Zorg en sociale zaken

• De gemeente moet actief de samenwerking tussen partijen als scholen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongerenwerk, kerken en instellingen stimuleren. Door elkaars expertise en diensten te benutten is minder inhuur van buiten de regio nodig en gaan de zorgkosten omlaag.

• Ieder jaar moeten de sociale kaart en de zorgkaart worden bijgewerkt. De sociale kaart is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg. Op de zorgkaart staan alle zorgaanbieders vermeld. Met deze twee kaarten is voor iedereen duidelijk welke instellingen en vrijwilligersorganisaties ondersteuning bieden.

• Er moet optimaal worden ingezet op het verminderen van zware zorgvragen, o.a. via gebieds- en wijkteams, huisartsen en scholen.

• Er moet minstens één keer per jaar een zorgconferentie worden georganiseerd voor alle partijen die zich bezighouden met zorg. Deze partijen kunnen elkaar nu onvoldoende vinden. Tijdens een zorgconferentie kunnen alle partijen elkaar op een inspirerende manier ontmoeten en wordt de onderlinge samenwerking makkelijker gemaakt.

• Het CDA wil een toegankelijke gemeente zijn voor álle inwoners. Het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking of aandoening dat het kabinet in 2017 ratificeerde betreft zeer uiteenlopende groepen inwoners die (tijdelijk of permanent) in hun participatie hinder kunnen ondervinden als gevolg van hun beperking, aandoening of chronische ziekte. Wij stellen voor om, per het advies van het ministerie, een Lokale Inclusie Agenda in te voeren die handvatten biedt om dit verder lokaal te verbeteren.

• De regels binnen de zorg moeten worden versimpeld. Minder verslaglegging en meer bezig met de werkelijke zorg; de mens centraal en niet de regels. Regels zijn deels ingegeven vanuit wantrouwen. Wij willen het vertrouwen in de professional weer terug.

• Wij willen dat de gemeente samen met de zorgaanbieders gaat kijken hoe mensen vanuit een uitkering een rol kunnen vervullen in de verzorgingshuizen. Hiermee worden verschillende hulpvragen gecombineerd: er komen meer handen aan het bed en de werkloosheid gaat omlaag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.