Rendert Algra

Statenlid

Rendert Algra wennet yn Jobbegea, is troud en hat fiif bern. Grut wurden op’e Fryske klaai. Nei de middelbere skoalle plysje wurden yn Amsterdam. Yn 1990 CDA listlûker yn’e dielgemeente Westerpark yn Amsterdam. Werom yn Fryslân en yn 1998 keazen yn’e gemeenteried fan it Hearrefean. Yn 2002 Twadde Keamerlid wurden. Yn 2007 mei foarkarstimmen keazen yn Provinsjale Steaten. Yn 2009 werom yn’e Twadde Keamer. Fanôf 2013 partner en loopbaancoach foar outplacementburo LoopbaanNaPolitiek. Derneist foarsitter fan’e klachtenkommisje fan’e plysje Noard-Nederlân en mei-eigner fan CNAL BV, it bedriuw dat foaral bekind is fan’e hunderten keunstkij. As frijwilliger aktyf as foarsitter fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten.

Til. nr: 06 - 51 60 22 20.

Email

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.