Voor elkaar!

Het CDA Noardeast-Fryslân is een partij van de verbinding. Wij staan voor een politiek en samenleving waarbij we fatsoenlijk met elkaar omgaan. Daarbij horen de waarden respect en bescheidenheid in een tijd waarin de maatschappij verhardt. Wij  gaan voor de inhoud en de redelijkheid. Want dat is waar het CDA voor staat: niet zoeken naar de verschillen en het vergroten van tegenstellingen, maar het zoeken naar verbinding.  

Juist nu is dat noodzakelijker dan ooit. Wij staan namelijk voor moeilijke keuzes, want de basis moet op orde. Als wij kijken naar de middelen dan zijn deze schaars. De opgaven zijn echter groot. Naast de wettelijke taken moet er ook geld zijn voor woningbouw, energietransitie en leefbaarheidsinitiatieven. Daarbij wil het CDA dat de belastingen voor de inwoners niet boven het Fries gemiddelde uitkomen. Keuzes moeten worden gemaakt en juist daarom moeten we de verbinding zoeken. Om samen de keuzes te maken waardoor de basis op orde komt en waardoor het goed wonen en werken is in onze gemeente.

Dat doen we voor elkaar: Voor elkaar, Foar inoar”. 

 

 

Foar inoar!

It CDA-Noardeast-Fryslân is in partij fan ferbining. Wij stean foar in polityk en mienskip wer bij we yn fatsoen mei-inoar omgean. Der ta hearre de wearden; respekt en beskieden wêze yn in tiid fan ferhurdzje yn de mienskip. Wij gean foar ynhâld en reedlikheid.  Dat is wer it CDA foar stiet: net sykje nei de ferskillen, it fergrutsjen fan tsjinstellingen, mar it sykjen nei ferbining. It is hjoed-de-dei mear nedich as ea.  

Wij moatte kar meitsje, dy’t net maklik wêze sil, mar de basis moat perfoarst op oarder wêze. As we sjogge nei de middels, it jild, dan is dit net rom. De opjeften binne der krekt tsjin oer, grut! Neist de wetlike taken moat der ek jild komme foar wenningbou, enerzjy-transysje en ideeën foar in libbene mienskip. Derby wol it CDA dat de belestingen foar de ynwenners net boppe it Fryske gemiddelde útkomme. Der moat kar makke wurde en krekt derom sykje we ferbining. Om mei-elkoar kar te meitsjen foar in fundemint dat op oarder is wer troch it goed wenjen en wurkjen is yn ús gemeente.

Ús útgongspunt is: “Foar inoar, voor elkaar”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.