07 juli 2020

Beschouwing Perspectiefnota

Beschouwing Perspectiefnota CDA 

Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen,

Als CDA fractie willen wij dankzeggen aan het college en de
ambtenaren voor het tot stand komen van deze Perspectiefnota.
Tevens de complimenten aan de griffie en de ambtenaren die in deze
bijzonder tijd hard hebben door gewerkt. Trots is het CDA onder andere de
regiodeal, de versnellingsagenda en de samenwerking in Anno
verband. Deze bieden veel kansen evenals de woonvisie met de
provinciaal gemaakte afspraken op het gebied van woningbouw. Een
Boppeslach!

Veel tijd heeft wethouder Van Esch besteed aan de unieke afspraken
die gemaakt zijn met de provincie. Fijn dat hij afgelopen jaar
wethouder Hanemaaijer wilde vervangen. Namens het CDA: bedankt
voor de goede samenwerking. Gepassioneerd en duidelijkheid, met
een goed gevoel voor humor zijn woorden die bij hem passen.
Tevens wensen we wethouder Hanemaaijer na een voor haar
bewogen jaar veel succes bij het oppakken van haar werkzaamheden
met ingang van augustus.

Zijn we wel in controle? Deze vraag stelde het CDA vorig jaar in de
bijdrage na aanleiding van de perspectiefnota en deze vraag kunnen we opnieuw
stellen. Toen waren het met name de tegenvallers in het sociaal
domein en deze blijven een punt van aandacht. Worden de
voorgestelde besparingen wel gerealiseerd? Investeren we wel
genoeg in preventieve maatregelen, zoals bij de jeugdzorg? We zien
problemen bij kapitaalgoederen, ICT en onderwijshuisvesting. Bij de
kapitaalgoederen beheer zijn tekorten ontstaan.

Burgers geven in enquêtes aan dat ze zich zorgen maken over het
onderhoud in onze gemeente. De kaasschaaf is geen optie, omdat
veel activiteiten al op een minimum niveau plaats vinden. Voor
onderwijshuisvesting is nooit gereserveerd en nu lopen we tegen de
rekening aan. Ja, maar we hebben nogal wat reserveringen en
reserves? Bladzijde 105 van de jaarrekening 2019 maakt alles pijnlijk
duidelijk. Wat voor draai je er ook aan geeft: we geven structureel
meer uit dan dat er binnen komt. Structureel tekort vraagt om
structurele maatregelen. Als we op deze wijze doorgaan, loop je
vast. Rentmeesterschap is een kernwaarde van het CDA. Het CDA
pleit voor een spaarpot voor de toekomst. Geld waar je alleen in
noodgevallen aan mag komen.

Het maken van keuzes doet pijn. De keuze die het CDA maakt is
duidelijk: eerst het huis op orde. Dit zal ook betekenen dat er even
geen ruimte is voor leuke dingen voor de mensen. Sinterklaas slaan
we maar even over. Als er gekozen moet worden tussen het
financieren van een kunstgrasveld voor de sport of de bouw van een
nieuwe school, dan kiest het CDA duidelijk voor de nieuwe school.
Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente.

Het wordt tijd dat er meer beleid wordt gemaakt. We kunnen het
ons niet meer permitteren om adhoc beslissingen te nemen. Waarom
krijgt bv de ene sportvereniging wel middelen voor onderhoud en de
ander doet het allemaal zelf? Het is niet meer aan de burger uit te
leggen. Kortom het CDA vraagt met spoed om sportbeleid, zodat er
duidelijkheid komt voor alle partijen. Het CDA vindt dit rechtvaardig.

Los hiervan bestaat nog de onzekerheid over de bijdragen uit het
gemeentefonds de komende jaren en de gevolgen van de Corona
crisis. Het CDA ondersteunt van harte de acties van de wethouders.
Zij vragen meer geld uit Den Haag ter compensatie van de taken die
de rijksoverheid naar de gemeenten heeft overgeheveld.

Om bovenstaande te financieren zal er moeten worden bezuinigd. In
de perspectiefnota wordt aangeven dat er naar uitgaven boven 50
duizend euro wordt gekeken. We dagen het college uit om te komen
met concrete maatregelen. Wel met het oog voor onze burgers die
het niet zo breed hebben.

Wij wensen u allen daarbij veel kracht, wijsheid en Gods zegen toe.

Wilt u reageren, mail naar fractievoorzitter Lieuwe Sytsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.