13 stemmen voor is dit voorstel aangenomen.

Dan waren er o.a. nog een aantal begrotingswijziging:

  • Een subsidieverhoging voor de Stichting Visserijdagen. We mogen aannemen dat dit geld wordt gebruikt als promotie en niet als dekking. Het is alleen hoogst merkwaardig dat de raad dit besluit moest nemen nadat het geld al was uitgekeerd zonder enige onderbouwing, financieel overzicht, ambitie of visiedocument te overleggen aan de gemeenteraad. Omdat we de Visserijdagen een warm hart toedragen, hebben we voor gestemd en zien spoedig de stukken tegemoet.
  • Een bijdrage van de gemeente Harlingen aan de FUMO van € 47.000. Wij hopen dat er eindelijk een kwaliteitsslag wordt gemaakt bij de FUMO. Wij hebben vertrouwen dat de uitgangspunten in de kaderbrief 2019-2023 zullen leiden tot een verbetering.

Uit de viermaandelijkse rapportages zijn de volgende wijzigingen geconstateerd:

  • Het negatief bijstellen van de raming op de grafrechten van ruim 39.000. –
  • Het krediet dat gegeven was aan de herinrichting van de Steenhouwersstraat is met 57.000 overschreden.
  • En tot slot zijn er wederom extra kosten gemaakt voor de verzelfstandiging van de haven ten bedrage van € 94.000,- voor een kwartiermaker, juridische advisering, fiscale advisering, taxatie, raad van commissarissen en een vergoeding aan NV Port of Harlingen. Het geeft hierbij een nare nasmaak dat de verzelfstandiging al in gang gezet is en bij het voorstel destijds een ander financieel plaatje aan de raad is gepresenteerd.

Er waren deze keer geen moties of amendementen ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.