Briefgeld-muntgeld-geld-euro-betalen. groot formaat.
07 november 2018

Bijdrage CDA Algemene beschouwingen

De onderstaande bijdrage heeft het CDA geleverd bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad, de zogenoemde Algemene Beschouwingen.

"Het CDA heeft twee punten waarop het gemeentelijk beleid wil beoordelen. Het effect er van op bewoners in onze gemeente en de financiële degelijkheid die aan dit beleid ten grondslag ligt. De kern van dit beleid moet goed gezinsbeleid zijn, hierbij teken ik graag aan dat wij een ruime definitie hebben van het gezin. Niet alleen de traditionele vorm, maar elke samenlevingsvorm.

Om met het tweede te beginnen: De financiën in deze gemeente komen steeds beter op orde. Er zijn noodzakelijke ingrepen gedaan in het sociaal domein en zoals het nu lijkt is de meerjarenraming op dit domein sluitend. Ook de begroting als zodanig is sluitend en werkt in langere termijn toe naar een serieus overschot. De grote tekorten op het sociaal domein van de afgelopen jaren hebben te maken met structureel te krappe uitkeringen uit de Staat. Dit bleek niet alleen een vermoeden van het college, maar afgelopen week werd dit bevestigd doordat deze gemeente meer dan 10% van de gehele nationale stroppenpot sociaal domein kreeg toegewezen.

Dit voorzitter, terwijl we nog steeds een zeer laag OZB tarief voor gezinnen in onze gemeente hebben. Het CDA ziet het als een groot succes dat de lasten voor burgers in deze gemeente, ondanks de financiële tegenvallers niet meer stijgen dan de inflatie. Hoe gemakkelijk had het geweest om de voorgaande tekorten te dekken door de lasten te verhogen? Het CDA heeft altijd betoogd dat lasten niet mogen stijgen. Blijft onverlet dat de OZB lasten voor bedrijven in deze gemeente te hoog zijn. Met name de agrarische bedrijven worden te zwaar belast. Het CDA is thans in overleg met LTO en andere belangenorganisaties van het bedrijfsleven om te kijken of er in de komende periode iets gedaan kan worden. De correctie van dit tarief kan echter niet leiden tot verhoging van de lasten voor woningbezitters. We zijn hierin gehouden aan de afspraken uit het coalitie-akkoord en aan ons partijprogramma. We komen hier dus op terug. 

Deze begroting bouwt voort op wat er de afgelopen jaren in de stad reeds is gebeurd qua ruimtelijke ordening. Ook voor de komende periode staan er weer grote bouwprojecten klaar om meer en betere huisvesting te bieden aan gezinnen. Dit college, en deze raad net zo goed trouwens, staan niet stil. In Leeuwarden wordt gebouwd! Dit voorzitter, is positief, mensen willen blijkbaar graag in deze mooie gemeente wonen. 

Het is niet alleen hosanna. Het CDA maakt zich ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. Wij spreken dan ook onze steun uit voor de door de burgemeester gesloten drugspanden. Het baart zorgen dat het dit jaar al meer zijn dan in het topjaar. Aan de andere kant wordt er een duidelijk signaal gegeven: in Leeuwarden is geen plek voor drugs! En spreken onze waardering uit voor het besluit van het college om niet mee te doen met de door de staat gereguleerde wietteelt.

Dit college gaat in zijn programmabegroting ook onverminderd voort met het wijken- en dorpenbudget. Met deze gelden hebben lokale inwonersinitiatieven alle ruimte. Dit ziet het CDA als een echte vorm van mienskip. Vaak werken zaken goed of beter wanneer de overheid op een afstand staat.

Een motie van onder andere het CDA uit vorig jaar gaat over speelstraten. We zijn blij dat in 2019 deze motie handen en voeten wordt gegeven zodat ook kinderen in  de stad meer buiten kunnen spelen dan thans. In navolging daarvan willen we graag dit jaar bij de begroting een motie indienen die gaat over de vrijwilligers die onze samenleving leefbaar maken. De Leeuwarder samenleving wordt voor een groot gedeelte gedragen door vrijwilligers. Toch krijgen wij signalen van sportverenigingen en buurthuizen dat zij steeds moeilijker vrijwilligers vinden. Door vrijwilligers in het zonnetje te zetten met een campagne zoals voorgesteld in de motie hopen we dat meer mensen overtuigd worden van het belang. De motie kan kostenneutraal worden uitgevoerd omdat Wellzo de kosten wil dragen na de fiat van de gemeenteraad.

Voorzitter, het CDA staat gezinsvriendelijke steden en dorpen voor: steden en dorprn waar de belastingen voor een huishouden niet te hoog zijn, een stad waar kinderen de ruimte hebben om te spelen te leren en gezond op te groeien en een stad waar de gemeenschap de ruimte krijgt. Die gezinsvriendelijke gemeente voorzitter, die gemeente is Leeuwarden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.