Cultuur en mienskip

• Het CDA vindt dat de gemeente vooral een faciliterende en verbindende rol moet innemen ten opzichte van het culturele aanbod.

• Het CDA ziet cultuur als vergrootglas voor identiteit. Zowel voor het zichtbaar maken van unieke (historische) kwaliteiten als voor het zichtbaar maken van kwetsbare onderdelen in onze samenleving, het landschap of economische keuzes. Cultuur als motor voor toerisme en daarmee economie.

• Er moet een langetermijnvisie (Cultuur 2035) komen op cultuur. Daarmee komt er meer continuïteit en samenhang, en is er een leidraad voor het toekennen van subsidies voor cultuur.

• In 2018 zijn Leeuwarden en Fryslân samen Culturele Hoofdstad van Europa. De positieve effecten daarvan moeten ook ná 2018 zichtbaar blijven. Daarom willen we dat de zogenoemde legacydoelen samen met de provincie Fryslân goed worden afgestemd en vormgegeven.

• Het CDA wil het succesvolle Mienskipsfonds behouden en structureel vormgeven, om zo ruimte te houden voor ideeën vanuit de mienskip.

• Cultuurprojecten met draagvlak moeten subsidie kunnen krijgen. Het CDA wil dat daarvoor 10% van het cultuurbudget in een open cultuurfonds komt, dat uitkeert op basis van dit draagvlak.

• Aanvragen voor kleinschalige wijk- en dorpsactiviteiten moeten binnen een maand worden afgehandeld.

• De Oud Papier Actie (O.P.A.) moet blijven bestaan. Veel wijken, dorpen en scholen financieren met de opbrengst hiervan hun activiteiten. De actie zorgt bovendien voor maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking binnen wijken en dorpen. Voor het delen in de opbrengst van het oud papier mag (ook in de toekomst) wel een tegenprestatie worden verlangd.

• Ons religieuze en culturele erfgoed willen we behouden, omdat dat een historisch en cultureel besef geeft van hoe we als maatschappij zijn geworden wat we nu zijn, en het kan een les zijn voor de toekomst. Daarom willen we o.a. de Open Monumentendag, Nationale Molendagen en het Historisch Centrum Leeuwarden ondersteunen. Daarnaast willen blijvende aandacht voor de verschillende beeldbepalende kerken, states en wandelroutes als het Jabikspaad.

• Wij willen de huidige bibliotheeklocaties en -functies behouden. Wel zal de bibliotheek blijvend moeten ontwikkelen en inspelen op maatschappelijke mogelijkheden en vragen om haar bestaansrecht te behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.