03 juli 2021

Reactie op Perspectiefnota 2022-2025

Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen,

Als CDA fractie willen wij het college en de ambtenaren dankzeggen voor het tot stand komen van deze Perspectiefnota. Een perspectief dat weinig financieel perspectief biedt. Ten eerste heeft de gemeente last van het feit dat Den Haag de gemeenten veelal beschouwt als een uitvoeringsorganisatie voor de zorg en daar te weinig geld voor ter beschikking stelt. Ten tweede heeft de gemeente te maken met een miljoenen tekort op de kapitaalgoederen en moet er een inhaalslag gemaakt worden op onderwijshuisvesting. Beide uitdagingen waren al geruime tijd bekend, maar de totale omvang is ons sinds kort duidelijk.

Het is dus te kort door de bocht om alleen maar naar de rijksoverheid te wijzen. Het CDA vindt dat we eerst naar ons zelf moet kijken. Zorg eerst zelf dat zaken op orde zijn. Zijn we wel een 45.000 gemeente of gedragen we ons nog steeds als een optelsom van drie gemeenten. Het hebben van een visie en het maken van keuzes zijn dan ook onvermijdelijk. Het CDA vindt 4 punten nu erg belangrijk:

  • Een organisatie die bij een 45000 + gemeente hoort, dus op orde
  • Kapitaalgoederenbeheer: van laag naar basis in de komende jaren. In het debat is er vorige maand voldoende over gezegd.
  • Onderwijshuisvesting:  duidelijke keuzes maken tussen noodzaak en ambitie. Het kan niet zo zijn, dat een school meer dan 15 jaar wacht op nieuwbouw. Het kan niet zo zijn dat kinderen in een meer dan 60 jarig gebouw letterlijk door de vloer zakken. Het kan niet zo zijn dat je een hele school jarenlang in containers huisvest, hoe leuk die er van buiten ook uitzien.  Adequate onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente.
  • Tenslotte uiteraard de verantwoordelijkheid van de gemeente voor zorg en welzijn.

Het is het CDA duidelijk dat 3 gemeenten niet automatische 1 worden. Het is een heel proces. Samenvoeging geschoeid op de oude leest werkt vaak niet. Daarom is het CDA voor een Zero-based-Budgeting onderzoek. Wat zijn de wettelijke taken van de gemeente?

Tevens roept het CDA het college op  structurele bezuinigingen voor te bereiden en niet te wachten tot na de verkiezingen. Graag zien we deze bij de begroting tegemoet.

De mogelijkheid om regionale subsidies uit Brussel  te krijgen in Anno verband, dient volgens het CDA voortvarend in regionaal verband te worden onderzocht.

In het bijzonder vraagt het CDA aandacht voor de agrarische sector in onze gemeente. Een sector die zich gemangeld voelt en is door diverse overheden en wetgevingen. We bepleiten voor geen extra regelgeving bovenop het Europees en landelijk beleid. Met betrekking tot duurzame energie, biodiversiteit en ruimtelijke ordening hebben zij een belangrijke positie.  Het CDA roept het college op nauwe contacten te onderhouden met deze sector. Het kan leiden tot een win win situatie voor alle partijen. Een landbouwambtenaar, die naast de sector staat en zo ruimte biedt aan mogelijk nieuwe ontwikkelingen is daarom ook een must.

Voorzitter,
We gaan een tijd met financiële onzekerheden en uitdagingen tegemoet, maar het CDA wil niet in somberte eindigen. Trots zijn we ook wat er de afgelopen periode is bereikt. Ik noem een aantal op:

  • Een duidelijke aanzet tot verduurzaming van woningen en het gebruik van duurzame energie.
  • Plannen om de komende jaren bijna 900 woningen te bouwen. De dorpen worden niet vergeten.
  • Het Harddraverspark en het Tolhuispark worden ontwikkeld.
  • De versnellingsagenda en de samenwerking met de Anno gemeenten.
  • Er ligt een plan voor onderhuisvesting, al ontbreken de financiën.
  • De samenwerking tussen zorg en onderwijs krijgt steeds meer handen en voeten.

Wij wensen u allen de komende periode veel kracht, wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.