14 juni 2018

Raadsvergadering 13 juni: Middelsee, Reduzum en meer!

Een volle agenda met verschillende onderwerpen. Grootste onderwerp was de vaststelling van Middelsee fase I; een stedenbouwkundig plan voor een prachtige wijk tegenover Techum aan de andere kant van de Overijsselseweg. Hier moeten in de toekomst 2800 woningen worden gerealiseerd. Een mix van stedelijke inrichting, water en ruimtelijk wonen.

Enkele moties over dit plan kwamen aan bod. Hieronder de uitleg vanuit de fractie!

PvdA vond bijvoorbeeld dat er meer ruimte moest komen voor sociale huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat gemengde wijken niet het gewenste effect hebben, de inkomens stijgen wel gemiddeld maar per individu is er niet perse sprake van vooruitgang. Wij hebben moeite met deze motie. Als er huurwoningen bijkomen moeten elders huurwoningen verdwijnen; ons aanbod is immers ruim genoeg.

Een andere motie hebben we mee-ingediend. Meer groen en ruimte voor mens en dier, daar kun je volgens ons niet tegen zijn! We hebben daarbij nog ingebracht ruimte te ontwikkelen voor groene speelruimten voor kinderen. Een andere motie over aantrekkelijke fietsroutes vonden we te prematuur; de plannen moeten nog worden gerealiseerd en hier lijkt al voldoende ruimte voor te komen.

Bij nieuwe wijken wordt er natuurlijk ook gekeken naar het gasnet. Lijst058 vond dat de huurprijzen niet uit de pas gaan lopen in vergelijking met andere wijken door dit voornemen. De gastransitie kost immers aardig wat geld. Volgens het CDA is dit niet de rol van de gemeente; de huurprijzen zijn niet aan ons te bepalen. 

FNP kwam met de oproep om ook goed om het platteland te denken, in de stad zijn meerdere bouwprojecten en dit moet niet ten koste gaan van de dorpen. Wij zijn het hier mee eens maar niet op deze manier. De strekking kunnen we dus onderstrepen maar dit is een voorstel welke thuishoort bij de prestatieafspraken met de corporaties.

Na dit onderwerp kwamen we bij een oude bekende, de molen van Reduzum. Onze fractie kan hier kort over zijn, wij willen deze molen. Er is draagvlak vanuit de gemeenschap, de molen draagt bij aan het dorp in allerlei vormen, voor de gemeente zitten er geen risico’s aan en het draagt bij aan ons ideaal van rentmeesterschap. 

Om de verscheidenheid van onderwerpen aan te geven komen we bij een motie van een volledig andere orde. De motie ‘Laaggeletterdheid’. Wij steunen deze motie van harte, het roept op om goed samen te werken met alle relevante partijen en gebruik te maken van elkaars kennis omtrent dit onderwerp.

Tot slot was er nog het onderwerp van het ‘niet tijdig communiceren’. Sommige oppositiepartijen vinden dat het College fouten heeft gemaakt in de communicatie tijdens verschillende processen. Dit heeft ook in de krant gestaan. Ze wilden de Rekenkamer een onderzoek laten doen naar de patronen; zijn ze structureel of incidenteel? Wij vinden als CDA dat de genoemde voorbeelden (versturen van een brief en niet heffen van toeristenbelasting festivals) niet kunnen worden geclassificeerd als politieke fouten. Administratieve omissies zeker wel maar voor ons geen reden om een QuickScan uit te laten voeren.

In de krant viel ook te lezen dat er brieven zijn verzonden naar overleden mensen, dat vinden wij wel een grove fout. Met dit soort gegevens moet ordentelijk worden omgegaan. Een persoonlijk bericht met excuses in combinatie met een bos bloemen zou wat ons betreft zeer passend zijn. 

Namens de fractie,
Abel Reitsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.