27 januari 2021

Programma Nu Niet Zwanger in uw gemeente? CDA stelt hier vragen over aan college.

De fractie van CDA Noardeast-Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over het programma ‘Nu Niet Zwanger’. Aanleiding is een artikel in het Friesch Dagblad waarin staat dat dit programma in 129 gemeenten wordt gebruikt. Volgens Fiom, een organisatie die zich specifiek richt op ongewenste zwangerschappen, wordt een op de vijf vrouwen onbedoeld zwanger en is 68% van die zwangerschappen ongewenst.

Allereerst de vraag vanuit het CDA of het college bekend is met het project ‘Nu Niet Zwanger’, en of ze op de hoogte zijn van de situatie rondom ongewenste zwangerschap. Het project is bekend bij het college, en ook worden ze geïnformeerd over de situatie rondom ongewenste zwangerschap door GGD Fryslân en andere instanties. Met regelmaat zijn hulpverleners van gebiedsteams van de gemeente betrokken bij het begeleiden van personen die tot deze doelgroep behoren.

Een andere vraag was of er binnen de gemeente ook met het preventieve programma gewerkt wordt. Antwoord van het college luidde als volgt: ’GGD Fryslân is in mei 2020 met dit programma gestart. De medische doelgroep is de afgelopen maanden betrokken. Denk aan huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, apothekers en dergelijke. Er is gestart met medici omdat deze groep nodig is in verband met plaatsen van anticonceptie. Inmiddels heeft de projectleiding van ‘Nu Niet Zwanger’ verkennende gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van het Sociaal domein en hulpverleners van onze organisatie. In 2021 worden overige ketenpartners betrokken.’

De vraag die volgde was of het college ermee eens was dat er absoluut nooit sprake mag zijn van dwang tot anticonceptie of stigmatisering van vrouwen binnen dit project. Het college was het hiermee eens. Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ richt zich op kwetsbare vrouwen die te maken hebben met lichamelijke of psychische problemen. Het CDA vroeg zich af wie dit regelt binnen onze gemeente. Is dat een zorgverlener of iemand van de gemeente? ‘Nu Niet Zwanger’ richt zich niet alleen op vrouwen, maar ook op mannen. Het programma richt zich met name op mensen met lichamelijk en psychische problemen, maar ook op mensen met licht verstandelijke beperkingen, mensen die te maken hebben met loverboyproblematiek en andere kwetsbare personen. Daarom zijn organisaties als REIK, MEE, Alliade, Leger des Heils, VNN, ZIEN, de verloskundigenpraktijken Schrader (Dokkum) en Jane (Kollum), medewerkers van onze organisatie (gebiedsteams) en andere specifiek medische beroepsgroepen hierbij betrokken.

De laatste twee vragen die gesteld zijn gingen over het instellen van aandachtsfunctionarissen binnen de gebiedsteams en over het instellen van een onderzoek welke maatregelen nodig zin om kwetsbare vrouwen van anticonceptie te voorzien. Vooralsnog zullen aandachtsfunctionarissen niet aan de orde zijn. Het college sluit het echter niet uit als dat voor het begeleiden van de doelgroep en het bevorderen van het deskundigheidsniveau van onze hulpverleners nodig mocht zijn. Wat betreft het onderzoek behoort dit niet tot de verantwoordelijkheid van het college. Dergelijke onderzoeken en het mogelijk treffen van maatregelen in dat kader zullen op rijksniveau moeten plaatsvinden via onder meer wetgeving (Zorgverzekeringswet). 


 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.