08 oktober 2021

Week 40: Reportage Ans

Ans was maandag te gast bij D’Ambacht. Dit keer samen met fractie-collega Fokelien om bijgepraat te worden door Windkrach t058. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de aanvullende ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Leeuwarden. Vanwege de recente switch naar deze leverancier is het belangrijk te volgen of de WMO-cliënten goed terecht komen. Amaryllis was voorheen hoofdaannemer, maar is met een aantal andere partijen nu een ketenpartner/onderaannemer van Windkracht 058. De directeur, Elly Weel vertelde dat ze de cliënten opnieuw hadden beoordeeld op urgentie en benodigde hulp/zorg (triage). De volgende vraag staat volgens haar daarbij centraal: Kan je een welzijnsantwoord geven op een zorgvraag? Op basis van de triage is ongeveer een derde deel van behoefte ondergebracht bij een andere financiering, omdat het zorg betreft. Bijvoorbeeld Wet Langdurige Zorg (WLZ), Forensische Zorg, Thuisplus, Verlengde Jeugdzorg, Persoonsgebonden Budget en niet gecontracteerde Zorg in natura. Ook wordt gekeken naar een plek voor cliënten in de eigen omgeving. Er zijn al verschillende mogelijkheden voor ‘ontmoeten en meedoen’ o.a. in de vorm van dagbesteding in de buurtkamers en wijkcentra. De inzet van de sociale basis (vrijwilligers) ziet Windkracht 058 op dit moment meer als een kans in preventie, dan als een wondermiddel om een bezuinigingsdoelstelling te realiseren.

Een andere serieuze zaak is ‘geheimhouding en openbaarheid’ voor de gemeenteraad. Dit kan schuren met de transparantie van besluitvorming, die een volksvertegenwoordiger beoogt. Wanneer krijgen stukken het predicaat ‘geheim’ en wanneer kunnen overleggen in ‘beslotenheid’ gevoerd worden. Toch kan hier soms niet aan ontkomen worden. Het kan gaan om bijvoorbeeld commerciële informatie of veiligheid. In principe gaat de raad over zijn eigen geheimhoudingsregel. Het opleggen van de geheimhouding is geregeld in de Gemeentewet. Het schenden daarvan is een ernstige zaak. Een raadslid begaat daarmee een strafbaar feit. Tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 27 september concentreerde de discussie zich rond de rol van fractie assistent. Voorgesteld werd om de kring van mensen, die op de hoogte gesteld worden van geheime informatie zo beperkt mogelijk te houden (lees: alleen raadsleden). Ans heeft als punt ingebracht dat ze het belastend kan zijn voor een fractie assistent om op de hoogte te zijn van geheime informatie. Hoewel een fractie assistent zelf niet strafbaar is, ziet ze het als onwenselijk. Ongewild kan hierdoor de fractie in verlegenheid gebracht worden. Het onderwerp krijgt nog een vervolg, wanneer meer fracties aanwezig zijn.

Daarna ging Ans snel door naar het Provinsjehûs waar de RUG Campus Fryslân een bijeenkomst voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraad had belegd. Friso Douwstra was een van de sprekers. De laatste keer als Wethouder. De volgende keer wellicht als Gedeputeerde. De gemeente Leeuwarden is tot 2023 samen met de provincie Fryslân financieel betrokken bij de universiteit. De gemeente zorgt voor een goed academisch klimaat, bijvoorbeeld via Leeuwarden Student City, Jeugdcampus en Sport en Cultuur. De universiteit wil door middel van onderzoek en onderwijs de samenleving helpen om antwoorden te vinden op uitdagingen. Gewerkt wordt met sterkten in de regio om een oplossing te vinden voor mondiale problemen. Er zijn verschillende innovatieclusters, zoals de vakgroep Chemie Emmen, Waterstof in Delfzijl, Innovatie-ecosysteem in Franeker, Water- en Dairy Campus in Leeuwarden. Verder werd verteld dat er een aantal Schools zijn opgericht: 1) De Wubbo Ockels School, gericht op energie, 2) De Jantina Tammes School, gericht op digitalisering, 3) De Rudolf Agricola School, gericht op een duurzame samenleving en 4) De Aletta Jacobs School, gericht op gezondheid. Deze Schools zijn een soort flexibele netwerken waarin faculteiten met elkaar samenwerken. Daarbinnen leggen zij de verbinding met kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Heel interessant allemaal. Er zijn nu ongeveer 400 studenten, waarvan 50% uit het buitenland hier komt studeren. In de vragenronde werd geïnformeerd naar de studentenhuisvesting. Volgens de sprekers was de nood tijdelijk wat hoger geweest, omdat veel studenten in Nederland bleven. Zij zouden anders voor hun studie naar het buitenland gaan. Dit ging niet i.v.m. corona. De sprekers zagen de krapte aan studentenhuisvesting niet als zorgwekkend, omdat de studenten ook nog uitwaaieren over Friesland.

Vrijdag was Ans nog aanwezig bij de netwerkbijeenkomst ‘Over de Drempel’ (https://overdedrempel.frl). Dit is een programma waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich inzetten tegen eenzaamheid. Volgens onze CDA-fractie is eenzaamheid onder ouderen en jongeren een belangrijk thema dat onze aandacht en aanmoediging verdient. Er is nog geld beschikbaar voor de komende twee jaar. Het was zeker een belangrijke netwerkbijeenkomst met o.a. aanwezigheid van D’Bieb, het Generatiehuis, Sociaal Vitaal, Solidair Fryslan, Friend4friend. Verder presenteerden zich negen verschillende initiatieven/projecten zich in een korte pitch aan het publiek. Daarop kon het publiek stemmen. De projecten waren: Wijkorkest Camminghaburen, Heechterp en Schieringen – samen muziek maken en een instrument leren bespelen heeft de publieksprijs (€ 1.000) gewonnen. Iedereen is welkom om muziek te maken. Dit was dan weer de week in grote lijnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.