Speciale Sport
28 maart 2018

Antwoorden college over sportbeleid en gaswinning

Nieuw sportbeleid
De CDA fractie kreeg op 23 maart j.l. antwoorden op de door Abel Reitsma gestelde vragen over het nieuwe sportbeleid. Het college van burgemeester en wethouders streeft er naar om voor de zomer van 2018 het nieuwe beweeg- en gezondheidsbeleid aan de raad te presenteren. Clubs kunnen er dan in hun begroting rekening mee houden. In april worden de raad, de sportverenigingen uit Leeuwarden, voormalig Littenseradiel en Leeuwarderadeel en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld GGD uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe beleid. Tijdens deze zogenoemde veldraadpleging wordt op deze manier een breed draagvlak voor het nieuwe beleid gecreëerd. De herbeoordeling van het tarievenstelsel wordt op een ander moment aan de raad aangeboden. Daarbij zal ook aandacht voor de binnensporttarieven zijn.

Gaswinning
Het CDA heeft samen met de fracties van PvdA. Pal Groenlinks en D66 vragen gesteld naar aanleiding van de brief van ‘Pleatselik belang Grou’ en ‘Businessclub Grou’.

Het college onderschrijft de brief en geeft aan dat zij, conform het verkiezingsprogramma, tegen de gaswinning in onze gemeente zijn. Zij gaan echter geen brief hierover naar het ministerie van Economische Zaken sturen omdat beslissingen hierover op landelijk niveau worden genomen.

Zodra er bij het college een formele advies- of vergunningaanvraag voor gaswinning, of aanzet daartoe, binnenkomt laat het college haar duidelijke standpunt weten. Tot slot geeft het college nogmaals haar standpunt weer: inzetten op het versnellen van het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Dit is een goed alternatief voor het gebruik van de fossiele energie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.