09 november 2020

CDA: Begroting 2021, aanloop turbulent maar sluitend en werkbaar

De aanloop naar de begroting was turbulent maar de begroting is 'werkbaar' en sluitend, zo typeert het CDA de begroting. 

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief verwoorde fractievoorzitter Jentsje Abma het als een tussenstap, als het ware een vluchtheuvel tussen 2 drukke verkeersstromen.

Het volledige betoog:

In mijn kort betoog in de commissie heb ik aangegeven dat voor de CDA fractie de voorliggende begroting werkbaar is.

 Ondanks de turbulente aanloop ligt er nu een begroting die voor 2021 sluitend is.

De CDA fractie ziet deze begroting duidelijk als een tussenstap. Als het ware zijn we met zijn allen een drukke weg aan het oversteken en staan nu op de vluchtheuvel midden tussen twee drukke verkeersstromen.  Een beetje de KR Poststraat tijdens de spits.

Voor ons liggen behalve de positieve uitkomst van 2021 de negatieve uitkomsten van de jaarschijven er na. Met dien verstande dat een aantal ambities niet zijn meegenomen.

Voorzitter een paar aandachtspunten van de CDA fractie;

De grootste bedreiging voor de Heerenveense financiële positie is niet de corona-crisis. We zien dat de negatieve financiele gevolgen daarvan grotendeels worden gecompenseerd door het rijk, zo blijkt ook uit het verzamelbesluit.

 Een groot probleem voor onze gemeente, en daarin staan we niet alleen, zijn de uitgaven in het sociaal domein. En dan met name de jeugdzorg.

 Uit een analyse uit het provinciale actieplan Foar Fryske Bern is gebleken dat nu 1 op de 8 kinderen jeugdhulp krijgen terwijl dit  twintig jaar geleden 1 op 27 was.

De CDA fractie is benieuwd naar de voortgangsbrief die ons in de commissie is toegezegd. Hoe krijgt de beheersing van deze stromende geldkraan gestalte.

Met een dergelijke open einde regeling is het  lastig om keuzes te maken voor de komende jaren.

Mits het sociaal domein financieel beheersbaar wordt, staat de gemeente Heerenveen er ondanks de aanloop naar deze begroting niet echt slecht voor. Reserves en weerstandsvermogen zijn op pijl.

De CDA fractie is in die zin  optimistisch.

Ambities  genoemd in de investeringsagenda zullen zorgvuldig opnieuw moeten worden gewogen en op waarde geschat.  Welke ambities en uitgaven zijn het waard om voor te bezuinigen en om te buigen.

Voorzitter, wat de CDA fractie betreft gaan we snel met elkaar in gesprek over het perspectief op de langere termijn. Het is goed om hier samen met het college aan te werken, en ook inwoners en andere belanghebbenden bij te betrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.