11 januari 2014

CDA kiest foar koöperaasjes

"No't de oerheid 'm mear en mear wêrom lûkt, moatte we it mei elkoar oplosse".

As it no giet om de leefberens yn de doarpen, de soarch foar de swakkeren, as om doarsume enerzjy.

It CDA kiest foar de opset fan koöperaasjes om de útdagings fan dizze tiid mei elkoar oan te pakken.

De taspraak fine jo fia de earste link.

Lusterje kinne jo fia de twadde link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.