Meielkoar op wei nei 2018

Meielkoar 

  • Noed stean foar elkoar
  • Noed stean foar de kânsearmen
  • Noed stean foar ús omjouwing
  • Noed stean foar ús foarsjenningen 

Mienskip is wichtich. We sille der meielkoar foar knokke moatte.  
Koöperaasje is it kaaiwurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.