13 oktober 2021

Inzameling oud papier met de blauwe container

De hoorzitting over “oud papier” eind september maakt het volgende duidelijk:

  1. Er is grote zorg bij verenigingen over de impact van een mogelijke wijziging op de inkomsten en daarmee een gezonde financiële exploitatie van de eigen vereniging.
  2. Er is scepsis over de noodzaak van harmoniseren.
  3. Er is een sociale component die mogelijk verloren gaat.

Voor het CDA is het dan ook duidelijk dat de raad en het college met name deze financiële zorg serieus moet benaderen. Een financieel gezond verenigingsleven is de smeerolie van de Mienskip.

Het raadsvoorstel (invoering van de blauwe container) voorziet in een veranderende rol van de betrokken verenigingen, en ook een veranderende vergoeding. Het CDA is van mening dat de impact van die verandering op korte termijn gering dient te zijn. Een ruimhartige vergoeding zoals in het voorstel genoemd lijkt ons dan ook reëel. Een vergoeding die ook op langere termijn gekoppeld blijft aan de papierinzameling is volgens het CDA onhoudbaar. Over het vraagstuk voor een langere termijn oplossing kan het Dorpen- en wijkenfonds mogelijkheden bieden. Dit vraagt een goede voorbereiding en dat is dan een punt voor de raadsagenda van de nieuw te verkiezen raad.

De kern van het onderwerp is de inzameling van oud papier en karton (OPK). OPK is een grondstof. Het CDA constateert dat grondstoffen inzameling een kerntaak van de gemeente is. Het inzamelen van grondstoffen draagt bij aan het doelmatig inzamelen van afvalstoffen. Met het inzamelen van de grondstof OPK kan het restafval beperkt worden. De blauwe container in voormalig Kollumerland heeft aangetoond bij te dragen aan een betere papier scheiding en daarmee de beperking van restafval. Bovendien hebben we te maken met vergrijzing en er is behoefte aan een verhoogd serviceniveau voor de (oudere) burgers. Ook de vele gemotoriseerde (extra) bewegingen van particulieren van en naar de verzamelpunten worden met de blauwe container beperkt. Volgens het CDA is dat rentmeesterschap pur sang !

Het CDA juicht inzameling volgens het Kollumer-model toe, omdat de burger in dit deel van onze gemeente zeer content is met deze inzamel methode. Daarbij wil het CDA dat het punt van de vergoeding voor verenigingen geborgd wordt.  En voor de langere termijn met participatie van de verenigingen gekozen kan worden voor een nieuw manier van vergoedingen voor verenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.