05 november 2018

Verslag Raadsvergadering van woensdag 31 oktober 2018

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 31 oktober 2018

Harlingen – Over Algemene beschouwingen, de begroting 2019 en lange debatten. Een zes uur durende raadsvergadering….

De jaarlijkse begrotingsbehandeling lag voor ons, waarbij we begonnen met de algemene beschouwingen. Anders dan voorgaande jaren, kregen de raadsfracties aan het begin van dit agendapunt de beschouwingen van de andere partijen pas te lezen. Het CDA mocht de spits afbijten. De intentie van de algemene beschouwingen is, om een aantal onderwerpen even extra aan te stippen die in de ogen van de partijen extra aandacht moeten krijgen of het college enkele aandachtspunten mee te geven. Daarbij kun je ook verwijzen naar wijzigingen die je wilt in de begroting in de vorm van amendementen en moties. Het moet gezegd worden dat dit een begroting is die bomvol nieuw beleid zit, ambitieus en een  hele kluif voor de ambtenaren om het uit te voeren. De gemeente staat er financieel goed voor en ook de komende jaren blijft er nog voldoende over.

Onze speerpunten in onze beschouwing gingen over water- en klimaatbeheer, de zoutwinning, voldoende budget beschikbaar houden in het sociaal domein voor professionele hulp, Empatec, het project ‘Harlingen Werkt’, Renovatie/nieuwbouw en nieuwe woonvormen, huisvesting voor arbeidsmigranten, de omgevingswet die er aan zit te komen, de FUMO, vrijheid van schoolkeuze en de OZB voor niet woningen. We zijn onze voordracht geëindigd met het onderstaande appél:

De ‘A’ in het CDA verwijst naar het appél wat wij doen op mensen die de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de samenleving. Het CDA ziet de kracht in de gemeenschap voor het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Wij hebben het vertrouwen dat mensen samen veel tot stand kunnen brengen en naar elkaar om willen (blijven) zien. Met elkaar bouwen aan de samenleving en aan een betere toekomst. Ieder met de eigen talenten en inzet. Het CDA appelleert hier nadrukkelijk aan zoals de Liefde de belangrijkste is in de bekende Bijbeltekst ’Geloof Hoop en Liefde’ is voor het CDA de A het belangrijkste!

U kunt onze volledige beschouwing nalezen op onze website of via de onderstaande link:

www.cda.nl/fryslan/harlingen/actueel/nieuws/algemene-beschouwing-cda-harlingen-2018/

Iedere partij kreeg maximaal 6 minuten spreektijd. Nadat iedere partij haar zegje had gedaan, vervolgden we de vergadering met een reactie van het college op alle bijdragen. De antwoorden leidden met name voor de oppositie voor vele langdradige interrupties. Dit resulteerde tot nog toe al in een totaal van drie uur durende vergadering. Toen was het voor de raadsleden, college en belangstellenden tijd voor een goed verzorgd stamppotbuffet. Na de maaltijd werd vervolgd met de behandeling van 10 amendementen en 3 moties die onderdeel uitmaken van de begroting. Iedere partij gaf een korte toelichting op zijn/haar amendement of motie en lazen de oproep aan het college nog even voor ter verduidelijking van de wens tot aanpassing. Daarna mochten alle fracties reageren op elkaars algemene beschouwing, de begroting en alle amendementen en moties. Het werd een voorstelling van de verenigde oppositie tegen de coalitie. Groen Links die op 17 mei voor het bestuursakkoord stemde, keerde zich nu in de uitwerking daarvan tegen de begroting. Heel opmerkelijk. Opmerkingen als: Te duur, niet in samenspraak, geen alternatieven en door de strot duwen. Hoezo? Alle punten van de begroting komen direct uit diverse verkiezingsprogramma’s. De handreiking om een bestuursakkoord op te stellen wordt niet aangenomen, dus dit rituele dansje zullen we 4 jaar lang te zien krijgen. Het belangrijkste wordt echter vergeten, dat we samen een gemeente moeten besturen en die we verder willen brengen in de toekomst. Oh ja, dan nog uitkomst van de stemmingen over de amendementen. Negen van de tien amendementen kwamen van de oppositie. Drie daarvan zijn aangenomen en het amendement over de regenbooggemeente werd aangehouden. Het amendement van de coalitie over het topsportfonds werd unaniem aangenomen. O.a. het terugdraaien van de afschaffing van de hondenbelasting en het tarief van de OZB voor woningen ook te bevriezen werden niet aangenomen. De woonlasten voor inwoners zijn immers al de laagste van Friesland! De amendementen over 100% circulair en Tiny Houses zijn al de raad geweest en hebben geen effect om ze op te nemen in de begroting. Na de inhoudelijke behandeling werd de begroting ter stemming gebracht. De coalitie gesteund door HOOP en de ChristenUnie stemden voor met 12 tegen 5.

De motie van de ChristenUnie die een zeetrap willen realiseren op de Zuiderpier werd aangehouden omdat de veiligheid door de stroming nader onderzocht moest worden en de gehele Westerzeedijk nog in de fase van het Open Plan Proces zit.

De tweede motie van de verenigde oppositie behelsde om de fietstunnel tussen de fietspadverbinding Wijnaldum-Midlum te schrappen en met een nieuw raadsvoorstel te komen. Deze motie heeft het niet gehaald. De motie over de ecologische bermen is unaniem aangenomen.

De begroting kan nu inclusief de aangenomen amendementen en moties worden uitgevoerd. We kunnen hiermee verder bouwen aan de toekomst van Harlingen, Midlum en Wijnaldum!

 

CDA Harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.