01 oktober 2020

Ontwerp-agenda Waddengebied 2050

De agenda voor het waddengebied werd afgelopen donderdag, 24 september, besproken in de gemeenteraad van gemeente Noardeast-Fryslân. De Agenda voor het Waddengebied is een belangrijk visiedocument. Het hoofddoel is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Samen zorgen we voor een Waddengebied dat ook in de toekomst veilig, vitaal en veerkrachtig blijft.

Het CDA heeft samen met de partijen Actief Links Lokaal, de VVD en gemeentebelangen Noardeast-Fryslân twee amendementen ingediend. Het eerste amendement gaat over het binnendijks-gebied van de gemeente. Dit is namelijk een waardevol agrarisch gebied met name voor de akkerbouwsector, welke zich kenmerkt als het beste pootaardappelteeltgebied wereldwijd. Omdat dit gebied van onschatbare waarde is, zal dit een van de pijlers moeten blijven onder de economische ontwikkeling van dit binnendijkse- gebied.

Het tweede amendement gaat in op het aanleggen van geleidelijke overgangen tussen land en water. Dit wordt beschreven in de Ontwerp-Agenda waddengebied 2050. Door het aanleggen van deze overgangen, komt er zout water naar binnen bij het binnendijks-gebied.

Doordat er steeds meer zoutwater binnendijks komt, vindt er een toename van verzilting plaats, wat een bedreiging vormt voor de pootaardappelteelt. Daarom willen deze partijen geen extra ruimte geven voor deze zoet-zout overgangen.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de aanpassing van aardappelrassen aan mogelijke verzilting. Ook vinden er pilots “zilten teelten” plaats. Deze moeten eerst afgewacht worden voordat deze ingezet worden op “zilten teelten binnendijks”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.