02 juli 2018

Jaarrekening 2017

Onderstaande tekst werd door fractievoorzitter Sytse Brouwer uitgesproken op de Raadsvergadering van 27 juni jl. Er waren beschouwingen over de jaarrekening van Leeuwarden en Leeuwarderadeel over het boekjaar 2017.

Voorzitter, ik zou graag willen beginnen met een algemene observatie: veel zaken gaan goed. Op het domein veiligheid (waar we met de Auditcommissie op ingezoomd hebben) laat een duidelijke daling van criminaliteit zien. Bij infrastructuur zien we positieve ontwikkelingen. Er is ook in 2017 veel gebouwd in de stad en dorpen ,en vaak binnen het beschikbare budget. DE kosten voor de Culturele hoofdstad zijn ook binnen de begroting gebleven. Ook de grondexploitatie over 2017 laat een positief beeld zien. Voorts zou ik willen noemen dat de OZB lasten voor burgers, ondanks de financiële tegenvallers binnen de perken zijn gebleven.

Dit voorzitter zijn slechts enkele voorbeelden van domeinen in onze jaarrekening die positief afsluiten. Niet alleen positief doordat de afrekening gunstiger is of overeenkomt met de begroting, maar met name omdat de gelden op deze terreinen goed besteed zijn, volgens de analyse van het CDA. Dat is de kern van de beoordeling van een jaarrekening voorzitter. Enerzijds kijken of middelen binnen de begroting blijven en anderzijds kijken of ze doelmatig besteed zijn.

Ik begon de beschouwing van het CDA met een positieve analyse wat allemaal goed gaat in deze gemeente. Deze analyse is uiteraard niet volledig. Het CDA maakt zich ernstig zorgen om de grote tekorten in het sociaal domein. Deze lijken alleen maar op te lopen en lopen uit de maat met de eerder doorgevoerde bezuinigingen. De tekorten op WMO en Jeugdzorg baren ons grote zorgen. Ook hier geldt: een analyse van de financiën en een analyse van de doelmatigheid. De financiën lopen zoals aangegeven zwaar uit de pas. De uitvoering is lastig te beoordelen, aangezien er zoveel partijen bij verbonden zijn, toch durven wij ons voorzichtig positief uit te laten over deze resultaten. Veel mensen in de gemeente krijgen de zorg die ze nodig hebben.

Dan voorzitter zou ik graag ingaan op de jaarrekening van Leeuwarderadeel. Deze verdiend ook zeer zeker aandacht. Niet alleen omdat het de laatste jaarrekening is van deze oude gemeente maar ook omdat ik er zelf als voormalig Raadslid van Leeuwarderadeel verantwoordelijkheid voor dien te nemen. Met een dotatie van 8 ton aan de Algemene Reserve van Leeuwarderadeel heeft deze gemeente een goed boekjaar achter de rug. De 3.2 miljoen euro uit de AR van Leeuwarderadeel is bovendien een welkome meevaller voor de gemeente Leeuwarden. Bovendien wordt het jaar afgesloten met een batig resultaat van 1,5 miljoen euro. Dergelijk degelijk rentmeesterschap beoordelen wij positief. Het oude college van Leeuwarderadeel verdiend hiervoor alle lof.

Terug naar de jaarrekening van Leeuwarden:

Een paar debatten geleden refereerde ik aan 1492 met de ontdekking van Amerika. De Blokhuispoortdiscussie verdiende een terugblik. Bij de jaarrekening van Leeuwarden. moeten wij echter vooruit kijken. Het CDA trekt lering uit de jaarrekening 2017 voor 2018 en verder en geeft het college, maar ook ons al Raad het volgenden mee:

 1. Sociaal domein op orde, het koersdocument is een eerste aanzet in de goede richting
  • Meer bezuinigingen op het sociaal domein dan de tekorten aangeven is noodzakelijk. Wij onderschrijven namelijk de conclusie van Auditcommissie volledig dat “er harde, controleerbare maatregelen nodig zijn in het sociaal domein”, zoals heer Bevers dat vorige week namens de auditcommissie aangaf.
 2. Rentmeesterschap moet de boventoon voeren in al het beleid. Niet meer uitgeven dan we binnen krijgen en spaarzaam omspringen met onze middelen.
 3. Algemene Reserve moet op orde komen en derhalve weer aangevuld worden.

Concluderend:

 • Veel gaat goed
 • Aandacht voor het op orde maken Algemene Reserve
 • Harde maatregelen zijn nodig in het sociaal domein
  • Menselijke maat en financiën op orde in sociaal domein
  • Extra bezuinigingen dan noodzakelijk is gewenst, om een buffer op te bouwen voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.