03 november 2020

Leeuwarden krijgt de begroting rond!

Op 3 november jl. was de bespreking van de begroting over 2021 van de gemeente Leeuwarden. In de Raadsvergadering sprak fractievoorzitter Sytse Brouwer de volgende woorden:

Begroting 2021

Een begroting vaststellen over een jaar als 2021 is als een voorspelling doen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, het lijkt er op dat Biden wint, maar president Trump won onverwacht van mevrouw Clinton. Met andere woorden we kunnen er veel woorden aan vuil maken, maar de marges in deze begroting zijn, net zoals bij de peilingen, groot.

Immers 2021 wordt een jaar waarin de Corona-uitgaven fors zullen toenemen is onze verwachting, tegelijkertijd is het een jaar waarin de inkomsten van de gemeente wel eens minder kunnen zijn dan gedacht. Hoe kunnen we dan met goed verstand vooraf ingrijpende keuzes maken?

Het CDA acht het daarom verstandig dat deze begroting beleidsarm is. Althans beleidsarm, er wordt naast het bestáánde beleid niet veel nieuw beleid geschreven.

Eerder zijn er wel aanpassingen in het beleid gedaan deze zijn nodig omdat het huishoudboekje op orde moest komen. Deze keuzes hebben we reeds gemaakt bij de MTR, kortgeleden. De keuzes die daarin staan waren soms pijnlijk maar dienen het doel om het kernbeleid van deze gemeente goed voort te kunnen zetten. Denk hierbij aan armoedebestrijding, investeren in werk en het opzetten van nieuwe woonwijken, waar het CDA groot voorstander van is.

Onze financiële positie staat onder druk, zeker. Getuige hiervan zijn de bezuinigingen genoemd in de MTR en de lastenverzwaring voor bijvoorbeeld toeristen. Maar deze gemeente weet zijn huishoudboekje op de lange termijn gezond te houden. Blijkens ook het overschot in 2024. In veel andere gemeentes lijkt dit niet zo rooskleurig, er zijn zelfs al gemeentes die hun reserves volledig hebben opgegeten. Of gemeentes die de bezuinigingen niet rond krijgen, zoals Stadskanaal. Waar men bewust een begroting met begrotingstekort inlevert bij de provincie. Of gemeentes waar men de OZB ongenadig hard verhoogd. Gemeente Leeuwarden kan de (eigen gestelde grens) van 10 miljoen euro in de algemene reserve nog handhaven, laat de OZB niet stijgen boven de inflatie én krijgt de begroting rond. Dat verdient lof. Zeker gelet op het feit dat deze gemeente bovengemiddeld veel geld uit moet geven aan het sociaal domein.

Tot zover de cijfers. Er zijn een paar onderdelen uit de begroting die ik hier specifiek wil noemen.

Eerder heeft het CDA aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. We zien in de begroting dat ambtenaren worden getraind en dat er een wijkaanpak komt. Het aanvalsplan is echter een jaar opgeschoven en wij hebben daar bij de presentatie in 2021 dan ook onze hoop op gevestigd.

Als het gaat om rentmeesterschap voor het milieu dan zijn we positief gestemd over bijvoorbeeld de voortzetting van het beleid ‘steen er uit, plant er in’. Dit blijkt een succes, de gemeente vergroend.

Als we naar het onderwijs kijken worden de campussen doorontwikkeld. Ook volgend jaar wordt daar fors in geïnvesteerd. Dit geeft de stad allure en de arbeidsmarkt potentieel.

Ook aan de jongere studentjes wordt gedacht zo komen er steeds meer IKC’s, is het college succesvol bezig om wegen rondom scholen veiliger te maken (zie bijvoorbeeld de Pim Mulierwei in Stiens) en staat het onderdeel van speelstraten nog op de agenda. Dat is wel direct een punt waar het CDA volgend jaar graag mee bezig wil. Meer speelruimte voor kinderen. Er bestaan in verschillende dorpen en wijken al buurtinitiatieven om met speeltuinen mee aan de slag te gaan. Laten wij ze daar bij helpen!

Het CDA wil zich niet alleen inzetten voor gezinnen, maar ook voor de ouderen. Helaas is er recentelijk een gat gevallen in de behartiging van de belangen van de ouderen in deze gemeenteraad. Als CDA blijven we hier echter aandacht voor vragen. één onderdeel uit het ouderenbeleid van deze gemeente willen we hier noemen. Het voorkomen van eenzaamheid. Inmiddels en ook in 2021 worden hier investeringen in gedaan. Allicht dat de Rotterdamse aanpak ook nog wel iets is voor deze gemeente? Waar bijvoorbeeld huisbezoeken zijn bij 75 plussers.

Tot slot het oud-papier. Het baart ons zorgen dat de oud papierprijs zo gedaald is. We hebben hier schriftelijke vragen over gesteld, omdat dit grote impact heeft op de ophalende verenigingen. We zullen ons moeten beraden op alternatieven.

Ik begon ons betoog met een verwijzing naar de Verenigde Staten. Zo wil ik ook eindigen. Ik ben blij dat dit college de meerjarenbegroting sluitend weet te krijgen en hierbij niet kijkt naar onze bondgenoot aan de andere kant van de oceaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.