Financiën

• De gemeentelijke portemonnee is bedoeld om te investeren in dienstbare zaken voor iedereen in onze gemeente of om te sparen voor strategische doelen op de lange termijn. We zoeken daarvoor ook financiële steun bij de Provincie, in Den Haag en in Europa.

• Het CDA staat open voor het opnieuw bekijken van de primaire en niet-primaire taken van de gemeente. Daarbij kan het gebruiken van zero-based-budgeting helpen. Dit houdt in dat we alle posten van de gemeentelijke boekhouding opnieuw gaan bekijken en beoordelen.

• Het CDA vindt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen alleen met de inflatie mag stijgen. Voor niet-woningen onderzoekt het CDA de mogelijkheden tot verlaging van de OZB.

• De meerjarenbegroting was en blijft sluitend.

• De gemeente is geen bank. Als een partij financiële steun wil hebben van de gemeente, dan moet zij eerst aantonen waarom derden niet willen financieren.

• De beste manier om financieel gezond te blijven is om eerst voor uitgaven te sparen. Dit kan alleen niet voor alle investeringen. Toch vindt het CDA dat ook grote strategische investeringen voortaan eerst moeten worden benoemd in de strategische investeringsagenda, en dat daarvoor ook het SIOF (Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsfonds) moet worden aangevuld.

• Als er in een jaar meer binnenkomt aan hondenbelasting dan dat er wordt uitgegeven, dan geven we dat het jaar daarop terug.

• De gemeente komt tot een langetermijnplanning waarin ze haar schuld beheersbaar houdt en zo mogelijk aflost. Wanneer er geld vrijkomt, dan wordt dit bij voorkeur besteed aan de aflossing van schulden en/of lastenverlichting voor de burgers, voordat er naar nieuw beleid wordt gekeken.

• Er moet blijvende aandacht zijn voor de Grond Exploitatie (GREX). Leeuwarden heeft veel grond in ontwikkeling voor bedrijven en woningen. Dit is goed, maar brengt ook financiële risico’s met zich mee. Daar waar ruimte is zal worden gekozen voor afboeking van deze grondwaarden.

• De gemeente is geen vastgoedbedrijf. Daar waar vastgoedobjecten niet de primaire taak van de gemeente dienen, kunnen zij worden verkocht en afgestoten. Uitzondering daarop is een aantal objecten die kunnen worden aangemerkt als cultureel en religieus belangrijk erfgoed.

• De budgetten voor de zorg in de gemeente zijn de afgelopen periode niet voldoende gebleken. Zorg moet betaalbaar blijven, ook op de lange termijn. Eventuele tekorten dienen in eerste instantie binnen de sector zelf te worden opgevangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.