13 november 2019

Verslag Raadsvergadering van woensdag 13 november 2019

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 13 november 2019

 

Harlingen – Benoeming duo-commissielid, belastingen, parkeren en de energie strategie Fryslan

Voordat de raad zich kon buigen over de voorstellen op de agenda werden er nog een drietal rondvragen gesteld. De PvdA had een vraag over het lichtmonument. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat het internationale symbool van de Holocaust, concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft kunstenaar Daan Roosegaarde gevraagd om ter gelegenheid hiervan een landelijk lichtmonument te ontwerpen. Het werk draagt de naam Levenslicht. PvdA vroeg het college naar de bereidheid om hieraan deel te nemen. Het antwoord was duidelijk, het collegebesluit is al genomen en de plek is bekend. Het monument komt in het Harmenspark te staan. De ChristenUnie vroeg naar de algemene inningssystematiek, waarbij  de vraag was of de opbrengsten die de gemeente incasseert, wel in verhouding staan met de gemaakte uren van de betreffende ambtenaar. Het antwoord van de wethouder was, dat het college en de ambtenaren voortdurend met efficiëntie bezig zijn. Het CDA had een vraag over de looppaden op de algemene begraafplaats. Veld AA wat na de zorgvuldige ruiming in 2004 opnieuw in gebruik genomen is, zijn niet voorzien van schelpen zoals elders op de begraafplaats. Reynold Bontes vroeg het college wat de reden daarvan is. Het CDA vind het belangrijk dat iedereen te allen tijde, ook bij regenachtig weer, een bezoek moet kunnen brengen aan hun dierbaren. De wethouder antwoorde dat er alles aan gedaan is o.a. door het aanbrengen van drainage, maar dat er geen toestemming is gegeven voor verharding. Dat heeft alles te maken met de eisen die destijds gesteld zijn omtrent de invulling wat gelijkwaardig moet zijn aan de oude stijl.

 

Na de rondvraag was het de tijd voor benoeming van een duo-commissielid van D’66. Eenmansfracties hebben namelijk de mogelijkheid om zich bij de commissievergaderingen, waarbij vragen worden gesteld over bepaalde raadsvoorstellen en onderwerpen, te laten vertegenwoordigen bij afwezigheid of bij het verdelen van portefeuilles. Mevrouw Allersma-van der Bij heeft nadat de geloofsbrieven waren goedgekeurd de belofte bevestigd. Vanaf deze plaats gefeliciteerd en succes gewenst.

 

Bij het voorstel over de belastingen ging het met name over het amendement wat ingediend was door de ChristenUnie om de inning van de ouderbijdrage voor het zwemonderwijs af te schaffen. Het CDA vindt dat de opbrengsten van de ouderbijdrage veel hoger zijn dan de kosten voor de 40 ambtelijke werkuren. Hendrik Sijtsma benadrukte nogmaals dat het schoolzwemmen al zwaar gesubsidieerd wordt in onze gemeente en dat we daar trots op mogen zijn. Er werd nog even kort ingegaan op de toeristenbelasting. Voordat we gingen stemmen over het voorstel werd eerst het amendement (voorstel tot wijziging) behandeld. Het Amendement heeft geen meerderheid behaald. Twee fracties waren voor en zeven partijen waren tegen. Het voorstel met de 10 belastingverordeningen werd wel aangenomen met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

 

De agendapunten 7 en 8 waren hamerstukken en maken daardoor geen deel uit van de beraadslagingen. Deze voorstellen zijn op voorhand aangenomen. Punt 7 ging over alle reserves en voorzieningen die de gemeente in loop der jaren heeft aangemaakt en bestemd voor onderhoud en nieuwbouw. Er werd voorgesteld om een aantal af te voeren en het geld terug te laten vloeien naar respectievelijk reserve sociaal domein, de algemene investeringsreserve en een deel ten gunste van de exploitatie 2019. Punt 8 ging over het leerlingen vervoer. Hierin is een vergoeding geregeld voor het vervoer van leerlingen naar scholen in het regulier onderwijs en naar speciale scholen. Een herziening was nodig door een wetswijziging voor het passend onderwijs.

 

 

Daarna was de parkeerverordening aan de beurt. Daar waren de meningen nogal verdeel over het gratis parkeren bij een viertal evenementen en over de hoogte van het campertarief aan de Nieuwe Vissershaven. Een anderhalf uur durende discussie volgde. Bij dit voorstel waren in totaal 3 wijzigingsvoorstelling ingediend. 1 amendement werd ingediend door de partijen CDA, VVD, HB en Wad’n Partij over het behouden van het gratis parkeren bij een aantal evenementen. Het college was van plan om het gratis parkeren te schrappen. Het oordeel van het college was om zo het verkeer met name in de binnenstad beter te kunnen reguleren. Hendrik Sijtsma gaf namens het CDA aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om het verkeer goed te reguleren. Wat voor het CDA belangrijk is, is dat wij een gastvrije gemeente willen zijn voor onze bezoekers en toeristen. Met een nipte meerderheid 9 tegen 8 is deze wijziging aangenomen en wordt het gratis parkeren weer toegevoegd aan de verordening parkeerbelasting 2020. 

 

Het tweede amendement betrof het behouden van het huidige campertarief van tien euro en niet mee te gaan met het tarief van 15 euro per 24 uur volgens het collegevoorstel. Het derde amendement van de Wad’n Partij lag in het verlengde van de tweede, maar dan met een tariefvoorstel van € 12,50. Uiteindelijk schaarde de wethouder zich achter amendement nummer 3, maar die werd overtroefd door de meerderheid die het tarief niet wilde verhogen. Hendrik Sijtsma pleitte nog voor de unieke plek en het reeds geplande voornemen om begin volgend jaar het camperterrein een facelift te geven. Wat het CDA betreft, was de verhoging van het campertarief gerechtvaardigd geweest. Zoals gezegd is het tarief hetzelfde gebleven. Ondanks onze tegenstem voor het tarief, hebben we zoals democratie ook werkt, wel ingestemd met de parkeerverordening.

 

Als laatste agendapunt werd de Regionale Energie Strategie(RES) Fryslan behandeld. Een voorstel van het college om deel te nemen aan het traject voor de opstelling van de Friese RES. Hendrik Sijtsma gaf in zijn bijdrage aan dat het CDA moeilijk kan overzien wat de gevolgen op korte- en lange termijn zullen zijn. Natuurlijk weten en beseffen wij dat dit allemaal nog maar voorbereidingen zijn op iets definitiefs in de toekomst. Er komen uiteraard nog genoeg beslis momenten en er kan nog genoeg gestuurd worden, maar toch als we het over hernieuwde energie hebben gaat het CDA er wel vanuit dat de energie die de reststoffen energie centra opwekt als hernieuwbare energie aan de gemeente Harlingen word toegekend. Het CDA heeft de wethouder gevraagd om zich hiervoor in te spannen.

De stemming van dit voorstel werd maar door 16 van de 17 raadsleden gevolgd. De heer Erents was op de vlucht geslagen en onthield zich zodoende van stemming. Het voorstel is aangenomen met 15-1

 

We maken ons op voor de laatste raadsvergadering in 2019 op 11 december. Wilt u met ons meedenken en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, dan bent u van harte welkom bij onze openbare fractievergadering!

 

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.