Mijn naam is Harmen Gerbrandy en ik ben woonachtig in Warns samen met mijn echtgenote Feikje. We hebben samen drie kinderen welke allemaal al zelfstandig wonen. Naast mijn eigen bedrijf en het vrijwilligerswerk, werk ik part time voor de melkcontrole vereniging Nijland en het provinciale CDA. Vanuit mijn arbeidsverleden neem ik veel financiële kennis en bedrijfseconomische aanpak mee naar de staten. De “Fryske” aanpak, nuchterheid en de “Mienskip” staan voor mij centraal in mijn dagelijkse werkzaamheden.

De Fryske slogan ‘lok op ien’ spreekt mij wel aan, maar dan wel met de verplichting dat werk en wonen voor onze kinderen mogelijk moet zijn zoals zij dat willen. En wat mij betreft moet het Friese bestuur de hoofdlijnen en kaders van de infrastructuur met ruimtelijke ordening duidelijk blijven bewaken en dit agenderen. Met het rentmeesterschap als uitgangspunt, wil ik mijn bijdrage leveren aan de uitdagingen die er zijn, om Fryslân op de beste manier door te geven aan zij die na ons komen. Met mijn bedrijfskundige ervaring wil ik van meerwaarde zijn op het gebied van het dagelijkse bestuur en toezicht. Het gaat in het provinciaal bestuur immers ook om de juiste inzet van geld en middelen. De politiek moet de besteding hiervan goed kunnen verantwoorden.

Hierbij speelt naast de discussie over klimaat ook de toekomst van werk en inkomen, wonen, infrastructuur en leefbaarheid een belangrijke rol. Het belangrijkste kapitaal van Fryslân zijn onze inwoners. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de zorg, het onderwijs, het draaiend houden van onze economie, onze landbouw en al onze voorzieningen. De huidige tijdsgeest vraagt van ons veel creativiteit en aanpassingen, in zowel denken als in doen. Uitgangspunt hierbij is voor mij de eigen verantwoordelijkheid van ieder voor zich. Maar dan wel met de kennis dat we oog moeten hebben, en houden, voor de mensen die daarbij onze hulp goed kunnen gebruiken of nodig hebben omdat ze anders niet vol meedoen aan de “Fryske Mienskip”.

Mail: h.gerbrandy@fryslan.frl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.