01 mei 2011

REC (afvaloven) Harlingen

1. De afvaloven

2. Commotie

 

1. De afvaloven

Er waren en er zijn nog steeds felle protesten tegen de bouw van de afvaloven. Het CDA begrijpt de bezorgdheid van de mensen, maar wenst op de besluitvorming niet terug te komen en gaat ervan uit, dat de afvaloven er komt. Wel is het CDA van mening, dat de inspraak bij officiële stukken (zoals een bestemmingsplan) beter tot zijn recht komt, wanneer de vaktaal en juridische terminologie worden omgezet in normale “mensentaal”.
De afvalverwerking
Het afval, dat wij in de grijze container gooien haalt Omrin in Oudehaske goed uit elkaar. Bij deze scheiding blijft er een deel over, dat niet meer hergebruikt kan worden. Dit deel is voornamelijk plastic, maar het betreft ook papier, omdat dit te smerig is voor recycling. De Friese gemeenten, verenigd in Omrin, hebben er voor gekozen de rommel te verbranden in plaats van te storten.
Als we het begrip afvalverwerking hanteren, dienen we ons er terdege van bewust te zijn, dat we dit zelf op een positieve manier kunnen beïnvloeden door ons scheidingsgedrag te corrigeren.
We kunnen ons papier afgeven waar het hoort (containers bij buurt- en sportverenigingen) en we kunnen er ook voor kiezen minder plastic-verpakkingsmaterialen te gebruiken. Wanneer we ons daarvan bewust zijn hoeven we binnenkort minder te verbranden.
In de grijze containers zit nog steeds ca. 15% papier. Terwijl 5% de doelstelling is. Omrin heeft Harlingen voorgesteld om een aparte kleine papier-container voor de huishoudens beschikbaar te stellen. En een daarop afgestemde inzamelstructuur. Om praktische redenen is dit enkele jaren terug door de Gemeenteraad van de hand gewezen.
De nascheiding van onze grijze containers door Omrin in Oudehaske wordt nog verder verbeterd. Vooral meer plastic-flessen zullen uit het afval worden gehaald en nuttig worden hergebruikt.
Afvalverwerking is voor ons (inclusief de tegenstanders van de afvaloven) op de eerste plaats een zaak van eigen verantwoorde-
lijkheid. Het CDA onderstreept het principe, dat het onze plicht is duurzamer om te gaan met de grondstoffen, die Moeder Aarde ons geeft. Alleen dan hebben we in de toekomst minder verbrandingscapaciteit nodig.
Overigens is het wel zo dat volgens nationaal beleid het verbranden van afval als duurzaam hergebruik wordt gezien. De warmte die vrijkomt wordt nl. gebruikt voor energie-voorziening. En zorgt voor verminderde CO2-uitstoot. Daarom wordt er vanuit Den Haag ook subsidie aan het REC-project gegeven.
Milieu- en veiligheidsnormen
De gevolgen voor het milieu zullen in onze omgeving worden getest op proefveldjes, waarop de eventueel schadelijke effecten op diverse gewassen worden getest. Rond de afvaloven in Alkmaar gebeurt dit reeds lange tijd en er is nog nimmer een negatief effect aangetoond.
Hoe staat het met de veiligheid?
Het CDA is van mening, dat de veiligheidsnormen uitermate scherp zijn; inderdaad nooit 100%, maar wel 99,99%.

2. Commotie

Hoe kan het zijn dat alom gerespecteerde mensen toch verkeerde informatie verspreiden? Johan van der Wal stelt in zijn ingekomen stuk van dinsdag 23 febr. dat de boeren in de omgeving van de afvalverbrandingsoven in Alkmaar de eerste snee gras niet voor hun vee mogen gebruiken. Hij stelt ook dat er weliswaar weinig verontreiniging uit de Alkmaarse pijp in komt, maar dat het zich toch opstapelt in de bodem. Johan had toch beter naar Alkmaar voor informatie kunnen gaan in plaats van naar Groningen. Het Groningse verhaal klopt van geen kant. Want rondom Alkmaar is er geen enkele beperking in het gebruik van agrarische gewassen, ook niet voor het vee. Verder wordt er bij de biomonitoring geen enkele vervuiling gemeten in gewassen of in koemelk. Van opstapeling in de bodem is absoluut geen sprake, want er valt niets te stapelen.

Deze informatie heb ik verkregen door middel van contacten het afgelopen jaar met collega boeren rondom Alkmaar. Omdat ik in het LTO bestuur zit van de afdeling Franekeradeel/Harlingen heb ik vaak contact gehad met de onderzoekers van de Wur .Dezen zijn verbonden met de universiteit in Wageningen. Dit bedrijf voert voor ons de biomonitoring rondom de haven uit. Dit onderzoek begint over twee weken om een jaar lang een goede nul meting uit te voeren. Deze onderzoekers verwachten dat er niet of nauwelijks verhogingen van schadelijke stoffen meetbaar zijn. Dit door de moderne technologie en geringe capaciteit van de REC.

Bij de REC zullen we geen last van vervuiling hebben. Bij de discussies rondom de REC is dat veel meer het geval. Hoeveel filters, natte of droge reiniging, het maakt niet uit, moeten we toepassen om onwetendheid en het gebruik van onjuiste informatie uit te bannen?


Hendrik Sijtsma, veehouder en kandidaat raadslid voor het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.